АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема «Електронні таблиці Excel-2010»

Читайте также:
 1. Додаток Г Довідкові таблиці
 2. Лабораторна робота 9. Створення об'єкта Звіт на основі таблиці.
 3. Підготовка доповіді реферативного типу. Типовий перелік тем доповідей поданий у таблиці.
 4. Поясніть, чому небажані таблиці, що не задовільняють другій або третій нормальним формам.
 5. Продовження таблиці 1.1
 6. Продовження таблиці 3.1
 7. Продовження таблиці 7.6
 8. Продовження таблиці А.5
 9. Продовження таблиці А.8
 10. Продовження таблиці. 5.1
 11. Спостереження та висновки доцільно оформимти у вигляді таблиці.
 12. Таблиці

Завдання.

На базі мого конспекту по темі«Електронні таблиці Excel-2010» (файлExcel-2010) скласти тести.

На оцінку «відмінно» – 50 тестів.

На оцінку «добре» – 40 тестів.

На оцінку «задовільно» – 30 тестів.

Тести, які буду скачані з Інтернету, навіть 50 тестів, будуть зараховуватись, як задовільне виконання завдання.

Тести повинні бути різні. Частина тестів повинна містити одну вірну відповідь, друга частина – декілька вірних відповідей.

Приклади тестів.

1. Як виділити блок комірок?

a Затиснути мишку і розтягнути виділення

a Клацнути першу комірку, затиснути SHIFT і клацнути останню комірку

c Клацнути першу комірку, затиснути CTRL і клацнути останню комірку

2. Що відбудеться, якщо вибрати команди ФАЙЛ – ЗАКРЫТЬ

o Закриється повністю програма

· Закриється тільки файл

3. Якими діями можна замінити клацання по копці на малюнку

a ФАЙЛ – ОТКРЫТЬ

a CTRL + O

c ФАЙЛ – СОЗДАТЬ

c CTRL + S

В тестах ви повинні відмітити вірні відповіді. Систему позначок можете обрати свою. Але я думаю, що зручно по принцип кнопок у діалогових вікнах використовувати:

· поле-перемикач для тестів з однією вірною відповіддю (порожній кружечок – невірна відповідь, зафарбований або з крапкою – вірна відповідь)

a поле-прапорець для тестів з декількома вірними відповідями (порожній квадрат – невірна відповідь, галочка або квадрат з галочкою – вірна відповідь)

Всі тестові питання повинні бути набрані в текстовому редакторі Word. Оформлення тестів буде враховуватись при оцінюванні.

Виконане завдання надсилається на електронну пошту викладачу один листом з одним прикріпленим файлом в указаний термін.

Бажаю успіху
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)