АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ГРАФІЧНА ЧАСТИНА ПРОЕКТУ

Читайте также:
 1. I. ТЕМИ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ ТА ЇХ ВИБІР
 2. II. Оформлення і порядок захисту курсового проекту
 3. АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОЕКТУ
 4. Аналіз освітлення робочої зони розробника проекту з метою визначення та забезпечення його оптимального значення.
 5. Б) Змістовна частина тестових завдань.
 6. Вказівки щодо виконання і оформлення курсового проекту.
 7. Вступ Основна частина Висновки ПИТАННЯ-
 8. Г.Табенська, координатор проекту
 9. Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Херсонської області
 10. Графічна побудова соціограми
 11. Графічна частина
 12. Графічна частина

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 
 
ЗМІСТ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ   1 Загальна частина   1.1 1.2   2 Технологічна частина   2.1 2.2 2.3   3 Виробничі розрахунки   3.1 3.2   4 Організаційна частина   4.1 4.2   5 Економічна частина   5.1 5.2   6 Охорона праці   Закінчений дипломний проект має бути виконаний в обсязі   - пояснювальна записка - 50-60 стор. - графічна частина - 4-5 листів формату А1.     Графік виконання проекту    

Додаток М (рекомендуємий)

Приклад виконання обкладинки завдання на курсовий проект

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України КОЛЕДЖ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО     Розглянуто на засіданні ЗАТВЕРЖУЮ циклової комісії Заступник директора коледжу Протокол №________ з навчальної роботи від «___»______20___р. ______________Левченко Р.В. Голова циклової комісії _________ «___»______________201_р.   ЗАВДАННЯ на курсове проектування з дисципліни ___________________________________ (Назва предмету)   Студенту_____________________________групи________________________   Тема:______________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________   ВИХІДНІ ДАНІ       Дата видачі завдання «__»____20 р. Строк закінчення проекту «__»____20 р         Керівник проекту __________/_________________ (підпис) (ініціали, прізвище)  

 

Додаток Н (рекомендуємий)

Приклад виконання змісту

 
 


[1] З 1 вересня 2006 року до документу "Єдина система конструкторської документації. Загальні вимоги до текстових документів. ГОСТ 2.105-95". були введені в дію Наказом Федерального Агенства по технічному регулюванню і метрології №117-ст від 22.06.2006г. зміни: підпункт 4.4.7 ГОСТ 2.105-95 в другому абзаці був доповнений словами: "При підготовці текстових документів з використанням програмних засобів надпис "Продовження таблиці" допускається не вказувати".

 


1 | 2 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.013 сек.)