АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Вимоги до оформлення звіту про практику

Читайте также:
 1. B. 2. Вимоги до транзакцій
 2. I. Мета, завдання та загальні вимоги до виконання курсової роботи
 3. II. ЗМІСТ І ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ
 4. II. Оформлення і порядок захисту курсового проекту
 5. ISO посилює вимоги до випробування машинозчитуваних паспортів
 6. V Оформлення звіту з переддипломної практики
 7. V. ЗВІТ ПРО ВИРОБНИЧУ ПРАКТИКУ
 8. VІ Вимоги до складання та оформлення документації про проходження ВИРОБНИЧОЇ практики
 9. В якому році відбулося юридичне оформлення документознавства як наукової спеціальності?
 10. Визначення сум податкового зобов’язання контролюючими органами, податкові повідомлення, податкові вимоги.
 11. Вимоги безпеки перед початком роботи.
 12. Вимоги безпеки під час роботи

Студент-практикант складає звіт про практику, у якому висвітлює виконану роботу. Цей звіт повинен містити найповнішу, але лаконічну характеристику самостійної роботи практиканта. Звіт повинен бути конкретним та стислим і обов'язково містити графічний матеріал (схеми, таблиці, рисунки, діаграми, графіки), який наочно розкриває суть виконаної роботи і особливо результати виконаного управлінського та економічного дослідження.Переказ у звіті матеріалів, що викладені в інструкціях, навчальних посібниках і лекціях не допускається. Дані кожної таблиці мають бути проаналізовані в тексті з відповідними висновками. В результаті проведеного техніко-економічного аналізу роботи транспортного підприємства студент повинен надати стислу характеристику його стану, звернувши увагу на перспективи розвитку, визначити найбільш рентабельні та перспективні напрями розвитку, запропонувати свої пропозиції щодо підвищення ефективності його роботи.

Додатками до звіту можуть бути зразки зібраних первинних документів (організаційних, господарських, ділових), аналітичні таблиці, схеми та інші матеріали, що характеризують господарську діяльність організації.

Обсяг звіту – 25-30 сторінок на стандартному формату А4 14 шрифт, полуторний інтервал. Усі сторінки звіту нумеруються і скріплюються обкладинкою. Заголовки розділів слід розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами не підкреслюючи, без крапки в кінці. Розділи звіту повинні мати порядкову нумерацію в межах звіту позначатися арабськими цифрами без крапки, наприклад 1, 2, 3, і т.д.

Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів слід починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці. Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного нового розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою, після номеру підрозділу крапку не ставлять, наприклад 1.1, 1.2, і т.д.

Сторінки звіту нумеруються арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації продовж усього тексту звіту. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Ілюстрації і таблиці слід розміщувати у звіті безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. Назва ілюстрації розміщується під ілюстрацією після слова "Рисунок", його номер -через тире. Вона починається з великої літери. Наприклад "Рисунок 3.1 -Схема розміщення". Ілюстрації нумеруються арабськими цифрами в межах розділу. Номер ілюстрації складається з номеру розділу і порядкового номеру ілюстрації, відокремлених крапкою, наприклад, рисунок 3.2 - другий рисунок третього розділу. Заголовок таблиці розташовується над таблицею після слова "Таблиця", номера таблиць через тире.Заголовок таблиці починають з великої літери. В кінці заголовка крапка не ставиться. Слово "Таблиця" - вказується один раз зліва над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: "Продовження таблиці" - з зазначенням номера таблиці. Таблиці нумеруються арабськими цифрами в межах розділу. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, Таблиця 2.1 - перша таблиця другого розділу.

Посилання в тексті звіту на джерела слід зазначити порядковим номером за переліком посилань, виділеними двома квадратними дужками, наприклад, "у роботах 1 — 7". Перелік посилань наводять у кінці звіту, починаючи з нової сторінки. Джерела переліку посилань подають у порядку з яким вони вперше згадуються в тексті.

Додатки оформляються на наступних сторінках звіту, після переліку посилань. Додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої повинно бути надруковано слово "Додаток" — і велика літера означає додаток. Кожен новий додаток починається з нової сторінки. Додатки слід позначати великими літерами української абетки, за винятком літер г, є, з, і, ї, й, о, ч, ь, наприклад, Додаток А.

Рекомендується така структура звіту:

· титульний аркуш (додаток А);

· Зміст

· Вступ

· Загальна характеристика організаційної структури та основних напрямків діяльності суб'єкта господарювання

· Фінансово-економічні показник діяльності підприємства

· Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства та здійснення зовнішньоекономічних операцій

· Висновки

· Список використаної літератури

· Додатки.

У звіті мають бути наведені стислі описи виконаних практикантом операцій з посиланням на копії відповідних документів. Всі додатки до звіту повинні бути пронумеровані. Посилання у текстовій частині звіту на додатки дається з вказівкою на номер додатку.

До звіту обов’язково додається список використаної наукової літератури, нормативно-правових джерел, додатки у вигляді статистичного та фактичного матеріалу.

Керівник практики від підприємства обов'язково перевіряє звіт. Факт перевірки звіту засвідчується на титульному аркуші підписом і печаткою.

За результатами практики студента та звіту з практики, керівником практики від вищого навчального закладу виставляється диференційований залік.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)