АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Порядок здійснення фактичного затримання співробітниками приватної охорони

Читайте также:
 1. D. Затримання заявника та тримання його під вартою
 2. II. Оформлення і порядок захисту курсового проекту
 3. II. Порядок аккредитации
 4. II. ПОРЯДОК И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА
 5. II. Порядок медицинского освидетельствования
 6. II. Порядок подачи заявки на участие в Конкурсе
 7. II. Порядок приема и увольнения
 8. II. Порядок формирования экспертных групп, организация экспертизы заявленных на Конкурс проектов и регламент работы Конкурсной комиссии
 9. III . Порядок присвоения квалификационной категории
 10. III. Миропорядок
 11. III. Порядок вынесения медицинских заключений во ВЛЭК ГА (ЦВЛЭК ГА)
 12. III. Сроки и порядок проведения Конкурса

На відміну від підстав для здійснення фактичного затримання порядок здійснення даної дії співробітниками недержавних структур охорони відрізняється від порядку його здійснення громадянами, які не мають спеціального статусу.

Єдине, що обмежують умови для громадян, зазначені у статтях, - це співвідношення шкоди, завданої затриманому та іншим особам, і шкоди запобіжного протиправного діяння.

На відміну від вище викладеного співробітник охоронного підприємства або служби безпеки повинен керуватися не тільки нормами загального права, але і спеціальними нормами.

Так, у ст. 16 Закону «Про охоронну діяльність» міститься пряма вказівка, що обмежує застосування зброї і спецзасобів: «В ході здійснення приватної детективної діяльності дозволяється застосовувати спеціальні засоби, а при здійсненні приватної охороною діяльності - спеціальні засоби і вогнепальну зброю тільки у випадках і в порядку, передбачених цим Законом».

Цей закон вводить обмеження на застосування зброї і спецзасобів безпосередньо в ст. 16, 17 і 18. Крім того, додаткове обмеження вводиться в ст. 17 того ж Закону: «Про охоронну діяльність» поширюються правила застосування спеціальних засобів, встановлені Верховною Радою України для органів внутрішніх справ України». Подібні посилення порядку здійснення фактичного затримання ставлять громадян, які не мають спеціального статусу, в більш виграшне становище порівняно з співробітниками Чопів.

Перевищенням приватним охоронцем своїх повноважень у даному випадку може бути обставини затриманого під вартою (закриття в окремому приміщенні), не оповіщення про факт його затримання правоохоронних органів, проведення особистих оглядів, допитів і т.д. Застосовувати заходи примусу, проводити слідчі, оперативно-розшукові дії мають право тільки державні органи, уповноважені на те законом.

Порядок дій приватного охоронця при затриманні правопорушника не визначений і багато в чому залежить від конкретних обставин, але при цьому можна виділити декілька обов'язкових дій, які повинні бути присутніми.

За будь-яких обставин охоронець повинен представитися, назвати свою посаду, прізвище, після чого коротко повідомити причину затримання.

Бути охайно по сезону одягненим, мати в нагрудній кишені посвідчення особи приватного охоронця, дозвіл на зберігання та носіння при виконанні службових обов'язків службової зброї, паспорт громадянина України.

Згідно з чинним законодавством та нормативними документами МВС України громадяни зобов'язані виконувати законні вимоги співробітників приватної охорони і тільки при виконанні ними своїх посадових обов'язків на охоронюваному об'єкті Приватний охоронець зобов'язаний на першу вимогу посадових осіб і громадян назвати своє прізвище, місце роботи і пред'явити своє посвідчення особи приватного охоронця для ознайомлення, не випускаючи з рук.

Зберігати до прибуття працівників міліції сліди і речові докази вчиненого правопорушення або злочину.

Важливим тактичним моментом при проведенні затримання особи, що скоїли протиправні дії, є етичні і психологічні моменти.

При провокаційній поведінці затриманого, приватний охоронець повинен виключити зі своєї поведінки агресивність, конфліктність, упередженість, реакцію на репліки і хамство з боку затримуваного.

Заборонено лихословити, підвищувати голос, лаятися, ображати, виправдовуватися, іронізувати, передражнювати, жестикулювати, сперечатися, звинувачувати затримуваного у дурості і т.п.

Для приховування свого психологічного стану не рекомендується робити різкі рухи, поспішати, заїкатися або тремтіти, баритися і метушитися. Охоронцеві необхідно спокійно дивитися на затримуваного, говорити чітко з розважальними центрами, бути уважним і доброзичливим.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)