АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Інструкція з охорони праці та техніки безпеки для персоналу охоронної служби, що використовують при роботі зброю, боєприпаси, та інші види спеціальних засобів

Читайте также:
 1. The United States Department of Homeland Security (DHS) – Міністерство внутрішньої безпеки СШA.
 2. VІ. ЗАХОДИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛУ ОГД
 3. Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці та здоров'я населення. Ведення адвокатом таких справ.
 4. Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам'яток історії та культури. Ведення адвокатом таких справ.
 5. АКАДЕМІЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ІМЕНІ ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ
 6. Акти, як форма правових засобів прокурорської діяльності.
 7. Аналіз художніх засобів у аналізованих поезіях Ліни Костенко
 8. Арт-терапія в роботі з дітьми, які перенесли сексуальне насильство
 9. Арт-терапія в роботі з правопорушниками
 10. Бездіяльність слідчого або прокурора при застосуванні заходів безпеки.
 11. Біологічні фактори небезпеки
 12. Близькі родичі та члени сім'ї обвинуваченого і потерпілого, а також представники засобів масової інформації мають пріоритетне право бути присутніми під час судового засідання.

1. Загальні вимоги безпеки

1.1. В якості охоронців, які можуть скористатися табельною зброєю для виконання своїх функцій, допускаються особи не молодше 20 років, навчені за спеціальною програмою в установленому порядку, що пройшли медичну комісію і не мають протипоказань для даної спеціальності, що пройшли перевірку знань у міру безпеки при використанні стрілецької зброї, боєприпасів та інших спеціальних засобів.

1.2. Перед допуском до виконання охоронних функцій персонал повинен пройти інструктаж вступний і на робочому місці. Повторна перевірка знань охоронця проводиться не рідше одного разу на 12 місяців.

1.3. Охоронець повинен знати і виконувати:

1.3.1. Закон України «Про охоронну діяльность»;

1.3.2. Перелік видів спеціальних засобів, що використовуються у приватній та охоронної діяльності;

1.3.3. Правила застосування охоронцями спеціальних засобів;

1.3.4. Особливості окремих видів спеціальних засобів;

1.3.5. Порядок обліку, зберігання і носіння зброї, спеціальних засобів, боєприпасів;

1.3.6. Правові засади застосування охоронцями зброї та спеціальних засобів;

1.3.7. Пристрій, принцип дії стрілецької зброї, спеціальних засобів;

1.3.8. Безпечні прийоми носіння, чищення, перезарядки стрілецької зброї;

1.3.9. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.4. Для виконання охоронних функцій персонал забезпечується:

- жилет захисний 1-5 класу захисту;

- шолом захисний 1-3 класу захисту;

- спецзасіб «Черемуха-10» і його аналогії;

- газовий пістолет;

- наручники;

- палиця гумова;

- пістолет ПМ ТУ-9375-88;

- рушниця мисливська;

- боєприпаси до зброї.

1.5. Правила застосування охоронцями спеціальних засобів:

1.5.1. Правовою основою застосування охоронцями спеціальних засобів є закон України «Про приватної охоронну діяльність».

1.5.2. Спеціальні засоби застосовуються охоронцями у разі, коли використані і не дали бажаних результатів ненасильницькі способи попереджувального впливу на правопорушників.

а) Для відбиття нападу при захисті життя і здоров'я охоронюваних громадян і для припинення злочину проти охороняємої ними відповідальності, коли правопорушник надає фізичний опір;

б) Для відбиття нападу, який безпосередньо загрожує їх життю і здоров'ю.

1.5.3. правила пожежної безпеки;

1.5.4. Свої обов'язки під час несення вахти;

1.5.5. Виконує тільки доручену роботу;

1.6. Охоронець повинен пам'ятати, що при порушенні вимог інструкції, він несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Використовувати спецодяг, взуття та інші С.І.З., видані згідно галузевих норм.

2.2. Отримати табельну зброю, патрони і перевірити:

2.2.1. Щоб пістолет, автомат стояв на запобіжнику;

2.2.2. Патрони знаходилися в обоймі.

 

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Кожен вид табельної зброї повинен бути закріплений конкретно за певним охоронцем наказом по застосуванню, із зазначенням номера зброї.

3.2. Пістолет повинен знаходитися в кобурі, кобура на поясному ремені.

3.3. Не можна без потреби направляти зброю в бік людей, персоналу, навіть якщо зброя не заряджена.

3.4. При зарядження і розрядженні зброї ствол направляти в бік, де немає людей, або вгору під кутом 40-60о.

3.5. Забороняється затикати канали стволів, залишати зброю і боєприпаси без нагляду.

3.6. При поводженні зі зброєю та боєприпасами забороняється:

3.6.1. закріплювати зброю за ненавченим особовим складом;

3.6.2. користуватися несправною зброєю;

3.6.3. зберігати зброю у забрудненому стані;

3.6.4. носити особисту зброю без кобури, а патрони - розсипом;

3.6.5. передавати зброю і боєприпаси до нього один одному при зміні поста;

3.6.6. зберігати вдома бойову та облікову зброю і боєприпаси;

3.6.7. мати зброю при знаходженні в санаторії, в будинку відпочинку, у відпустці, на лікуванні, а також при відвідуванні театру, клубів та інших громадських місць, якщо перебування в них не пов'язане з несенням служби.

3.7. Приступити до чищення і розбирання зброї можна тільки після перевірки.

3.8. Чистити зброю тільки організовано, у спеціально відведеному для цього місці.

3.9. Перед практичним проведенням стрільб з усім особовим складом необхідно ретельно вивчити матеріальну частину зброї, правила поводження з нею та відповідні вимоги курсу стрільб. Порядок проведення стрільб. При цьому особливу увагу слід звернути на дотримання заходів безпеки, встановлених для того зброї, з якої намічено проводити стрілянину.

3.10. Практичні стрільби проводити на обладнаних стрільбищах. Видача боєприпасів для стрільби повинна проводитися тільки за командою керівника стрільб. По закінченні стрільб керівник зобов'язаний суворо перевіряти витрата боєприпасів і в той же день здавати на склад невитрачені патрони і стріляні гільзи.

4. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

4.1. Не допускаються до застосування патрони зі слабким кріпленням куль, з наявністю тріщин, вм'ятин і позеленіння гільз.

4.2. Після осічки затвор відкрити через 5 - 10 сек, патрони з осічкою не використовувати, здати старшому.

4.3. У разі недостачі патронів, гільз керівник стрільб негайно про це доповідає по команді до застосування заходів до відшукання відсутніх боєприпасів.

5. Вимоги безпеки після закінчення роботи

5.1. Здати зміну і зброю в установленому порядку.

5.2. Доповісти старшому зміни про всі помічені порушення пропускного режиму і правил внутрішнього трудового розпорядку.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)