АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Ставки 221.1. Обчислення сум податку з тютюнових виробів здійснюється одночасно за адвалерними та специфічними ставками

Читайте также:
 1. A. Изменение учетной ставки процента.
 2. Dutching на бирже Betfair и в букмекерских конторах. Что такое Dutching, как расчитать датчинг, датчинг калькулятор, dutching ставки на скачки и футбол.
 3. XVIII. Жесты в процессе ставки
 4. Анализ объема реализации и выполнения договоров поставки.
 5. Англо-американские поставки
 6. Арендные ставки
 7. Базисні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) купівлі-продажу (поставки)
 8. Базовий податковий період сплати акцизного податку становить
 9. Билет 46. Договор поставки и договор подряда: понятие, особенности, ответственность сторон
 10. В рамках встречи с норвежским писателем состоится открытие фотовыставки Николая Дмитрука (г. Новодвинск) «Летнее путешествие «RADIO NORGE».
 11. В чому полягає економічне значення пільгової (нульової) ставки податку на додану вартість?
 12. В) Платник податку подав письмову заяву щодо добровільного зняття з такої реєстрації

Завдання 1.

Підприємство“Астра” є виробником тютюнових виробів. У січні підприємство уклало договір з підприємством “Оріон” на постачання партії сигарет з фільтром. 20 лютого на рахунок підприємства надійшли грошові кошти від покупця, а відвантаження партії сигарет з фільтром (120 000 000шт.) відбулося 5 березня.

Задекларована виробником максимальна роздрібна ціна за 1 пачку (20 шт.) сигарет з фільтром, які він виробляє, без податку на додану вартість з акцизним податком, становить

11 грн.

Необхідно:

Визначити суму акцизного податку з товарів, вироблених на митній території України, дату виникнення податкового зобов’язання, що підлягає сплаті до бюджету та термін подачі податкової звітності. Всі розрахунки пояснити відповідно до чинного законодавства.

Довідкова інформація:

- специфічна ставка акцизного податку 110,64 грн. за 1000 шт. відповідно до коду товару 2402 20 90 20,

- адвалерна ставка – 25% бази оподаткування,

- мінімальне акцизне податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби – 184,40 грн. за 1000 шт.

 

Розв’язок:

Ставки 221.1. Обчислення сум податку з тютюнових виробів здійснюється одночасно за адвалерними та специфічними ставками.

221.2. При визначенні податкового зобов'язання на сигарети одного найменування сума акцизного податку, обчислена одночасно за встановленими адвалерною та специфічною ставками акцизного податку, не повинна бути меншою встановленого мінімального акцизного податкового зобов'язання.Стаття 214. База оподаткування 214.1. У разі обчислення податку із застосуванням адвалерних ставок базою оподаткування є: 214.1.1. вартість реалізованого товару (продукції), виробленого на митній території України, за встановленими виробником максимальними роздрібними цінами без податку на додану вартість та з урахуванням акцизного податку;214.4. У разі обчислення податку із застосуванням специфічних ставок з вироблених на митній території України або ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) базою оподаткування є їх величина, визначена в одиницях виміру ваги, об'єму, кількості товару (продукції), об'єму циліндрів двигуна автомобіля або в інших натуральних показниках.222.1. Строки сплати податку з підакцизних товарів, вироблених на митній території України 222.1.1. Суми податку перераховуються до бюджету виробниками підакцизних товарів (продукції) протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації за місячний податковий період. Розрахуємо суму акцизного податку, що підлягає сплаті до бюджету:

Податкова База адвалерна = МРЦ = (120 000 000 / 20)*11 = 66 000 000 грн.ПЗ адвалерна = 66 000 000* 0,25 = 16 500 000 грн.

Податкова База специфічна = 120 000 000 / 1000 = 120 000 грн.

ПЗ специфічна = 120 000* 110.64 = 13 276 800 грн.

∑ПЗ = ПЗ адвалерна + ПЗ специфічна = 16 500 000 + 13 276 800 = 29 776 800 грн.

Мінімальне ПЗ = 184,4 * 120 000 000/ 1000 = 22128000 грн.

∑ПЗ > Мінімальне ПЗ ==> сума акцизного податку з товарів, вироблених на митній території України у січні складає29 776 800 грн.Декларація подається до 20. 03, сплата до бюджету до 30.03

Задача 2.15 березня поточного року підприємство «Аста» ввозить на митну територію України сигари у кількості 15 000 000 шт., контрактна ціна яких становить 9 000 000 доларів США. Задекларована виробником максимальна роздрібна ціна за 1 пачку (50 гр. або 20 шт.) сигар, які він імпортує, без податку на додану вартість з акцизним податком становить: 96 грн.

Визначити суму мита, акцизного податку та ПДВ з товарів, які ввозяться на митну територію України та які підлягають сплаті до бюджету.

Додаткова інформація: код товару код товару для розрахунку акцизного податку 2402 10 00 00 специфічні ставки акцизного податку – 149,66 грн. за 1 кг, ставка ввізного мита – 10 %, курс долара на дату подання митному органу митної декларації до митного оформлення становить 8 грн. за 1 долар США (курс валюти умовний).

 

Розв’язок:

1. Розрахуємо суму мита, що підлягає сплаті до бюджету на митниці:

∑ПЗ мито = 9 000 000 * 8* 0,1 = 7 200 000 грн.


1 | 2 | 3 | 4 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.011 сек.)