АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Ставки 221.1. Обчислення сум податку з тютюнових виробів здійснюється одночасно за адвалерними та специфічними ставками

Читайте также:
 1. A. Изменение учетной ставки процента.
 2. Dutching на бирже Betfair и в букмекерских конторах. Что такое Dutching, как расчитать датчинг, датчинг калькулятор, dutching ставки на скачки и футбол.
 3. XVIII. Жесты в процессе ставки
 4. Анализ объема реализации и выполнения договоров поставки.
 5. Англо-американские поставки
 6. Арендные ставки
 7. Базисні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) купівлі-продажу (поставки)
 8. Базовий податковий період сплати акцизного податку становить
 9. Билет 46. Договор поставки и договор подряда: понятие, особенности, ответственность сторон
 10. В рамках встречи с норвежским писателем состоится открытие фотовыставки Николая Дмитрука (г. Новодвинск) «Летнее путешествие «RADIO NORGE».
 11. В чому полягає економічне значення пільгової (нульової) ставки податку на додану вартість?
 12. В) Платник податку подав письмову заяву щодо добровільного зняття з такої реєстрації
221.2. При визначенні податкового зобов'язання на сигарети одного найменування сума акцизного податку, обчислена одночасно за встановленими адвалерною та специфічною ставками акцизного податку, не повинна бути меншою встановленого мінімального акцизного податкового зобов'язання.Стаття 214. База оподаткування 214.1. У разі обчислення податку із застосуванням адвалерних ставок базою оподаткування є: 214.1.2. вартість товарів (продукції), що ввозяться на митну територію України, за встановленими імпортером максимальними роздрібними цінами на товари (продукцію), які він імпортує, без податку на додану вартість та з урахуванням акцизного податку. 214.2. При визначенні бази оподаткування перерахунок іноземної валюти на національну валюту здійснюється за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим НБУ, що діє на дату подання до митного органу митної декларації до митного оформлення. 214.4. У разі обчислення податку із застосуванням специфічних ставок з вироблених на митній території України або ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) базою оподаткування є їх величина, визначена в одиницях виміру ваги, об'єму, кількості товару (продукції), об'єму циліндрів двигуна автомобіля або в інших натуральних показниках.Стаття 222.2. Сплата податку в разі ввезення підакцизних товарів на митну територію України222.2.1. Податок із ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) сплачується платниками податку до або в день подання митної декларації.222.2.2. У разі ввезення маркованої підакцизної продукції на митну територію України податок сплачується під час придбання марок акцизного податку з доплатою (у разі потреби) на день подання митної декларації.

Податкова База АП специфічна = 15 000 000 *0,05 / 20 = 37 500 кг.

ПЗ АП специфічна = 37 500* 149,66 = 5 612 250 грн.

сума акцизного податку з товарів, вироблених на митній території України у лютому складає 5 612 250 грн. Сплата до бюджету 14 березня або 15 березня

 

2. Розрахуємо суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету:187.8. Датою виникнення податкових зобов'язань у разі ввезення товарів на митну територію України є дата подання митної декларації для митного оформлення. Стаття 190. Порядок визначення бази оподаткування для товарів, які ввозяться на митну територію України, послуг, які поставляються нерезидентами на митній території України 190.1. Базою оподаткування при ввезенні товарів на митну територію України є договірна (контрактна) вартість, але не менша митної вартості цих товарів, визначеної відповідно до Митного кодексу України ( 92-15 ), з урахуванням мита та акцизного податку, що підлягають сплаті, за винятком податку на додану вартість, що включаються до ціни товарів/послуг згідно із законом. При визначенні бази оподаткування перерахунок іноземної валюти в національну валюту здійснюється за офіційним курсом національної валюти до цієї валюти, встановленим Національним банком України, що діє на день подання митної декларації для митного оформлення, а в разі нарахування суми податкового зобов'язання митним органом у випадках, коли митна декларація не подавалася, - на день визначення податкового зобов'язання. Стаття 259 МКУ. Митна вартість товарів Митною вартістю товарів, які переміщуються через митний кордон України, є їх ціна, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари, обчислена відповідно до положень МКУ. Податкова база ПДВ = МРЦ (КВ) + ПЗ мито + ∑ПЗ АП = 72 000 000 + 7 200 000+ 5 612 250 = 84 812 250 грн.∑ПЗ ПДВ = 84 812 250 * 0,2 = 16 962 450 грн. Відповідь:сума мита складає 7 200 000грн. та; сума акцизного податку складає 5 612 250 грн; сума ПДВ складає 16 962 450 грн. та підлягає сплаті під час подання митної декларації – 15 березня.

  


1 | 2 | 3 | 4 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)