АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Семінарське заняття № 4 – 5

Читайте также:
 1. VII. Матеріали методичного забезпечення заняття.
 2. VII.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття.
 3. Для самостійної позааудиторної підготовки до заняття
 4. Для самостійної позааудиторної підготовки до заняття
 5. До практичного заняття № 22
 6. До практичного заняття № 35
 7. До практичного заняття № 43
 8. Друге заняття
 9. Друге заняття
 10. Заняття 1. Поняття та предмет міжнародного економічного права
 11. Заняття 11.
 12. Заняття 16. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні

Тема 7. Комплексне оцінювання ефективності інноваційної діяльності фірми.

 

Мета: систематизація та узагальнення питань з оцінки економічної ефективності: річної та за розрахунковий період.

 

Література: 1. Цигилик І.І., Кропельницька CO., Мозіль О.І., Ткачук І.Г. Економіка й організація інноваційної діяльності: Навчальний посібник. – Київ: "Центр навчальної літератури", 2004. – 128с.

2. Методичні вказівки до самостійної роботи з «ЕОІД».

 

План заняття

 

I. Перевірка та аналіз виконання індивідуального завдання.

 

II. Питання для обговорення:

 

1. В чому полягає сутність комплексної оцінки ефективності інноваційних процесів?

2. Поняття «Ефект», «Ефективність».

3. Класифікація показників ефективності.

4. Які показники економічної ефективності застосовують в міжнародній економічній практиці?

5. Суть та розрахунок інтегрального ефекту (NPV).

6. Що таке дисконтування? Майбутня вартість? Теперішня вартість?

7. Які чинники враховують при визначенні коефіцієнта дисконтування?

8. Як визначається ціна капіталу? Мета визначення.

9. Розрахунок RI, IRR.

10. Який сенс має IRR?

11. Як визначається строк окупності, період окупності? Який показник більш точний?

12. Методика визначення річного економічного ефекту.

III. Проблемні ситуаційні завдання.

1. Як між собою співвідносяться дисконтування та нарощування?

2. Скласти алгоритм дисконтування:

- коли інвестиції та грошові потоки надходять в одному році;

- коли інвестиції зроблено у нульовому році, а грошові потоки починають надходити з першого року.

3. Що потрібно врахувати при формуванні ставки дисконту.

 

IV. Тестування на виявлення знань з понятійних термінів.

 

1. Позитивне рішення щодо доцільності реалізації інноваційного проекту суб’єктом підприємницької діяльності приймається тоді, коли чиста теперішня вартість, що супроводжує реалізацію проекту:

а) менша нуля;

б) більша нуля;

в) дорівнює нулю;

г) більша одиниці;

ґ) менша одиниці.

 

2. До основних критеріїв оцінювання результатів інновацій не належать:

а) актуальність;

б) значущість;

в) багатоаспектність;

г) адаптивність;

ґ) всі відповіді вірні. 

3. Охарактеризуйте загальний результат, отриманий підприємством від здійснення інноваційних заходів за певний проміжок часу:

а) абсолютна ефективність;

б) одноразовий ефект;

в) мультиплікаційний ефект;

г) порівняльна ефективність;

ґ) загальнодержавна ефективність.

 

4. Чиста теперішня вартість – це:

а) різниця між майбутньою вартістю майбутніх вигод та поточною вартістю теперішніх і майбутніх витрат проекту протягом його життєвого циклу;

б) майбутня вартість вигод зроблених капіталовкладень;

в) поточна вартість вигод від зроблених капіталовкладень;

г) різниця результатів і витрат за розрахунковий період з урахуванням їх дисконтування.

 

5. При визначенні ставки дисконту враховуються:

а) структура інвестицій;

б) вартість окремих складових капіталу;

в) рівень інфляції в країні, що реалізує проект;

г) ступінь ризикованості проекту;

ґ) усі відповіді правильні.

 

6. Вкажіть правильне визначення:

а) внутрішня норма рентабельності – це норма дисконту, при якій величина дисконтованих доходів за певне число років стає рівною інвестиційним вкладенням у реалізацію рішення;

б) внутрішня норма рентабельності – це порогове значення рентабельності, яке забезпечує рівність нулю інтегральному ефекту, розрахованому на економічний термін життя інноваційного проекту;

в) внутрішня норма рентабельності – це максимальний відсоток за позиками, який можна платити за використання необхідних ресурсів, залишаючись при цьому на беззбитковому рівні;

г) усі відповіді правильні.

 

7. Основним принципом оцінювання економічної ефективності реалізації інновацій є:

а) порівняння ефекту (результату) від застосування нововведень та витрат на їх виробництво та споживання;

б) порівняння ефекту (результату) від застосування нововведень та витрат на їх розроблення, виробництво та споживання;

в) порівняння ефекту (результату) від застосування нововведень та витрат на їх розроблення;

‡агрузка...

г) порівняння ефекту (результату) від застосування нововведень та витрат на їх розроблення та виробництво.

 

8. Відношення приведених доходів до приведених на цю ж дату витрат,що супроводжують реалізацію управлінського рішення – це:

а) індекс рентабельності;

б) внутрішня норма доходності;

в) чиста дисконтова вартість;

г) чиста теперішня вартість;

д) поріг рентабельності інноваційного проекту.

 

9. Інвестиції та грошові потоки здійснюються паралельно. Чому дорівнює коефіцієнт дисконтування при ставці дисконта 15% на 3-ій рік реалізації проекту:

а) 0,658;

б) 0,756;

в) 0,870;

г) 1.

 

10. Визначити ціну залученого капіталу, якщо:

Джерело фінансування Питома вага Річні нарахування, %
Акції 50,0 16,0
Кредити 50,0 20,0

 

а) 66,0;

б) 70,0;

в) 18,0;

г) 36,0.

 

11. Інвестовані під 10% річних 200 грн. через 3 роки становлять (буде еквівалентне):

а) 200;

б) 260;

в) 133;

г) 121.

 

12. Зобов’язання виплатити 200 грн при ставці 10 % через 2 роки коштує сьогодні:

а) 400;

б) 166;

в) 100;

г) 83.

 

13. Який проект більш доцільний, якщо прибутки складають:

  І проект II проект
1 рік
2 рік
3 рік

Вартість кожного проекту по 100 тис. грн.

а) IIпроект;

б) І проект.

 

14. Визначте період окупності інноваційного проекту, якщо:

ДП1 = 100 тис. грн.; ДП2= 100 тис. грн.; ДП3 = 50 тис. грн.; ДП4 = 200 тис. грн.; Інвестиції - 350 тис. грн.

а) 4 роки;

б) 3,5 роки;

в) 3,1 роки.

 

15. Чому дорівнює ІRR - внутрішня норма дохідності, якщо:

ДП1 = 1200 грн; І0 = 1000 грн.

а) 0,4;

б) 0,2;

в) 1,2.

 

16. Дисконтування - це:

а) перерахунок витрат для кожного розрахункового періоду за допомогою ставки дисконта.

б) перерахунок вигід та витрат для кожного розрахункового періоду за допомогою ставки дисконта.

в) постійність цінності грошей у часі.

 

17. Чому дорівнює NPV, якщо:

Роки І0 Дисконтовані грошові потоки
 
 
 
 

 

а) 360;

б) 260;

в) 160;

г) 210.

 

V. Підведення загальних підсумків, оцінювання відповідей.

 

Семінарське заняття № 6

 

Тема 8. Система управління інноваційними процесами.

Тема 9. Сучасні організаційні форми реалізації інновацій.

Тема 10. Фінансування інноваційних процесів.

 

Мета: узагальнення та систематизація знань з інноваційного менеджменту та сучасних організаційних форм реалізації інновацій.

 

Література: 1. Цигилик І.І., Кропельницька CO., Мозіль О.І., Ткачук І.Г. Економіка й організація інноваційної діяльності: Навчальний посібник. – Київ: "Центр навчальної літератури", 2004. – 128 с.

 

I. Перевірка виконання домашньої самостійної роботи.

 

II. Питання для обговорення.

1. Сутність управління інноваційними процесами.

2. Основні етапи стратегічного планування інноваційної діяльності підприємства.

3. Складові інноваційної інфраструктури.

4. Ринкові суб’єкти інноваційної діяльності.

а) експлеренти;

б) патієнти;

в) комутанти;

г) віоленти.

5. Форми розвитку венчурного підприємства.

6. Організаційні структури підтримання та інтеграції інноваційного підприємства: бізнес-інкубатори, технопарки та технополіси.

7. Джерела фінансування інноваційної діяльності.

 

 

III. Проблемні ситуаційні завдання.

1. Скласти порівняльну таблицю «Інноваційні та стабільні інноваційні процеси».

2. Побудувати «Матрицю вибору інноваційної стратегії».

3. Обґрунтувати джерела фінансування інноваційної діяльності підприємства:

Підприємство має інвестиційну потребу в 1200000 грн. і може використати дві альтернативні стратегії фінансування:

1 – випуск звичайних акцій;

2 – одержання кредиту.

Вартість обох альтернатив складає 10%.

Інвестиційний проект, незалежно від джерел фінансування, принесе дохід 6500000 грн., собівартість продукції (без відсоткових платежів) становитиме 3700000 грн. Розрахунок чистого прибутку пропонується виконати в таблиці 1.

Таблиця 1.

Порівняння вигідності джерел фінансування (грн.)

Показник Фінансування інструментами власності Кредитне фінансування
Виторг від реалізації    
Собівартість продукції    
Оплата відсотків    
ПДВ    
Валовий прибуток    
Податок на прибуток (25%)    
Дивіденди    
Чистий прибуток    

 

Зробіть висновки.

IV. Тести

 

1. До інноваційної інфраструктури не включають організації, що надають послуги:

а) консалтингові;

б) аудиторські;

в) маркетингові;

г) інформаційно-комуникативні;

ґ) освітні;

д) включають усі перераховані.

 

2. Фірми, що спеціалізуються на створенні нових чи радикально змінених старих сегментів ринку, – це:

а) експлеренти;

б) комутанти;

в) патієнти;

г) віоленти;

 

3. Фірми, що створюють інновації для потреб вузького сегмента ринку, – це:

а) експлеренти;

б) комутанти;

в) патієнти;

г) віоленти;

 

4. Дрібні фірми, що використовують інновації на стадії старіння, – це:

а) експлеренти;

б) комутанти;

в) патієнти;

г) віоленти;

 

5. Фірми, що орієнтуються на інновації, які здешевлюють виготовлення продукції, водночас забезпечуючи їй рівень якості, прийнятний для основної маси споживачів, – це:

а) експлеренти;

б) комутанти;

в) патієнти;

г) віоленти;

 

6. Малі підприємства у технологічно прогресивних галузях економіки, що спеціалізуються у сферах наукових досліджень, розробок, створення і впровадження інновацій, організація яких пов’язана з підвищеним ризиком – це:

а) венчурні фірми;

б) комп’ютерні фірми;

в) проектно-цільові фірми;

г) мережеві фірми.

 

7. Організаційна структура, метою якої є створення сприятливих умов для стартового розвитку малих підприємств через надання їм певного комплексу послуг і ресурсів, – це:

а) технопарк;

б) бізнес-центр;

в) бізнес-інкубатор;

г) технополіс.

 

8. Вкладення в об’єкти, пов’язані територіально та функціонально з інноваційним об’єктом, які необхідні для його нормальної експлуатації, – це:

а) прямі інвестиції;

б) супутні інвестиції;

в) портфельні інвестиції;

г) неактивні інвестиції.

 

9. До власних джерел фінансових ресурсів підприємства не належить:

а) внутрішньогосподарські резерви;

б) прибуток;

в) кошти від продажу облігацій;

г) кошти, одержані від продажу акцій, пайових та інших внесків членів трудових колективів, громадян, юридичних осіб;

ґ) амортизація;

д) всі відповіді вірні.

 

V. Підведення загальних підсумків, оцінювання відповідей.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.021 сек.)