АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

З курсу «Історія України»

Читайте также:
 1. Банк тестових завдань з предмету пропедевтика ортопедичної стоматології на підсумковий модульний контроль 2-го курсу
 2. Бах інформації. Коливання цього курсу знаходить своє вираження
 3. В – Індивідуальні розділи курсу
 4. Возможно обучение, как по всему курсу, так и по отдельным модулям.
 5. Глоссарий по курсу «Менеджмент»
 6. Головним чином, у відповідних змінах курсу національної грошової
 7. ДНЕВНИК СТУДЕНТА ПО КУРСУ
 8. З дисципліни «Історія економіки та економічної думки»
 9. З курсу «Гроші і кредит»
 10. З курсу «Основи журналістики»
 11. З КУРСУ «ПЗ АСУ ТА КІС» (весна, 2013)

1. Охарактеризуйте дослов’янський етап державотворення на території України у найдавніші часи.

2. Політичний та соціально-економічний розвиток Київської Русі наприкінці ІХ – першій половині ХІІІ ст.

3. Розкрийте роль Київських князів у державотворчих процесах доби Давньої Русі (ІХ – ХІІІ ст.).

4. Галицько-Волинська держава як спадкоємиця традицій Київської Русі, її внутрішня та зовнішня політика.

5. Охарактеризуйте суспільно-політичний розвиток українських земель у складі іноземних держав (ХІV- середина ХVІІ століття).

6. Козацтво та його місце у системі соціально-економічних та політичних відносин в Україні (XV – перша половина XVІІ ст.).

7. Ґенеза українського козацтва та його історична роль (кінець ХV – ХVІІІ ст.).

8. Запорізька Січ, її виникнення, устрій та історичне значення (середина ХVІ – ХVІІІ ст.).

9. Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б. Хмельницького в середині ХVІІ століття.

10. Охарактеризуйте діяльність гетьмана Б. Хмельницького в ході Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст.

11. Формування Української держави в ході Національно-визвольної війни середини XVII століття, її найхарактерніші ознаки та історичне значення.

12. Охарактеризуйте соціально-політичну сутність та наслідки “Руїни” (друга половина ХVІІ ст.).

13. Гетьманщина як форма автономної української державності у складі Російської імперії. Остаточна ліквідація української державності у ІІ половині ХVІІІ ст.

14. Охарактеризуйте суспільно-політичне становище українських земель у складі Російської та Австро-Угорської імперій у ХІХ ст.

15. Український національний рух та процеси культурного відродження у ХІХ столітті. Роль Т.Г. Шевченка в українському національному русі.

16. Українська національно-демократична революція 1917-1920 рр., її досягнення та втрати.

17. Охарактеризуйте діяльність визначних постатей доби Української національно-демократичної революції 1917-1920 рр.

18. Визначте сутність нової економічної політики (НЕП) в Радянській Україні 1921- 1928 рр.

19. Охарактеризуйте соціально-економічне і політичне становище українських земель у 20-30 рр. ХХ ст.

20. Соціально-економічне становище України у 20-30-ті роки ХХ століття: політика індустріалізації та колективізації в Радянській Україні, їх сутність та наслідки.21. Україна у роки Другої світової війни 1939-1945 рр.

22. Охарактеризуйте внесок українського народу у розгром нацистської Німеччини (1941-1945 рр.).

23. Соціально-економічні, демографічні й геополітичні наслідки Другої світової війни та їх вплив на Україну.

24. Охарактеризуйте процеси повоєнної відбудови та економічного розвитку України у 1946-1953 рр.

25. Охарактеризуйте соціально-економічні реформи в УРСР у другій половині 50-х - 60-х рр. ХХ століття.

26. Дисидентський рух в Україні в 1965-1985 рр. та його вплив на національно-культурні та політичні процеси.

27. Демократизація суспільно-політичного життя в УРСР у період перебудови (1985-1991 рр.).

28. Охарактеризуйте суспільно-політичні процеси, становлення та розвиток новітньої української державності у 1991- 2009 рр.

29. Соціально-економічні перетворення в незалежній Україні, їх сутність та мета.

30. Розкрийте основні напрямки зовнішньої політики України у новітню добу (1991-2010 рр.).


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)