АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Організаційно-методичні вказівки щодо самостійної підготовки до семінарських занять

Читайте также:
 1. V. Програма підготовки
 2. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
 3. Апаратура, загальні вказівки по виконанню процедур
 4. Апаратура, загальні вказівки по виконанню процедур
 5. Вибір та розрахунок обладнання для підготовки сировини до розпилювання.
 6. Вимоги до занять з укр. мови
 7. ВИХІДНІ ДАНІ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРАКТИКУМ ЗІ СКЛАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ»
 8. Вказівки до виконання завдання
 9. Вказівки до виконання контрольної роботи
 10. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РЕФЕРАТУ
 11. Вказівки по виконанню індивідуального завдання
 12. Вказівки по оформленню комплексного завдання.

УДК 81.111’373(075.8)

1 ББК 81.432.1–923.3

 

 

©Народна українська академія, 2006

 

Навчальне видання

 

Practical english lexicology

Навчальний посібник для студентів 3 курсу, що навчаються за спеціальністю 6.030500 “Переклад”

 

Автор-упорядник

Медвідь Марина Миколаївна

 

В авторській редакції

Комп’ютерний набір М. М. Медвідь

 

 

Підписано до друку 15.03.06. Формат 60Í84/16.

Папір офсетний. Гарнітура “Таймс”. Друк офсетний.

Умов. друк. арк. 4,18. Обл.-вид. арк. 5,46. Наклад 80 прим.

План 2006/2007 навч. р. поз. № 5 у переліку робіт кафедри.

 

 

Видавництво Народної української академії

Свідоцтво № 1153 від 16.12.2002

 

Україна, 61000, м. Харків, МСП, вул. Лермонтовська, 27.

 

Передмова

 

Курс"Порівняльна лексикологія англійської та української мов" вивчається згідно з освітньо професійною програмою підготовки фахівців з перекладу. Мета курсу – формування знань, навичок та вмінь в галузі теорії та практики англійської мови на основі англійської та української лексичних систем в діахронічному та синхронічному аспекті.

Мета даного навчального посібника – навчання студентів аналізу англійської лексичної системи та її компонентів на основі одержаних під час лекцій теоретичних знань; актуалізація знань, умінь, навичок з лексикології; прищеплення навичок філологічного аналізу; навчання аналізу мовних одиниць тексту з метою пошуку міжмовних та крос-мовленнєвих закономірностей.

Організаційно-методичні вказівки щодо самостійної підготовки до семінарських занять

Робота з даним навчальним посібником розрахована на 18 годин семінарських занять і приблизно 26 години самостійної роботи. Семінарським заняттям передують лекційні.

Самостійна робота планується індивідуально кожним студентом і виконується з метою опанування теоретичного матеріалу курсу і формування практичних навичок застосування набутих знань шляхом виконання різноманітних вправ, представлених у посібнику.

Метою практичних аудиторних занять є закріплення і поглиблення теоретичних знань, набутих під час викладання лекційного курсу і самостійної підготовки; вироблення навичок філологічного аналізу; навчання аналізу мовних одиниць тексту з метою пошуку міжмовних та крос-мовленнєвих закономірностей.З метою контролю якості знань і умінь проводиться опит на кожному занятті і залік пo завершенні курсу.

В основу даного навчального посібника покладений тематичний принцип організації навчального матеріалу. Він згрупований у 5 великих розділів: "The History of the English Lexicon", "Morphemic Structure of Words", “Word-Formation”, "Word-Meaning", "Phraseology".

Підготовка до аудиторних занять передбачає самостійну роботу студентів. Перший етап включає вивчення теоретичного матеріалу. Другий етап – виконання різноманітних вправ, розроблених з метою закріплення теоретичного матеріалу і вироблення навичок застосування теоретичних знань на практиці. Доцільно виконувати усі вправи в тому порядку, у якому вони розташовані в даному навчальному посібнику. У процесі роботи доцільно звертатися як до англо-українських (англо-російських), так і англо-англійських енциклопедичних і етимологічних словників.

У процесі підготовки до виконання вправ із даного посібника необхідно опанувати матеріал лекцій і таких теоретичних джерел зі списку рекомендованої літератури:

 

UNIT 1. THE HISTORY OF THE ENGLISH LEXICON:

1. Первашова О. В. Навчальний посібник із порівняльної лексикології англійськоїї та української мов. Х.: Вид-во НУА, 2003. – С. 107-123, 137-144.

2. Антрушина Г. Б., Афанасьєва О. В., Морозова Н. Н. Лексикология английского языка. М.: “Дрофа”, 1999. – С. 44-56, 62-71.

3. Арнольд И. В. Лексикология современного английского языка. М.: «Высшая школа», 1973. С. 248-256.

 

UNIT 2. MORPHEMIC STRUCTURE OF WORDS:

1. Первашова О. В. Навчальний посібник із порівняльної лексикології англійськоїї та української мов. Х.: Вид-во НУА, 2003. – С. 13-19.

2. Арнольд И. В. Лексикология современного английского языка. М.: «Высшая школа», 1973. – C. 30-59.

‡агрузка...

 

UNIT 3. WORD-FORMATION:

1. Первашова О. В. Навчальний посібник із порівняльної лексикології англійськоїї та української мов. Х.: Вид-во НУА, 2003. – С. 19-54.

2. Антрушина Г. Б., Афанасьєва О. В., Морозова Н. Н. Лексикология английского языка. М.: “Дрофа”, 1999. – С. 78-94, 104-120.

3. Арнольд И. В. Лексикология современного английского языка. М.: «Высшая школа», 1973. – C. 60-111.

 

UNIT 4. WORD-MEANING:

1. Первашова О. В. Навчальний посібник із порівняльної лексикології англійськоїї та української мов. Х.: Вид-во НУА, 2003. – С. 54-95.

2. Антрушина Г. Б., Афанасьєва О. В., Морозова Н. Н. Лексикология английского языка. М.: “Дрофа”, 1999. – С. 129-142, 147-160, 166-175, 1184-197, 209-219.

3. Арнольд И. В. Лексикология современного английского языка. М.: «Высшая школа», 1973. – C. 112-139, 164-198.

 

UNIT 5. PHRASEOLOGICAL UNITS:

1. Первашова О. В. Навчальний посібник із порівняльної лексикології англійськоїї та української мов. Х.: Вид-во НУА, 2003. – С. 96-107.

2. Антрушина Г. Б., Афанасьєва О. В., Морозова Н. Н. Лексикология английского языка. М.: “Дрофа”, 1999. – С. 225-250.

3. Арнольд И. В. Лексикология современного английского языка. М.: «Высшая школа», 1973. – C. 140-163.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)