АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема 6. Ринковий механізм

Читайте также:
 1. Будова частин і механізмів танкової гармати
 2. Домінуючим принципом механізму функціонування державної влади є принцип її поділу.
 3. Засоби і механізми функціонування влади
 4. Зміна технічного стану механізму газорозподілу .
 5. Кузов автомобіля призначається для закріплення всіх елементів, деталей, механізмів і систем автомобіля, а також розміщення водія, пасажирів і вантажу.
 6. Механізм відтворення основних засобів
 7. Механізм дроблення.
 8. Механізм розподілу національного доходу у суспільстві. Фонд споживання та нагромадження
 9. Механізм розподілу національного доходу у суспільстві. Фонд споживання та нагромадження
 10. Механізм фізіологічного впливу лікувальних грязей.
 11. Механізми управління політичними конфліктами
 12. Механічний спусковий механізм

 

№245. Який із чинників не впливає на пропозицію товару:

1) кількість фірм, що виробляють цей товар;

2) ціни взаємозамінюваних товарів;

3) технологія виробництва цього товару;

4) вікова структура населення.

 

№246. Як попит пов’язаний із потребами:

1) відображає усі потреби економічного суб’єкта;

2) відображає лише нагальні потреби;

3) відображає потреби, але нерідко виходить за їхні межі;

4) відображає потреби, підкріплені грошовими можливостями.

 

№247. Зміна величини попиту означає:

1) переміщення кривої попиту;

2) посилення або послаблення дії нецінових чинників;

3) перехід на стабільній кривій попиту від одного співвідношення ціна-кількість товару до іншого співвідношення;

4) зміну нахилу кривої попиту.

 

№248. Якщо збільшення доходу спричинило збільшення попиту на певний товар, то цей товар є:

1) товаром нижчої споживчої цінності;

2) товаром-замінником;

3) проміжним продуктом;

4) товаром вищої споживчої цінності.

 

№249. До чинників, що не впливають на попит на товар, належить:

1) пропозиція товару;

2) смаки й уподобання;

3) ціни взаємозамінюваних і взаємодоповнюваних товарів;

4) сподівання споживачів.

 

№250. До чинників, що не впливають на попит на товар, належить:

1) доходи споживачів;

2) смаки й уподобання;

3) ціни взаємозамінюваних і взаємодоповнюваних товарів;

4) пропозиція товару.

 

№251. Чим можна пояснити переміщення кривої попиту на товар А вправо:

1) зменшенням пропозиції товару А;

2) підвищенням ціни товару А;

3) зниженням ціни товару А;

4) підвищенням ринкової ціни товару В, який є товаром-замінником для товару А.

 

№252. Чим можна пояснити переміщення кривої попиту на товар А вправо:

1) збільшенням пропозиції товару А;

2) підвищенням ціни товару А;

3) підвищенням ринкової ціни товару В, який є товаром-замінником для товару А;

4) зниженням ціни товару А.

 

№253. Якщо ціна товару А збільшується, то за інших однакових умов закон попиту виявляється у:

1) збільшенні величини попиту на товар А;

2) зменшенні попиту товару А;

3) зменшенні величини попиту на товар А;

4) збільшенні величини пропозиції товару А. 

№254. Для ринку товару нижчої споживчої цінності внаслідок зменшення доходів споживачів:

1) крива пропозиції цього товару переміститься вліво;

2) крива попиту на цей товар переміститься вправо;

3) одночасно перемістяться вліво криві попиту і пропозиції;

4) крива попиту на цей товар переміститься вліво.

 

№255. Якщо фактична ціна товару нижча від рівноважної, то:

1) виникає нестача цього товару;

2) знижуються ціни факторів виробництва, потрібні для виробництва цього товару;

3) з’являється надлишок товару;

4) фактична ціна товару знижуватиметься.

 

№256. Якщо фактична ціна товару вища від рівноважної, то:

1) виникає нестача цього товару;

2) виникає надлишок цього товару;

3) зростають ціни факторів виробництва, потрібні для виробництва цього товару;

4) фактична ціна цього товару зростатиме.

 

№257. Зміна якого чинника не спричинить переміщення кривої попиту:

1) смаків і вподобань споживачів;

2) ціни товару;

3) величини або розподілу національного доходу;

4) кількості або віку споживачів.

 

№258. Зміна якого чинника не спричинить переміщення кривої попиту:

1) кількості або віку споживачів;

2) сподівань споживачів.

3) величини або розподілу національного доходу;

4) ціни товару.

 

№259. Удосконалення технології переміщує:

1) криву попиту вправо;

2) криву пропозиції вправо;

3) криву попиту вліво;

4) криву пропозиції вліво.

 

№260. Що може спричинити зменшення попиту на товар А:

1) зменшення доходів споживачів;

2) зростання цін на товари-замінники товару А;

3) зменшення пропозиції товару А;

4) збільшення кількості покупців цього товару.

 

№261. Що може спричинити зменшення попиту на товар А:

1) зменшення доходів споживачів;

2) очікування зростання цін на товар А;

3) зменшення пропозиції товару А;

4) збільшення кількості покупців цього товару.

 

№262. Якщо два продукти взаємозамінювані, то зростання ціни на один з них спричинить:

‡агрузка...

1) зменшення попиту на інший;

2) зростання попиту на інший;

3) збільшення величини попиту на інший;

4) зменшення величини попиту на інший.

 

№263. Яке твердження неправильне:

1) зі збільшенням доходу споживача крива попиту на парфуми переміщуватиметь­ся вправо;

2) зміни у величині пропозиції зображають переміщенням кривої пропозиції;

3) переміщення кривої пропозиції вправо означає, що виробники пропонують більшу кількість товару за кожного рівня цін;

4) зі зниженням ціни на один із взаємодоповнюваних продуктів попит на інший збільшиться.

 

№264. Яке твердження правильне:

1) зростання доходів споживачів спричинить збільшення попиту на всі товари і послуги;

2) за інших однакових умов неврожай картоплі в Україні перемістить криву попи­ту на картоплю вліво;

3) крива попиту відображає, що зі зниженням ціни величина попиту збільшується;

4) зниження ціни на певний товар спричинить збільшення попиту на його товар-замінник.

 

№265. Яке твердження правильне:

1) якщо товар А є товаром нижчої споживчої цінності, то зі зниженням доходів споживачів попит на нього також зменшиться;

2) зростання цін на ресурси, які використовуються для виробництва товару А, призведе до збільшення його пропозиції;

3) крива пропозиції відображає, що при зниженні ціни товару відбувається зрос­тання величини пропозиції;

4) зі зниженням ціни на один із взаємодоповнюваних товарів, попит на інший збільшиться.

 

№266. Якщо збільшення доходу споживачів спричинило збільшення попиту на товар А, то він є:

1) товаром-субститутом;

2) товаром Гіфина;

3) товаром вищої споживчої цінності;

4) товаром нижчої споживчої цінності.

 

№267. Усі перелічені чинники є визначниками пропозиції, за винятком:

1) цін на фактори виробництва;

2) кількості фірм, що виробляють конкретний товар;

3) чисельності населення та його структури;

4) технології виробництва.

 

№268. Зміна якого чинника переміщуватиме криву пропозиції вліво:

1) удосконалення технології;

2) надання дотацій виробникам;

3) зменшення кількості виробників цього товару;

4) зниження цін на використовувані фактори виробництва.

 

№269. Якщо ціна товару А зменшується, то за інших однакових умов закон пропозиції виявляється у:

1) збільшенні величини пропозиції товару А;

2) зменшенні величини пропозиції товару А;

3) зменшенні пропозиції товару А;

4) збільшенні величини попиту на товар А.

 

№270. Якщо ціна товару А збільшується, то за інших однакових умов закон попиту виявляється у:

1) збільшенні величини попиту на товар А;

2) зменшенні величини попиту на товар А;

3) зменшенні попиту на товар А;

4) збільшенні величини пропозиції товару А.

 

№271. Для ринку товару вищої споживчої цін­ності внаслідок збільшення доходів спо­живачів:

1) крива пропозиції переміститься вправо;

2) крива попиту переміститься вправо;

3) одночасно перемістяться вправо криві попиту і пропозиції;

4) рівноважна ціна і рівноважна кількість попиту-пропозиції зменшаться.

 

№272. Для ринку товару нижчої споживчої цінності внаслідок зростання доходів спо­живачів:

1) крива пропозиції переміститься вліво;

2) крива попиту переміститься вліво;

3) одночасно перемістяться вліво криві попиту і пропозиції;

4) рівноважна ціна і рівноважна кількість попиту-пропозиції збільшаться.

 

№273. Якщо криві попиту і пропозиції товару А одночасно перемістяться вправо на однакову відстань, то:

1) рівноважні ціна і величина попиту-пропозиції збільшаться;

2) рівноважна ціна зменшиться, а рівноважна величина попиту-пропозиції збіль­шиться;

3) рівноважна ціна не зміниться, а рівноважна величина попиту-пропозиції збіль­шиться;

4) рівноважна ціна не зміниться, а рівноважна величина попиту-пропозиції змен­шиться.

 

№274. Якщо криві попиту і пропозиції товару А одночасно перемістяться вліво на однакову відстань, то:

1) рівноважні ціна і величина попиту-пропозиції зменшаться;

2) рівноважна ціна зросте, а рівноважна величина попиту-пропозиції зменшиться;

3) рівноважна ціна не зміниться, а рівноважна величина попиту-пропозиції змен­шиться;

4) рівноважна ціна не зміниться, а рівноважна величина попиту-пропозиції збіль­шиться.

 

№275. Закон попиту полягає у тому, що існує:

1) обернена залежність між ціною товару і величиною попиту на нього;

2) пряма залежність між ціною товару та величиною попиту на нього;

3) обернена залежність між ціною товару та попитом на нього;

4) пряма залежність між ціною товару та попитом на нього.

 

№276. Який з чинників залишається незмінним, якщо переміщуватися по кривій по­питу на товар А окремого споживача:

1) ціна на товар А;

2) величина попиту на товар А;

3) ціна на товари-замінники товару А;

4) кількість товару А, яку хоче придбати окремий споживач.

 

№277. Товар є товаром нижчої споживчої цінності, якщо:

1) крива попиту на нього переміщуватиметься вліво, якщо дохід зростає;

2) споживач потребуватиме його лише тоді, коли його ціна буде дуже низькою;

3) крива попиту на нього переміщуватиметься вправо, якщо дохід зростає;

4) величина попиту на нього зменшуватиметься, якщо його ціна зменшиться.

 

№278. Ринкова рівновага встановлюється за рівня цін, коли:

1) покупці задовольняють усі свої потреби;

2) виробники продають усе, що вони можуть виробити;

3) величина попиту дорівнює величині пропозиції;

4) величина пропозиції дорівнює усім бажанням покупців.

 

№279. Якщо збільшується попит і зменшується пропозиція, то:

1) рівноважна ціна зросте, а рівноважна кількість має зменшитися;

2) рівноважна ціна знизиться, а рівноважна кількість має зрости;

3) рівноважна ціна може зрости, знизитися або не зміниться, а рівноважна кіль­кість має зрости;

4) рівноважна ціна зросте, а рівноважна кількість може зрости, зменшитися або не змінитися.

 

№280. Якщо зменшується попит і збільшується пропозиція, то:

1) рівноважна ціна знизиться, а рівноважна кількість зросте;

2) рівноважна ціна зросте, а рівноважна кількість зменшиться;

3) рівноважна ціна знизиться, але вплив на рівноважну кількість невизначений;

4) рівноважна кількість зменшиться, але вплив на рівноважну ціну невизначений.

 

№281. Якщо крива пропозиції товару А пере­міститься вправо на більшу відстань, ніж переміститься вліво його крива попиту, то:

1) рівноважні ціна і кількість попиту-пропозиції збільшаться;

2) рівноважні ціна і кількість попиту-пропо­зиції зменшаться;

3) рівноважна ціна зросте, а рівноважна кіль­кість попиту-пропозиції зменшиться;

4) рівноважна ціна зменшиться, а рівноважна кіль­кість попиту-пропозиції збільшиться.

 

№282. Якщо крива пропозиції товару А пере­міститься вліво на більшу відстань, ніж переміститься вліво його крива попиту, то:

1) рівноважні ціна і кількість попиту-пропозиції збільшаться;

2) рівноважні ціна і кількість попиту-пропо­зиції зменшаться;

3) рівноважна ціна зросте, а рівноважна кіль­кість попиту-пропозиції зменшиться;

4) рівноважна ціна зросте, а рівноважна кіль­кість попиту-пропозиції збільшиться.

 

№283. Якщо ціна товару зростає, то згідно з законом попиту:

1) попит зменшується;

2) попит зростає;

3) величина попиту зменшується;

4) величина попиту зростає.

 

№284. Яке твердження відбиває закон попиту:

1) зі зростанням ціни кави обсяг її закупівель скорочуватиметься;

2) зі зростанням доходів споживачі віддадуть перевагу дорожчим сортам кави;

3) зі зниженням ціни кави зменшаться обсяги її споживання;

4) споживачі бажають споживати і готові платити за каву ціну, яку пропонує ри­нок.

 

№285. На ринковий попит не впливають:

1) кількість покупців на ринку;

2) ціни ресурсів;

3) доходи споживачів;

4) ціни товарів-замінників.

 

№286. Зниження ціни на бензин перемістить:

1) криву попиту на автомобілі вліво;

2) криву попиту на автомобілі вправо;

3) не спричинить переміщення кривих попиту та пропозиції автомобілів;

4) криву пропозиції автомобілів вправо.

 

№287. Взаємозамінюваними називають товари, для яких:

1) підвищення ціни одного викликає збільшення попиту на інший;

2) підвищення ціни одного викликає зменшення попиту на інший;

3) попит зростає зі збільшенням доходів споживачів;

4) підвищення ціни одного не викликає зміни попиту на інший.

 

№288. Взаємодоповнюваними називають товари, для яких:

1) підвищення ціни одного викликає зменшення попиту на інший;

2) підвищення ціни одного викликає збільшення попиту на інший;

3) попит знижується зі зростанням доходів споживачів;

4) підвищення ціни одного не викликає зміни попиту на інший.

 

№289. Зі зростанням доходів зменшується попит споживачів на:

1) престижні товари;

2) товари вищої споживчої цінності;

3) товари нижчої споживчої цінності;

4) предмети розкоші.

 

№290. На пропозицію товару прямо не впливають:

1) ціни ресурсів, що застосовуються у виробництві даного товару;

2) кількість фірм-виробників товару;

3) доходи споживачів;

4) зміни технології виробництва даного товару.

 

№291. Зі зниженням цін ресурсів, що застосовуються у виробництві товару, крива його пропозиції:

1) переміститься вліво;

2) переміститься вправо;

3) залишиться незмінною;

4) пропозиція товару не залежить від цін ресурсів.

 

№292. Переміщення кривої пропозиції борошна вправо є наслідком:

1) підвищення ціни борошна;

2) зменшення кількості виробників борошна;

3) зниження ціни пшениці;

4) зростання доходів споживачів.

 

№293. Що усуває дефіцит товарів у ринковій економіці:

1) вільний рух цін;

2) точний облік виробниками можливостей покупців;

3) ефективна збутова політика підприємства;

4) державне регулювання економіки.

 

№294. Якщо крива попиту на товар А переміститься вправо на більшу відстань, ніж переміститься вправо його крива пропозиції, то:

1) рівноважні ціна і кількість попиту-пропозиції збільшаться;

2) рівноважні ціна і кількість попиту-пропозиції зменшаться

3) рівноважна ціна зросте, а рівноважна кількість попиту-пропозиції зменшиться;

4) рівноважна ціна не зміниться, а рівноважна кількість попиту-пропозиції збільшиться.

 

№295. Зменшення витрат на виробництво товару призведе до:

1) зниження його рівноважної ціни і збільшення рівноважного обсягу;

2) підвищення його рівноважної ціни і зменшення рівноважного обсягу;

3) зменшення пропозиції даного товару і появи його дефіциту;

4) переміщення як кривої попиту на нього, так і кривої його пропозиції праворуч

 

№296. Якщо зміна кількості товару, яку бажають та можуть купити споживачі, викликана неціновим чинником, відбудуться зміни:

1) у попиті на товар, що перемістить криву попиту;

2) у попиті на товар, але крива попиту не переміститься;

3) у величині попиту на товар, крива попиту не переміститься;

4) у величині попиту на товар, крива попиту переміститься.

 

№297. Які з наведених положень найліпше пояснюють, чому ціна на товар не залишатиметься нижчою за рівноважну?

1) існує надлишок пропозиції, і надлишок товару на ринку підвищуватиме ціну;

2) існує надлишок попиту, і дефіцит товару на ринку підвищуватиме ціну;

3) існує дефіцит товару на ринку, пропозиція буде збільшуватися, що підвищить ціну;

4) існує дефіцит на ринку, і попит зменшуватиметься, що підвищить ціну.

 

№298. Побічні наслідки в економіці – це:

1) переміщення деяких вигод або витрат, пов’язаних із виробництвом або споживанням певних товарів, до суб’єктів, які не є їх безпосередніми продавцями або покупцями;

2) виробництво приватними фірмами громадських благ;

3) елементи несумлінної конкуренції у підприємницькій діяльності, що шкодять покупцям певних товарів чи послуг;

4) у цілому позитивні нові нормативні документи держави, які, однак, через певні обставини, вносять і деякі негативні моменти в господарську діяльність економічних суб’єктів.

 

№299. До підвищення рівноважної ціни товару може призвести:

1) збільшення попиту на товар;

2) зменшення попиту на товар;

3) збільшення пропозиції товару;

4) одночасне і однакове збільшення попиту і пропозиції.

 

№300. Яка з подій вплине на пропозицію товару не так, як три інших?

1) зменшення кількості фірм - виробників товару;

2) підвищення цін на ресурси, необхідні для виробництва товару;

3) удосконалення технології виробництва товару;

4) запровадження спеціального податку на виробників товару.

 

№301. Яке твердження неправильне:

1) суть принципу виключення полягає в тому, що рівноважна ціна допускає до купівлі продукту лише тих покупців, які хочуть і можуть платити цю ціну або вищу за неї;

2) попит та прибуток є вирішальним чинником у визначенні асортименту і кількості продукції, яку виробляють різні галузі;

3) ринковий механізм стимулює виробників застосовувати найефективніші методи виробництва;

4) якщо фактична ціна вища від рівноважної, то на ринку утвориться надлишок попиту.

 

№302. Яка з подій могла спричинити переміщення кривої попиту на пральний поро­шок вправо:

1) зниження цін на сировину для виробництва прального порошку;

2) зменшення доходів споживачів;

3) зниження цін товарів-замінників;

4) широка реклама прального порошку.

 

№303. Який з чинників не призведе до переміщення кривої попиту на масло:

1) зростання доходу споживача;

2) зростання ціни на маргарин;

3) зростання ціни на масло;

4) зміна вподобань покупців на користь купівлі масла.

 

№304. Який із чинників не спричинить переміщення кривої пропозиції вина:

1) заробітна плата збирачів винограду зростає;

2) технологічне нововведення зменшує витрати на виробництво пляшок;

3) ціна на вино зростає;

4) негода знищила третину насаджень винограду.

 

№305. Який з чинників не спричиняє переміщення кривої попиту на тенісні м'ячі:

1) зростання ціни на тенісні ракетки;

2) зниження ціни на тенісні ракетки;

3) збільшення кількості гравців у теніс;

4) зростання ціни на тенісні м'ячі.

 

№306. Який з чинників не переміщуватиме криву пропозиції телевізорів:

1) удосконалення технології виробництва телевізорів;

2) зменшення кількості виробників телевізорів;

3) зниження цін телевізорів;

4) підвищення цін на комплектуючі вироби.

 

№307. Який з чинників не переміщуватиме криву пропозиції учнівських зошитів:

1) скорочення постачання деревини;

2) впровадження нової технології виробництва целюлози;

3) підвищення ціни на учнівські зошити;

4) запровадження пільгового оподаткування для виробників канцтоварів.

 

№308. За інших рівних умов зростання ціни на пшеницю спричинить:

1) зростання величини пропозиції хліба;

2) зменшення величини пропозиції хліба;

3) зростання пропозиції хліба;

4) зменшення пропозиції хліба.

 

№309. Яке твердження правильне:

1) якщо пропозиція зменшується, а попит незмінний, то рівноважна ціна впаде;

2) якщо пропозиція зростає, а попит незмінний, то рівноважна ціна зростатиме;

3) якщо попит зменшується, а пропозиція незмінна, то рівноважна ціна зросте;

4) якщо попит зростає, а пропозиція незмінна, то рівноважна ціна зросте.

 

№310. Якщо зменшуються і попит, і пропозиція, то:

1) рівноважна кількість зростає; ціна може зрости, зменшитися або не змінитися;

2) рівноважна кількість зменшується; ціни мають знизитися;

3) рівноважна кількість зростає; ціни мають зрости;

4) рівноважна кількість зменшується; ціна може зрости, зменшитися або не змінитися.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.04 сек.)