АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Способи виготовлення викрутки

Читайте также:
 1. Вибір способу виготовлення заготівлі.
 2. Виготовлення деталей типу хрестовин карданного валу з чотирма зовнішніми циліндричними поверхнями.
 3. Виготовлення контрольних зразків-балочок.
 4. Виготовлення копій протоколів про проведення негласних слідчих (розшукових) дій та додатків до них не допускається.
 5. Виготовлення, утворення несправжніх (імітаційних) засобів для проведення конкретних негласних слідчих дій оформлюється відповідним протоколом.
 6. Дефекти і способи контролю з'єднань, заготівель і деталей
 7. Дефекти і способи контролю металевих заготівель і виробів
 8. МЕХАНИЗМ СЛЮНООБРАЗОВАНИЯ. РЕГУЛЯЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ. ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР СЛЮНООТДЕЛЕНИЯ К ПИЩЕВЫМ И ОТВЕРГАЕМЫМ ВЕЩЕСТВАМ. УСЛОВНО-РЕФЛЕКТОРНОЕ СЛЮНООТДЕЛЕНИЕ
 9. Можливі несправності гармати і способи їх усунення
 10. Можливі несправності МЗ та способи їх усунення
 11. Основні способи захисту речових прав суб'єктів господарювання
 12. Основні способи лікування при надлишковій вазі й ожирінні

Для виготовлення викрутки з дроту необхідно зробити опорний зубець та робочу частину викрутки. Викрутку можна отримати способом холодної об'ємної штамповки, а точніше її різновидом (операцією) – висадкою.

Об’ємна штамповка - це процес обробки металів тиском, при виготовленні деталей і виробів в штампах, в яких пластичне деформування металу обмежено поверхнями окремих частин штампа. Робоча порожнина штампа при замиканні його складових частин при закінченні штамповки – рівчак – відповідає формі виробу.

До переваг об’ємної штамповки відносяться: висока продуктивність процесу;

висока однорідність і точність виробів; можливість отримання складної форми без напусків; висока якість поверхні.

До недоліків відносять: складність та великий кошторис інструмента штампа, обмеженість маси виробів. Найбільш ефективна об’ємна штамповка в багатосерійному виробництві.

Холодну висадку виконують на холодновисадочних автоматах, які забезпеччують автоматичну подачу заготовки, переміщення її зі струмка в струмок та відрізання викрутки від дроту (рис.8).

Холодновисадочний автомат має механізм подачі, відрізання та перенесен -ня заготовки з лінії подачі на лінію висадки, а також механізм висадки та виштовхування. Дріт1 роликами 2 подається через матрицю 3 до упору 4. Висадка викрутки виконується пунсоном 5, після чого вона виштовхується з матриці. При холодній висадці коефіцієнт використання матеріалу сягає 95%, а продуктивність 800 штук за хвилину.

Після висадки викрутку очищують від завусень, які можуть утворитися при висадці, і заготовка викрутки подається для виготовлення ручки. Але зважуючи на властивості сталі У8А в холодному стані бажано використовувати гарячу об’ємну штапівку.

Гарячу об’ємну штамповку викрутки можна виконувати на простих однорівчакових штампах , що мають одну поверхню. Температура нагрівання аналогічна температурі прокатки.

Операцією по отриманню викрутки з заготівлі- дроту може бути протяжка – видовження частини заготівлі та формовка (рис.9).

 

       
   
 
 

 


 

 


Рис.9 схема гарячої об’ємної штамповки (формовки).

 

 

Такі операції краще виконувати на штамповочних пресах, які поділяються на: гвинтові фрикційні; гідравлічні та кривошипні горячештамповочні.Матеріал для штампів вибираємо серед інструментальних легованих сталей для штампів холодного та гарячого деформування. Для холодної висадки найбільше влаштовують сталі Х12Ф1 та Х12М, які рекомендуються для штампів високої стійкості до зношення, матриць та пуансонів, тощо, і мають високу твердість (60 –62HRC). Ці сталі містять великий вміст вуглецю – 1,35% і 1,55% відповідно, хрому ~ 12%, а також ванадій та молібден.

Сталі Х12Ф1 та Х12М добре прогартовуються - до 200 мм і зберігають необхідні властивості до температури 200 – 350 °С, тобто відносяться до напівтеплостійких.

Для гарячої об’ємної штамповки вибираємо сталь 4Х3ВМФ, яка зберігає властивості до температури 500 - 525°С (σв =1000 МПа, 45HRC), і рекомендується для виготовлення штампів невеликого розміру.

Сталь 4Х3ВМФ містить в своєму складі приблизно: 0,45% вуглецю, 3% хрому, 1% вольфраму, до 1% ванадію і молібдену.

Всі вищезгадані штампові сталі гартуються в воді з температури 1050°С. Але наступний відпуск проводиться по різному, для сталей Х12Ф1 і Х12М, він буде низьким (180 - 200°С), а для сталі 4Х3ВМФ – високим (570°С). Така термічна обробка визначається умовами роботи: температурами, тиском, зносом і т. інш.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)