АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Технологічні властивості

Читайте также:
 1. БНМ 4.1.6. Магнітні властивості речовини
 2. Будова і властивості напівпровідників
 3. Будова і властивості полімерів
 4. Визначити, які властивості або тип темпераменту лежать в основі такої поведінки.
 5. Визначники та їх основні властивості.
 6. Виробнича функція та її властивості
 7. Властивості атомів
 8. Властивості білків
 9. Властивості визначників
 10. Властивості визначників.
 11. Властивості детермінанта
 12. Властивості доказів.

Температура кування, : початку 1180, кінця 800. Перерізи до 100 мм охолоджуються на повітрі, 101-300 мм – в ямі.

Зварюваність – не застосовується для зварювальних конструкцій. Спосіб зварювання – контактне точкове зварювання (КТЗ)

Оброблюваність різанням – при НВ 1870-2270 Мпа, =1,1, =1,2.

Схильність до відпускної крихкості – не схильна.

Флокеночутливість – не чутлива.

 

Теплостійкість

Температура, Час, год Твердість НRC
150-160 200-220

 

 

Прогартовуваність

(Гартування 790 .Твердість НRC)

Відстань від торця, мм
65,5-67 63-65 45,5-55 42-42,5 40,5-42,5 39.5-41,5 37-40,5 39-40   36-39,5

 

 

Критичний діаметр, мм: в воді – 15-20, в маслі 4-6.

Шліфуємість – добра.

 

Місце сталі У8А в класифікації сталей.

а) за призначенням – інструментальна (літера “У”)

б) за хімічним складом – вуглецева

в) за вмістом вуглецю – високовуглецева (цифра”8” – 0,8%С)

г) за якістю – високоякісна (літера “А” в кінці марки сталі – низький вміст сірки “S” та фосфору “Р”)

д) за структурою – евтектоїдна, структура – “перліт” в рівноважному стані

е) за теплостійкістю – не теплостійка

ж) за прогартовуваністю – невеликої прогартовуваності

Зварюваність сталі У8А (7).

Вона оцінюється за еквівалентом вуглецю:

 

;

Сталі, у яких нормально зварюється. При сталі погано зварюються.

Для сталі У8А:

Сталь У8А погано зварюється.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)