АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Вибір способу виготовлення заготівлі

Читайте также:
 1. Вибір варіанта контрольної роботи
 2. ВИБІР ГІДРОАПАРАТУРИ
 3. Вибір засобу усунення дефектів деталі
 4. Вибір засобу усунення дефектів деталі
 5. Вибір контрольно - вимірювальної апаратури, інструкція по ремонту та регулюванню
 6. Вибір найбільш прийнятного варіанту рішення.
 7. Вибір приводного двигуна
 8. ВИБІР РОБОЧОГО ТИСКУ
 9. Вибір розрахункових схем розвитку пожежі
 10. Вибір розрахункових точок
 11. Вибір теми

 
Заготівлею для виготовлення викруток являється дріт, що виготовляється різних діаметрів. Дріт виготовляється способом прокатки. Прокатка – це вид обробки тиском, при якому заготовка обтискується і видовжується між валками прокатного стану, що обертаються. Прокатка, при якій виготовляться дріт називається поперечною. Особливістю цього виду є те, що валки з паралельними осями 1 обертаються в одному напрямку і обертають заготівлю 2, яка деформується, переміщаючись вздовж осей валків (рис 5,а).

Але найбільш поширеним видом для виготовлення дроту являється поздовжня прокатка, при якій заготовка переміщується перпендикулярно до осей валків, які обертаються в протилежних напрямках(рис 5,б).

 
Напівпродуктами для виготовлення дроту є блюми, які виготовляються зі злитків. Перед прокаткою на сортових станах блюми попередньо прокатуються на заготовочних станах.

 

 

 
 

Сталь У8А в холодному стані має низьку пластичність і тому необхідно виконувати гарячу прокатку. Температурний інтервал гарячої обробки тиском вуглецевих сталей з 0,8...1,3% вуглецю складає ~ 1100...760°С. Схема технологічного процесу виготовлення дроту подається на рис.6, а схеми заготівлі – дроту на рис.7.


 
 

Рис 6.Схема технологічного процесу виготовлення дроту

 

 
 

Рис.7 Схема заготівлі (дріт)

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)