АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ

Читайте также:
 1. II ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
 2. IV ПРОГРАМА ПРАКТИКИ
 3. V Оформлення звіту з переддипломної практики
 4. VIІ Підведення підсумків практики
 5. VІ Вимоги до складання та оформлення документації про проходження ВИРОБНИЧОЇ практики
 6. Анализ и структурирование проблемы влияния пользования цифровой мобильной техникой на отношение, коммуникацию и практики калининградцев
 7. Анализ практики мотивации и стимулирования труда персонала Ишимбайского РУС
 8. Взаємодія теорії та практики
 9. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ
 10. Виробничої практики з хірургії (поточний контроль)
 11. Глава 15. Організація робіт з реагування на надзвичайні ситуації
 12. Глава 47. Організація митного контролю

 

Перед початком навчальної практики передбачається проведення загальних зборів викладачів, відповідальних за організацію та проведення практики студентів. На зборах вирішуються організаційні питання, визначаються керівники практики від університету; студентів ознайомлюють із робочою програмою практики. Перед початком проходження практики студенти отримують щоденники та індивідуальні завдання від свого керівника.

При проведенні навчальної практики один викладач може керувати не більш, ніж однією академічною групою (підгрупою) студентів.

Допуск до навчальної практики отримують ті студенти, які не мають академічної заборгованості.

Перед початком практики її керівник від університету проводить заняття зі студентами-практикантами, на якому роз’яснює цілі і завдання практики, ознайомлює з програмою навчальної практики, інформує про порядок її проходження.

Характерною ознакою проведення навчального процесу в період навчальної практики є акцент на самостійну роботу студентів. Практиканти повинні проявити ініціативу у дослідженні фахових питань, зборі необхідних матеріалів, які можуть бути використані для написання курсових робіт, наукових тез, статей та доповідей конференцій.

Організаційно-методичне керівництво практикою студентів здійснюється кафедрою менеджменту.

З базами економічної практики, які відповідають вимогам програми, університет завчасно укладає договори на її проведення.

Розподіл студентів за об’єктами практики і призначення її керівників здійснюється кафедрою менеджменту і оформлюється наказом ректора університету про організацію та проведення навчальної практики не пізніше, ніж за один місяць до початку практики.

Студенти першогокурсу проходять навчальну практику «Вступ до фаху» на базі університетської науково-технічної бібліотеки.

Об’єктами практики в університеті є структура університету (ректорат, деканат економіки та менеджменту, кафедра менеджменту).

Організаційно-технологічна практика студентів другого курсу проводиться на базі університету із відвідуванням підприємств харчової промисловості (наприклад, хлібозаводів, пивзаводів тощо).

Об’єктами практики в університеті є ректорат, деканат економіки та менеджменту, кафедра менеджменту.Під час практики можуть проводитися лекції, семінари, практичні та лабораторні роботи, які сприяють поглибленню теоретичного навчання. Заняття повинні розкривати студентам перспективи розвитку спеціальності і готувати їх до наступного вивчення в університеті дисциплін навчального плану. Для проведення таких занять необхідно залучати найбільш кваліфікованих вчених і співробітників баз практики.

Екскурсії під час практики проводяться з метою набуття студентами найбільш повної уяви про базу практики, її структуру, взаємодію її окремих підрозділів, діючу систему управління. Для розширення світогляду і ерудиції студентів екскурсії доцільно проводити не тільки на базі, де вони проходять практику, але й на інших підприємствах, організаціях і закладах суміжних галузей.

Економічна практика студентів третього курсу проводиться на базах практики, які відповідають нижче переліченим вимогам.

Об'єктами практики можуть бути, переважно, підприємства харчової промисловості різних форм власності, видів господарської діяльності, організаційно-правового статусу, які є юридичними особами і функціонують на ринку не менше двох років та здійснюють виробничу, торговельну, виробничо-торговельну, посередницьку, оптово-збутову та інші види діяльності.

Підприємства повинні відповідати сучасним вимогам, тобто мати передові форми та методи управління й організації виробничої, планово-економічної роботи, логістичної і маркетингової діяльності, бухгалтерського обліку, впроваджувати прогресивні технології виробництва, організації праці та управління. Крім того, штат підприємства має бути укомплектований висококваліфікованими фахівцями, здатними створити відповідні умови студентам у здобутті професійних навичок.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)