АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Звіт про навчальну практику на другому курсі

Читайте также:
 1. Аналіз математичних методів прогнозування валютних курсів
 2. Вимоги до оформлення звіту про практику
 3. ГРАФИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ №2
 4. Звіт про навчальну практику на першому курсі
 5. Звіт про навчальну практику на третьому курсі
 6. И многое другое. Все придет, только практикуя и творя во Славу Света, Любви и Гармонии. Совершая добрые дела и поступки.
 7. ИЗУЧАЙТЕ БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ЧЕРЕЗ ПРАКТИКУ ЗАДАННЫХ ФОРМ.
 8. ІІІ. Повідомлення теми і мети екскурсії
 9. Ільєнко О.Л. Методичні вказівки з англійської мови міжкультурної комунікації (для студентів 1-2 курсів денної форми навчання всіх спеціальностей), Харків, 2006. – 88 с.
 10. которые прошли учебную практику
 11. Лично возмещали причиненный этим людям ущерб, где только возможно, кроме тех случаев, когда это могло повредить им или кому-либо другому.

 

Студенти другого курсу оформлюють звіт, до якого включають відомості за одним з обраних напрямів (табл. 3).

Таблиця 3

Тематика завдань

№ п/п Індивідуальне завдання
1. Сутність та особливості управлінської праці
2. Сутність, зміст та напрямки наукової організації праці
3. Організація взаємодії та повноважень. Розподіл та кооперація управлінської праці
4. Планування особистої ролі менеджера
5. Нормування управлінської праці. Облік та аналіз робочого часу
6. Організація робочого місця менеджера
7. Документальне забезпечення праці менеджера
8. Організація документообігу в підприємстві
9. Організація проведення нарад, зборів, ділових переговорів
10. Інформаційне забезпечення праці менеджера
11. Культура управління. Культура менеджера

 

Студенти також мають право, з дозволу керівника практики від університету, вибрати собі іншу тему завдання у межах свого напряму.

При виконанні індивідуальних завдань студентам рекомендується дотримуватися наступних методичних рекомендацій.

При виборі індивідуального завдання «Сутність та особливості управлінської праці» аналізується:

· сутність, зміст, предмет, об’єкт та особливості управлінської праці;

· види та класифікація управлінської діяльності;

· завдання менеджера в управлінні діяльністю організації;

· ролі менеджера;

· вимоги до менеджерів.

При виборі індивідуального завдання «Сутність, зміст та напрямки наукової організації праці» аналізується:

· поняття і завдання наукової організації праці;

· зміст і напрямки наукової організації праці;

· складові основи наукової організації праці;

· режим праці та відпочинку;

· розподіл і кооперація праці;

· особливості наукової організації управлінської праці;

· професійна орієнтація та професійний добір (відбір) працівників.

При виборі індивідуального завдання «Організація взаємодії та повноважень. Розподіл та кооперація управлінської праці» аналізується:

· організація взаємодії як функція менеджменту. Делегування повноважень;

· основні види та принципи професійно-кваліфікаційного розподілу і кооперації управлінської праці;· нормативні акти, які регламентують організацію взаємодії і повноважень;

· техніка і форми передачі розпоряджень;

· розподіл функцій між менеджером і підлеглими;

· організація командної роботи;

· подолання опору змінам.

При виборі індивідуального завдання «Планування особистої роботи менеджера» аналізується:

· встановлення особистих цілей менеджера;

· методи планування особистої роботи менеджера;

· вибір пріоритетності справ, принципи пріоритетності;

· перспективні, річні, місячні та поточні (оперативні) плани;

· раціональні методи й засоби планування та виконання управлінської роботи. Практичні поради менеджеру.

При виборі індивідуального завдання «Нормування управлінської праці. Облік та аналіз робочого часу» аналізується:

· види норм і завдання нормування управлінської праці;

· методи нормування праці;

· особливості часу як ресурсу;

· облік та аналіз робочого часу. Фотографія та самофотографія робочого дня;

· раціональне використання часу менеджером.

При виборі індивідуального завдання «Організація робочого місця менеджера» аналізується:

· поняття робочого місця менеджера та його організація;

· класифікація робочих місць;

· вимоги до планування та обладнання робочих місць;

· організаційне оснащення робочих місць;

· створення автоматизованих робочих місць (АРМ) менеджерів;

· забезпечення комфортних га безпечних умов праці;

· режим праці та відпочинку.

При виборі індивідуального завдання «Документальне забезпечення праці менеджера» аналізується:

· роль та місце документальної інформації в управлінні підприємством;

· визначення документа. Види документів та їх класифікація;

· документування та документальне забезпечення діяльності підприємства;

· система документації та її класифікація;

· документування управлінської діяльності в організації.

При виборі індивідуального завдання «Організація документообігу в підприємстві» аналізується:

· поняття документообігу підприємства;

· складання номенклатури та формування справ;

· приймання, розгляд і реєстрація документів;

· робота з вихідними документами;

· типові строки виконання документів;

· організація контролю за виконанням документів;

· робота з листами, пропозиціями, заявами та скаргами громадян.

При виборі індивідуального завдання «Організація проведення нарад, зборів, ділових переговорів» аналізується:

· технологія підготовки проведення нарад і зборів;

· класифікація дідових нарад та методика їх раціонального проведення;

· підготовка і проведення ділових бесід та переговорів;

· управління потоком відвідувачів, техніка їх прийому;

· основи взаємодії керівника та секретаря-референта;

· перепони у спілкуванні. Рівні ділового спілкування;

· правила конструктивної критики під час мовного спілкування;

· етика службового спілкування.

При виборі індивідуального завдання «Інформаційне забезпечення праці менеджера» аналізується:

· підсистема інформаційного забезпечення менеджменту;

· класифікація інформації;

· використання інформації для реалізації основних функцій менеджменту;

· постановка і реструктуризація управлінського обліку в організації;

· раціоналізація, інтегрування й подальша автоматизація інформаційних потоків;

· комп'ютерні системи інформаційного менеджменту;

· інформаційна безпека об'єкта управління.

При виборі індивідуального завдання «Культура управління. Культура менеджера» аналізується:

· поняття культури управління;

· роль культури менеджменту та її основні функції;

· складові культури управління;

· загальні положення та основні поняття корпоративної культури;

· управлінська етика та її складові;

· імідж підприємства, імідж менеджера;

· основні поняття про етикет у роботі менеджера.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.06 сек.)