АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Вплив впровадження заходів на результати діяльності ТзОВ «Рівнеоптторг»

Читайте также:
 1. I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
 2. II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчальної діяльності
 3. II. Мотивація навчальної діяльності школярів
 4. II. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ І ПРАЦІ, ЗМІНИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ПРАЦІ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ
 5. III. Витрати діяльності
 6. III.Результати дослідження
 7. IV. Мотивація навчально-трудової діяльності.
 8. IV. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ СТАТУТНИХ ОРГАНІВ
 9. V. ЗМІСТ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 10. VI. Вплив виборчих систем на політичні системи
 11. VIII. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІВ ТА ІНШИХ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ОРГАНІВ ПРАЦІВНИКІВ
 12. VIII. Шляхи, умови та очікувані результати реалізації Концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді
№ з/п Зміст заходу Показники Очікувані результати Темп росту, % 2010/
до після
впровадження заходу
1. Обгрунтування фінансового забезпечення виробничої програми 1. Виручка від реалізації продукції, тис. грн. (з ПДВ) 17639,0 20600,0 116,8
2. Операційні витрати, тис. грн. 1858,0 2100,8 113,1
3. Чистий прибуток, тис. грн. 260,0 550,0 211,5
4. Рентабельність виробництва, % 13,99 26,18 187,1
5. Рентабельність продажів, % 1,47 2,67 181,6
2. Підвищення технічного рівня виробництва шляхом придбання технологічної лінії з виробництва рибних пресерв 1. Капітальні вкладення, тис. грн. - 500,0 -
2. Сума позики, тис. грн. - 250,0 -
3. Сума сплачених відсотків, тис. грн. - 40,6 -
4. Обсяги реалізації рибних пресервів, тис. грн. 6451,2 12614,9 195,5
5. Чистий прибуток, тис. грн. 260,0 500,3 192,4
6. Фондовіддача ОВФ, грн./грн. 7,24 8,93 123,3
7. Рентабельність виробництва, % 13,99 24,04 171,8
3. Удосконалення системи управління кредиторською заборгованістю 1. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості 2,78 8,9 320,1
2. Строк погашення КЗ 31,2
3. Коефіцієнт автономії 0,26 0,41 157,7
4. Коефіцієнт фінансової стійкості 0,35 0,69 197,1

 

Аналізуючи табл. 5 можна зробити висновок, що впровадження запропонованих заходів дасть можливість підприємству збільшити обсяги виробництва і реалізації продукції, розмір чистого прибутку та покращити економічні та фінансові показники загалом. Так, очікується збільшення рентабельності виробництва на 75%, збільшення фондовіддачі ОВФ на 23,3%, прискорення оборотності кредиторської заборгованості, зростання коефіцієнта автономії на 57,7%, порівняно з 2009 роком.

ВИСНОВКИ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівнеоптторг» засноване та розпочало роботу 8 вересня 1995р. Робота підприємства спрямована на гуртові та дрібногуртові поставки продукції, в тому числі і власного виробництва. Продаж риби та рибних пресервів власного виробництва через торгівельну мережу складає 95% від усього обсягу реалізації. Торгівельна марка під якою випускається продукція називається «Берсако».Незважаючи на велику конкуренцію продукція ТзОВ «Рівнеоптторг» є якісною і користується попитом у населення.

З аналізу основних економічних показників видно, протягом 2005-2008 років спостерігалась тенденція до зростання обсягів виробництва і реалізації продукції, чистого прибутку та фонодіддачі ОВФ. Також зростала чисельність працівників підприємства, що пов’язано зі специфікою виробничої діяльності. У 2009 році спостерігається зниження обсягів виробництвата реалізації продукції, що пов’язано з економічною кризою в країні, це в свою чергу негативно вплинуло на економічні показники діяльності.

З аналізу номенклатури та асортименту промислової продукції підприємства видно, що протягом 2005-2008 років обсяги реалізації зростають. Найбільшу виручку приносить підприємству виробництво і реалізація рибних пресерв та оселедців солених, які відзначаються високим попитом у населення.

З аналізу джерел формування та використання коштів ТзОВ «Рівнеоптторг» можна зробити висновок, що у 2009 році майно підприємства формується, в основному, за рахунок залучених та позикових коштів, а саме кредиторської заборгованості (60,3%), власний капітал підприємства становить лише 26%.

В результаті оцінки ефективності використання фінансових ресурсів виявлено, що коефіцієнт абсолютної ліквідності досить низький, а це значить, що підприємству не вистачає грошових коштів для забезпечення нормальної діяльності. Коефіцієнт швидкої ліквідності за весь період дослідження перевищує оптимальне значення. Розрахункові дані свідчать про стрімке підвищення коефіцієнта фінансової залежності у динаміці протягом 2005-2007 років. Коефіцієнт фінансової стійкості відповідав оптимальному значенню лише у 2005 році – 1,3. У інших періодах цей показник був менше 1 і чіткої тенденції до збільшення чи зменшення не було. Коефіцієнт маневреності власного капіталу протягом 2005-2008 років зростає. Але значення показника є недостатнім, отже діяльність підприємства залежить від зовнішніх джерел фінансування.

‡агрузка...

Основними напрями підвищення ефективності використання фінансових ресурсів є:

– збільшення обсягів виробництва, на основі побудови оптимізаційної моделі обсягів виробництва продукції, з метою максимізації прибутку і кращого використання фінансових ресурсів;

– підвищення технічного рівня виробництва шляхом придбання технологічної лінії з виробництва рибних пресерв;

– удосконалення системи управління кредиторською заборгованістю з метою підвищення фінансової стійкості та платоспроможності підприємства.

АНОТАЦІЯ


1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)