АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема : Договір перевезення вантажів

Читайте также:
 1. АВТОБУСНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ У ТУРИЗМІ
 2. Агентський договір
 3. Агентський договір
 4. Аналіз виконання договірних зобов'язань по відвантаженню продукції
 5. Аналіз виконання договірних зобов’язань і реалізації продукції
 6. Аналіз виконання договірних зобов’язань щодо поставки продукції та показників результативності збутової діяльності
 7. Без яких умов неможливо укласти договір?
 8. В. Договір міни
 9. Вантажів, завантажених в автомобільний контейнер N ____
 10. Г)колективний договір.
 11. Глава 37. ДОГОВІР ДАРУВАННЯ
 12. Глава 39. ДОГОВІР ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ (ДОГЛЯДУ)

База коопторгу в Черкаській області одержала в контейнері карамельні вироби, які відвантажила Львівська фабрика “Світоч”. Вантаж був доставлений залізницею з простроченням на 28 днів. При отриманні вантажу був виявлений брак на суму 90 тис.грн. За заключенням експертизи, причиною псування карамелі було тривале транспортування контейнера.

У вступній частині рішення висвітлітьпоняття договору перевезення вантажів, основні права і обов’язки сторін. Покажіть, якими документами підтверджуються обставини, котрі можуть служити підставою для визнання майнової віповідальності залізниці, відправника і хто повинен їх складати. Порядок складання цих документів, пред’явлення і розгляду претензій.

В резолютивній частині:

1. Дайте аргументовані, з посиланням на конкретні нормативні акти, відповіді на наступні запитання:

а) в яких розмірах повинна бути обчислена майнова відповідальність винуватця шкоди, заподіяної при перевозці карамелі?

б) кому і в який строк належить пред’явити претензію згідно умов задачі?

2. Напишіть претензію від імені бази коопторгу, дотримуючись вимог Господарсько-процесуального Кодексу України щодо її форми і змісту (ст.6).

 

 

Зразок.

Тема: Позовна давність.

Умова задачі: (навести лише текст заданої ситуації з доповненнями і уточненнями, якщо в цьому є потреба).

Рішення

Вступна частина

1.1 Поняття і значення позовної давності, її строк

(текст викладу)

1.2.Відповідь на запитання: коли закінчується строк пред’явлення позову, за умовами цієї задачі, який порядок його пред’явлення і розгляду?

(текст аргументованої, з досиланнями на конкретні нормативні акти, відповіді)

1.3.Рішення господарського суду за позовом гастрономторгу.

(текст резолютивної частини рішення, який повинен відповідати вимогам п.4 ст.84 Господарсько- процесуального Кодексу України)

Питання до заліку

 

1. Поняття, сутність та зміст господарських відносин.

2. Поняття, елементи господарських правовідносин.

3. Поняття, ознаки, система господарського законодавства України.

4. Поняття, види джерел господарського законодавства.

5. Поняття та ознаки підприємницької діяльності.

6. Принципи підприємницької діяльності.7. Види суб’єктів підприємницької діяльності.

8. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності.

9. Ліцензування господарської діяльності.

10. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності.

11. Особливості державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності за участю іноземців.

12. Перереєстрація суб’єктів підприємницької діяльності: підстави і порядок.

13. Припинення підприємницької діяльності.

14. Регуляторна політика держави у сфері підприємництва. Правові гарантії підприємницької діяльності.

15. Поняття сертифікації та стандартизації та їх значення у здійсненні господарської діяльності.

16. Поняття патентування у підприємницькій діяльності.

17. Поняття підприємств за законодавством України.

18. Види підприємств за законодавством України.

19. Правовий статус майна підприємств.

20. Правове положення об’єднань підприємств.

21. Припинення діяльності підприємств.

22. Кооперативи як суб’єкти господарської діяльності.

23. Особливості правового статусу фізичних осіб-підприємців.

24. Правовий статус неприбуткових установ та організацій. Порядок визнання установи та організації неприбутковою.

25. Поняття, ознаки та види господарських товариств.

26. Органи управління господарським товариством.

27. Поняття, види акціонерних товариств, порядок створення акціонерного товариства. Засновники, учасники акціонерного товариства.

28. Правовий режим акцій.

29. Особливості правового статусу товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю.

30. Особливості правового статусу командитного товариства.

31. Особливості правового статусу повного товариства.

32. Право власності. Поняття та форми власності в економіці України.

33. Право оперативного управління: правовий статус.

34. Право господарського відання: правовий статус.

35. Правовий статус Фонду державного майна України.

36. Поняття та ознаки права державної та комунальної власності.

37. Поняття та ознаки права приватної власності.

38. Приватизація як особливий вид набуття права власності.

39. Правовий режим використання природних ресурсів за законодавством України.

40. Об’єкти прав промислової власності.

41. Правовий режим майна державних (комунальних) підприємств.

42. Поняття господарсько-правових зобов’язань.

43. Принципи виконання господарсько-правових зобов’язань.

44. Способи забезпечення виконання господарсько-правових зобов’язань.

45. Поняття та ознаки господарського договору.

46. Класифікація господарських договорів.

47. Порядок укладання господарських договорів.

48. Умови господарських договорів.

49. Види цін та порядок їх встановлення.

50. Державне регулювання цін і тарифів.

51. Поняття та ознаки біржі.

52. Функції, права та обов’язки біржі.

53. Правове положення товарної біржі.

54. Правове положення фондової біржі.

55. Біржові угоди.

56. Правила біржової торгівлі.

57. Поняття неплатоспроможності за законодавством України.

58. Підстави для порушення справи про банкрутство.

59. Стадії провадження у справах про банкрутство.

60. Відновлення платоспроможності боржника. Правовий статус санації.

61. Мирова угода як одна з процедур провадження у справах про банкрутство.

62. Наслідки визнання боржника банкрутом. Ліквідація банкрута.

63. Законодавство про захист економічної конкуренції. Прояви порушення законодавства щодо економічної конкуренції.

64. Правовий статус Антимонопольного комітету України.

65. Поняття монопольного (домінуючого) становища. Прояви зловживання монопольним (домінуючим) становищем.

66. Антиконкурентні узгоджені дії як порушення економічної конкуренції.

67. Правовий статус природних монополій.

68. Дискримінація суб’єктів господарювання органами влади і управління як порушення економічної конкуренції.

69. Концентрація як прояв порушення економічної конкуренції.

70. Прояви недобросовісної конкуренції за законодавством України.

71. Поняття і захист комерційної таємниці.

72. Юридична відповідальність суб’єктів господарської діяль­ності.

73. Види господарсько-правових санкцій.

74. Поняття та види банків за законодавством України.

75. Відкриття та ведення рахунків в установах банків.

76. Поняття та принципи зовнішньоекономічної діяльності.

77. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

78. Види зовнішньоекономічної діяльності.

79. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.

80. Зовнішньоекономічні договори (контракти).

81. Порядок здійснення розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності.

82. Інвестиційна діяльність в Україні. Роль інноваційних технологій у розвитку економіки України.

83. Правовий режим іноземних інвестицій. Форми іноземного інвестування.

84. Правове положення концесій. Види концесій в Україні.

85. Правовий режим вільних економічних зон.

86. Система і повноваження господарських судів в Україні.

87. Справи, які розглядаються господарськими судами.

88. Роль третейських судів у розгляді спорів між суб’єктами господарювання.

89. Правовий статус міжнародного комерційного арбітражного суду в Україні.

Рекомендована література


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)