АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Организация учёта материалов в бухгалтерии

Читайте также:
 1. I. Организация выполнения выпускной квалификационной работы
 2. II. Организация выполнения выпускной квалификационной
 3. II. Организация деятельности по трансфузии (переливанию) донорской крови и (или) ее компонентов
 4. II. Организация работы Комиссии по повышению квалификации и в целом всей деятельности по повышению квалификации
 5. II. Основание Первого Афинского союза. Организация Делосской симмахии
 6. II.2.1.Организация представительной власти в России. Комитет конституционного надзора
 7. III.3.5. Организация работы Правительства Российской Федерации
 8. IV раздел. Организация рациональной двигательной активности
 9. Pациональная организация труда и отдыха в экзаменационный период
 10. V.5 ОРГАНИЗАЦИЯ КРЕДИТНОГО ПРОЦЕССА В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ
 11. VI. Организация работы
 12. VII. Особенности оборота оружия и специальных средств в негосударственных (частных) охранных (сыскных) организациях и негосударственных образовательных учреждениях

У бухгалтерії облік запасів ведеться відповідальними особами в кількісному і сумовому виразі за найменуваннями матеріалів у розрізі МВО. У БО і фін. звітності запаси відображаються за цінами придбання (без ПДВ) у гривнях з копійками. Витрати на транспорт для перевезення запасів не збільшують вартість придбаних запасів, а відносяться на видатки установи за тим КЕКВ, за яким вони Були передбачені кошторисом. Поворотна або обмінна тара (бочки, бідони, ящики, банки), як порожня, так і зайнята ТМЦ, обліковується за цінами, зазначеними в рахунках постачальників. При поверненні або реалізації тари різниця між ціною її придбання і ціною реалізації відноситься на фактичні видатки.

Запаси, які стали не придатними для використання, списуються з балансу установи на підставі акта за формою № 3-2. Для аналітичного обліку ТМЦ, як у кількісному, так і у сумовому вимірі, застосовується Книга кількісно-сумового обліку (Інструкція № 130): •у бухгалтерії бюджетних установ – за формою № 3-6; •у централізованих бухгалтеріях – за формою № 3-6а. Книга відкривається на рік на підставі залишків на початок року. Для цього в першому рядку у графі 3 за відповідним найменуванням запасів робиться такий запис: «Залишок на 01.01. ____ р.», а у графах 9 і 10 наводяться кількість і сума перехідного залишку минулого року. У кінці місяця у графах 5 – 8 підбиваються підсумки і з урахуванням вхідного залишку у графах 9 і 10 указується залишок на початок місяця, що настає за звтним. Записи у Книзі здійснюються на підставі первинних документів (рахунків, актів, накладних, рахунків-фактур). Зауважимо також, що аналітичний облік запасів можна вести і на картках кількісно-сумового обліку за формою № 3-7. Ці картки реєструються в описі карток з обліку запасів.

У централізованих бухгалтеріях такі описи ведуться окремо за кожною обслуговуваною установою. Для перевірки правильності записів у регістрах аналітичного обліку матеріальних цінностей і даних синтетичного обліку можуть складатися оборотні відомості за всіма субрахунками рахунків класу 2 «Запаси». Щомісяця МВО подають до бухгалтерії прибуткові та видаткові документи з реєстром документів, який складається у двох примірниках: один після перевірки правильності оформлення первинних документів повертається МВО, а другий залишається у бухгалтерії. Зазначені документи мають містити такі дані: найменування постачальника, найменування цінностей, сорт, кількість (вагу), ціну, суму, дату надходження на склад і підпис МВО, яка отримала цінності. Для одержання ТМЦ від постачальника бухгалтерія виписує МВО довіреність, яка підписується керівником та головним бухгалтером, скріплюється печаткою, реєструється в журналі виданих довіреностей установленої форми (додаток 2 до Інструкції № 99) і видається під підпис у цьому журналі. Строк дії довіреності – не більше 10 днів. Бухгалтерія повинна стежити за використанням довіреностей і своєчасно проставляти відмітку у графі журналу про одержання матеріальних цінностей на склад чи про анулювання довіреності у разі її повернення в бухгалтерію без виконання.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)