АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Принципи користування фондами

Читайте также:
 1. D. Принципи виваженості харчування та поступового розширення обсягу харчових предметів, що споживаються
 2. I. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ
 3. II. Методологічні засади, підходи, принципи, критерії формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді
 4. А) основные требования и принципиальная схема лечебно-эвакуационного обеспечения
 5. Адміністративна відповідальність: поняття, мета, функції, принципи та ознаки.
 6. Антикорупційні принципи
 7. АРХІВНЕ ОПИСУВАННЯ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ
 8. Бухгалтерский учёт расчётов организации с бюджетом, а так же с фондами социального страхования и обеспечения
 9. Бюджетна система та принципи міжбюджетних відносин
 10. Вибори, виборче право, принципи виборчого права України
 11. Види і принципи загартовування
 12. Вимоги до виробів, загальні принципи і порядок конструювання.

Користування бібліотечними зібраннями

Одним із найважливіших призначень та основним завданням сучасної бібліотеки є надання можливості користуватися нагромадженими фондами. Бібліотека належно виконує свою роль лише тоді, коли укомплектовані та опрацьовані бібліотечні фонди доступні для користування читачам. Бібліотека як організоване зібрання бібліотечних документів, як суспільна інституція може реалізувати свої суспільні функції лише за умови якнайширшого доступу користувачів до своїх фондів.

Принципи користування фондами

Теорія і практика бібліотечної роботи передбачає діяльність бібліотеки у сфері користування фондами відповідно до кількох основних принципів. Вважається, що кожна добре організована бібліотека перед тим, як надати читачам у користування свої зібрання, повинна дотримуватися цих принципів, застосовувати їх щоденно, так, щоб форми користування фондами бібліотеки були для її користувачів найвигіднішими.

1. Зібраннями повинна користуватися якнайбільша кількість користувачів, відповідно до типу бібліотеки, профілю фондів і можливостей бібліотекарів, які там працюють. Цей принцип повинен стати основою діяльності кожної бібліотеки. Власне тому постійне вивчення читацьких та бібліотечних потреб окремих користувачів, як і цілого середовища, в якому функціонує бібліотека, є однією з найважливіших умов ефективного надання фондів у користування. Щоб підготувати відповідні форми користування та вдало укомплектувати зібрання бібліотечних документів потрібно досконало знати свого користувача, його зацікавлення, інтелектуальний та фаховий рівень, його потреби у сфері навчання та проведення вільного часу. Треба знати, що потрібно користувачеві у різних життєвих ситуаціях. Звідси випливає важливе завдання – постійне залучення нових користувачів, оскільки чим більше коло користувачів, тим вагоміша роль бібліотеки в суспільстві, тим вища її опінія у громадськості.

2.Кожному користувачеві повинні надаватися потрібні йому бібліотечні документи. Бібліотекар не може надати користувачеві всіх документів, пов’язаних із темою його зацікавлень, але мусить вибрати власне ті, які на цьому етапі дослідження необхідні. Цей принцип набуває першочергового значення під час користування фондами у наукових, фахових (спеціальних) чи шкільних бібліотеках. З цих фактів випливає також потреба навчання користувачів умінню та навиків користування бібліотечними документами.3.Потрібно берегти (шанувати) час користувачів та бібліотекарів, раціонально його використовувати. Чим швидше бібліотека надає в користування свої фонди, тим вище цінує її суспільство. З цією метою потрібно до мінімуму зводити формальності, пов’язані з користуванням фондами, при можливості продовжувати час роботи бібліотеки, навіть на вихідні дні.

4. Принципом успішного користування фондами є створення відповідних умов надання бібліотечних документів. Мається на увазі відповідно обладнане приміщення, де б користувач міг добре і впевнено почуватися.

5.Важливим принципом, на якому особливо наголошують сучасні бібліотекознавці, є перехід від пасивного до активного способу користування фондами. Не варто чекати на користувача в бібліотеці, потрібно йти йому назустріч, використовуючи якнайрізноманітніші форми пропагування бібліотеки та її зібрань.

Підсумовуючи перелічені вище принципи, варто зазначити, що головною метою описаних процесів є надання користувачам можливостей доступу до бібліотечних документів у відповідному для них місці у вигідний час.


1 | 2 | 3 | 4 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)