АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Семінарсько-практичне заняття №5

Читайте также:
 1. I. Організація студентів до практичного заняття
 2. I. Організація студентів до практичного заняття
 3. V. Зміст теми заняття.
 4. V. Зміст теми попереднього заняття.
 5. VI. Підготовка процесуальних документів до практичного заняття – до 5 балів за кожний документ
 6. VII. Матеріали методичного забезпечення заняття .
 7. VІІ. Матеріали методичного забезпечення заняття
 8. VІІ.3. Матеріали контролю для заключного етапу заняття.
 9. АНАЛІЗ ВІДВІДАНОГО ЗАНЯТТЯ
 10. Анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю
 11. Бібліографічний список до практичного заняття
 12. Варіант проведення практичного заняття

Тема: Інноваційний менеджмент в освітній установі. ( 2 год.)

Питання для обговорення:

Ø Інновації в освіті. Участь освітньої установи в інноваційних процесах.

Ø Особливості освітньої установи, працюючої в інноваційному режимі.

Ø Посилення додаткових функцій менеджменту в умовах управління інноваціями.

Ø Методи інноваційного менеджменту в освітній установі.

Ø Проектування інноваційного розвитку освітньої установи.

Література

1. Бабенко Т. Формування особистості менеджера освіти / Т. Бабенко // Директор школи. – 2007. - № 21 – 22. - С. 3-56.

2. Бєлий В. Сучасний освітній менеджмент: профанація чи впровадження / В.Бєлий // Відкритий урок. – 2009. - № 6. – С. 8-11.

3. Білова В. Педагогічний менеджмент: поняття і теоретичні засади / В.Білова // Рідна школа. – 2005. – № 2. – С. 26-29.

4. Гамаюнов В. Менеджер навчально-виховного процесу / В.Гамаюнов // Освіта і управління. – 2000. - № 1-2. – С. 89-94.

5. Ганаева Е. Маркетинговая служба образовательного учреждения / Е.Ганаева // Школьные технологии. – 2005. - № 3. – С. 212-217.

6. Гладкова В.М. Функції управлінської діяльності менеджера освітньої установи / В.М.Гладкова, Ю.В.Федотова // Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. праць – Полтава, 2009. – Вип. 6. – С. 263-266.

7. Гнатюк Д. Системний підхід у практиці управління школою / Д.Гнатюк // Директор школи. – 2008. - № 9. – С. 47-64.

8. Губа А. Освітній менеджмент як складова сучасної педагогічної культури / А.Губа // Новий колегіум. – 2007. - № 5. – С. 33-35.

9. Менеджмент в дошкільній освіті. Учб. посібник для студентів высш.пед. заведений.- Видавничий центр «Академія», 2003.-320с.

10. Менеджмент: Навчань. посібник для студ.установ середовищ. проф. утворення/Е. Л. Драчева. М. Видавничий центр «Академія», 2002г.

11. Менеджмент. Практикум по курсу «Менеджмент»/ Під редакцією А. И. Наумова. М., 1999г.

12. Симонов В. П. Педагогічний менеджмент. - М., 1997г.

Семінарсько-практичне заняття №6

Тема: Нормативно-правова база менеджменту освітньої установи. (2 години).

Мета: Формування умінь аналізувати нормативно-правові документи освітньої установи, визначальні взаємовідносини суб’єктів управління.Питання для обговорення:

· Регламентація діяльності загальноосвітньої установи в Законі МОН України про освіту.

· Типове положення про загальноосвітню установу.

· Нормативні акти, що регулюють діяльність загальноосвітньої школи в умовах модернізації української освіти.

· Трудове законодавство як основа трудових стосунків в загальноосвітній установі.

· Локальні акти загальноосвітньої установи.

· Статут освітньої установи. Документація, доповнююча статут освітньої установи.

Література

1. Бабенко Т. Формування особистості менеджера освіти / Т. Бабенко // Директор школи. – 2007. - № 21 – 22. - С. 3-56.

2. Бєлий В. Сучасний освітній менеджмент: профанація чи впровадження / В.Бєлий // Відкритий урок. – 2009. - № 6. – С. 8-11.

3. Білова В. Педагогічний менеджмент: поняття і теоретичні засади / В.Білова // Рідна школа. – 2005. – № 2. – С. 26-29.

4. Гамаюнов В. Менеджер навчально-виховного процесу / В.Гамаюнов // Освіта і управління. – 2000. - № 1-2. – С. 89-94.

5. Ганаева Е. Маркетинговая служба образовательного учреждения / Е.Ганаева // Школьные технологии. – 2005. - № 3. – С. 212-217.

6. Гладкова В.М. Функції управлінської діяльності менеджера освітньої установи / В.М.Гладкова, Ю.В.Федотова // Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. праць – Полтава, 2009. – Вип. 6. – С. 263-266.

7. Гнатюк Д. Системний підхід у практиці управління школою / Д.Гнатюк // Директор школи. – 2008. - № 9. – С. 47-64.

8. Губа А. Освітній менеджмент як складова сучасної педагогічної культури / А.Губа // Новий колегіум. – 2007. - № 5. – С. 33-35.

9. Менеджмент в дошкільній освіті. Учб. посібник для студентів высш.пед. заведений.- Видавничий центр «Академія», 2003.-320с.

10. Менеджмент: Навчань. посібник для студ.установ середовищ. проф. утворення/Е. Л. Драчева. М. Видавничий центр «Академія», 2002г.

11. Менеджмент. Практикум по курсу «Менеджмент»/ Під редакцією А. И. Наумова. М., 1999г.

‡агрузка...

12. Симонов В. П. Педагогічний менеджмент. - М., 1997г.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)