АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Огляду місця нещасного випадку, що мав місце « »________2011 р

Читайте также:
 1. III. Облік і контроль наявності та руху запасів в місцях їх зберігання
 2. III. Організація роботи з підготовки та направлення структурними підрозділами органів ДПС запитів на встановлення місцезнаходження платника податків
 3. IV. Дії підрозділів податкової міліції при отриманні запитів на встановлення місцезнаходження платника податків
 4. POS - це скорочення від point of sales (місце продажу).
 5. VI Місцеві Органи Ф.-Д. Організації У.Н.Р.
 6. Австралопітеки:різновиди, датування, місця знаходження
 7. Автоматизоване робоче місце (арм)
 8. Б) місцеве
 9. Б) синкретична форма світогляду, що відображає світ в чуттєво – наочному образі
 10. Безспірне списання коштів місцевих бюджетів для відшкодування шкоди, заподіяної фізичним та юридичним особам
 11. Брокерська контора, роль і місце її в біржовій діяльності
 12. Бюджет розвитку місцевих бюджетів є складовою спеціального фонду місцевих бюджетів.

Об 11 год 45 хв на протяжному верстаті в цеху М-4 з робітником-верстатником Алексєєвим В. І.

Комісія в складі: голови - начальника цеху М-4 Швецова В.Г., членів комісії - старшого інженера відділу охорони праці Симонова І.В., старшого громадського інспектора Габарчука Л.С. оглянула місце події.

У процесі огляду встановлено:

верстат був в охайному стані;

підлога чиста;

підхід до верстата не захаращений сторонніми предметами;

є табличка з написом «Відповідальність за експлуатацію верстата покладено на майстра цеху Брянського В.В.»;

деталь, що оброблялася (шків), має перекіс у пристрої через недо­статнє затягування кріпильних болтів. Робітник Алексєєв В.І. недо­статньо закріпив заготовку.

Під час огляду верстата було виявлено, що кнопка «Пуск» висту­пає із гнізда на 2,5 мм.

Голова комісії Підпис

Члени комісії Підписи

ЗАТВЕРДЖУЮ
Головний інженер заводу
І.О. Іванов
« »______________2011 р.

АКТ

Технічної експертизи протяжного верстата мод. 1171, інв. № 178, встановленого в цеху М-4 на протяжній дільниці

Комісія в складі: голови - начальника техбюро заводу Сиволапова В.Г., членів комісії - начальника цеху М-4 Швецова В.Г., майстра цеху М-4 Брянського В.В., майстра ремонтного цеху Васильєва П.Ф., старшого інженера відділу охорони праці заводу Симонова М.Ф. огля­нула і виконала технічну експертизу протяжного верстата мод. 1171, інв. № 178, встановленого в цеху М-4 (начальник цеху Швецов В.Г., майстер цеху Брянський В.В.), за роботою на якому «___»______ 2011р. об 11 год. 45 хв. стався нещасний випадок із робітником-вер­статником Алексєєвим В.І.

У процесі огляду і технічної експертизи встановлено:

верстат був в охайному стані, зовнішніх пошкоджень не мав, при­бирався своєчасно;

відповідальність за експлуатацію верстата покладено на майстра цеху Брянського В.В.;

верстат мод. 1171 зазнав середнього ремонту згідно з графіком

ППР «___ »_______ 2011 р. і був зданий в експлуатацію

«___»_________2010 р. актом № 92 від «___ »________ 2010 р.;

паспортні характеристики верстата відповідають фактичним;

на верстаті «___ »___ _______ 2010 р. замінено пусковий пристрій за за­явкою майстра цеху Брянського В.В. електромеханіком ремонтного цеху Бовтом М.М.;є відповідні записи в паспорті верстата про середній ремонт згідно з графіком ППР і наступний поточний ремонт;

новий пусковий пристрій, встановлений на верстаті « »______2010 р.

електромеханіком Бовтом М.М., мав заводський дефект: кнопка «Пуск» виступає над кришкою корпусу.

Для подальшої експлуатації верстата пусковий пристрій треба за­мінити на бездефектний.

Голова комісії Підпис

Члени комісії Підписи

ВИТЯГ

Із загальних правил техніки безпеки і виробничої санітарії для підприємств машинобудування

Під час кнопочного вмикання устаткування і механізмів кноп­ки вмикання мають бути потоплені на 3...5 мм за габаритні розміри пускової коробки. Контакти кнопки мають бути захищені від потрап­ляння пилу і стружки, а також від дії на них емульсій, масел та інших рідин, що їх використовують у роботі.

ПРОТОКОЛ


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)