АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Регламентація - це

Читайте также:
 1. Авторитаризм
 2. Актуальність проблеми
 3. Безпосереднє політичне представництво інтересів
 4. Вибори в Україні
 5. Виборчий процес в Україні
 6. Види пенсійних виплат і соціальних послуг
 7. Висновки
 8. Висновки
 9. Вчення Жана Бодена про державу
 10. Глава 17 ТРУДОВІ КОЛЕКТИВИ ТА ЇХ ПРАВОВИЙ СТАТУС
 11. Державної влади в Україні
 12. Державотворча роль української мови

Тема

Нормування праці – це

А) Вимоги до праці.

Б) Встановлення міри витрат праці на виконання певного обсягу робіт.

В) Система виконання праці.

Г) Сфера застосування праці.

Які є вимоги до нормування праці

А) Встановлення науково – обґрунтованої системи нормування праці.

Б) Розширення сфери застосування нормування праці.

В) Зменшення витрат праці на розробку нормативних матеріалів.

Г) Всі відповіді вірні.

Які методи застосовуються для виконання управлінської праці.

А) Розрахункові та дослідницькі.

Б) Порівняльні та розрахункові.

В) Аналітичні та порівняльні.

Г) Дослідницькі та порівняльні.

Які є види норм.

А) Норма керованості.

Б) Укрупнені нормативи чисельності.

В) Норми часу і обслуговування.

Г) Всі відповіді вірні.

Які існують методи нормування управлінських робіт.

А) Метод аналогів.

Б) Метод аналогів, прямого та не прямого нормування праці.

В) Метод прямого та не прямого нормування праці.

Г) Метод аналогів та метод прямого нормування праці.

 

Для аналізу змісту роботи менеджера існує така класифікація робіт.

А) За характером спонукання причин та за характером виконуваної діяльності.

Б) За характером виконуваної діяльності та за періодом що охоплює управлінську діяльність.

В) За характером спонукання причин та за періодом що охоплює управлінську діяльність.

Г) За характером спонукання причин, за характером виконуваної діяльності,та за періодом що охоплює управлінську діяльність.

7.Класифікація робіт за періодом що охоплює управлінську діяльність поділяється на:

А) Короткострокові та довгострокові.

Б) За власною ініціативою та з ініціативи підлеглих.

В) Короткострокові,середньострокові та довгострокові.

Г) З ініціативи підлеглих та з ініціативи зверху.

Які є методи аналізу витрат робочого часу?

А) Порівняння фактичних витрат часу по кожному виду робіт з нормативами

Б) Порівняння фактичних витрат часу з середніми витратами часу

В) Хронометражу спостереження і вимірювання витрат робочого часу

Г) Всі відповіді вірні.

9.На основі фотографії складається:

А) Звіт фотографії.

Б) Карта фотографії.

В) Відомості про спостереження.Г) Таблиця спостереження.

10.Класифікація робіт за характером спонукальних причин поділяється :

А) За власною ініціативою, з ініціативи підлеглих та з ініціативи зверху.

Б) За власною ініціативою та з ініціативи підлеглих.

В) Короткострокові,середньострокові та довгострокові.

Г) З ініціативи підлеглих та з ініціативи зверху.

Тема

 

1.Завданням наукової організації праці поділяються на:

А) Економічні задачі та соціальні задачі.

Б) Соціальні задачі, економічні задачі та психофізіологічні.

В) Економічні задачі та психофізіологічні

Г) Соціальні задачі та психофізіологічні.

2.Економічні задачі включають:

А) Підвищення продуктивності праці,використання найбільш прогресивних методів і прийомів праці,скорочення витрат часу.

Б) Підвищення продуктивності праці,використання найбільш прогресивних методів і прийомів праці,скорочення витрат часу,всебічний розвиток людини в процесі праці.

В) Використання найбільш прогресивних методів і прийомів праці,скорочення витрат часу,всебічний розвиток людини в процесі праці, розвиток ініціативи.

Г) Підвищення продуктивності праці,використання найбільш прогресивних методів і прийомів праці,скорочення витрат часу,збільшення нормування праці.

3.Психологічні задачі включають:

А) Підвищення продуктивності праці,використання найбільш прогресивних методів і прийомів праці,скорочення витрат часу.

Б) Забезпечення умов для збереження в процесі праці здоров’я, підвищення її привабливості.

В) Забезпечення умов для збереження в процесі праці здоров’я, скорочення витрат часу.

Г) Використання найбільш прогресивних методів і прийомів праці,скорочення витрат часу.

4.Соціальні задачі включають:

А) Всебічний розвиток людини в процесі праці,виховання свідомого відношення до праці, розвиток ініціативи, підвищення освітнього рівня і кваліфікації працівників.

Б) Всебічний розвиток людини в процесі праці,виховання свідомого відношення до праці,скорочення витрат часу,всебічний розвиток людини в процесі праці, розвиток ініціативи.

‡агрузка...

В) Використання найбільш прогресивних методів і прийомів праці,скорочення витрат часу.

Г) Підвищення продуктивності праці,використання найбільш прогресивних методів і прийомів праці,скорочення витрат часу,всебічний розвиток людини в процесі праці.

5. Принцип комплексності передбачає що:

А) передбачає взаємне узгодження усіх напрямків наукової організації праці а також усунення протиріч між ними.

Б) встановлення і дотримання певних правил ,положень ,інструкцій, нормативів.

В) наукова організація праці розвивається не за одним напрямком а за їх сукупністю,стосується не одного працівника а усього колективу.

Г) закріплення за певним підрозділом функціями робіт.

6. Принцип системності передбачає :

А) передбачає взаємне узгодження усіх напрямків наукової організації праці а також усунення протиріч між ними.

Б) закріплення за певним підрозділом функціями робіт.

В) встановлення і дотримання певних правил, положень ,інструкцій, нормативів.

Г) наукова організація праці розвивається не за одним напрямком а за їх сукупністю,стосується не одного працівника а усього колективу.

Регламентація - це

А) закріплення за певним підрозділом функціями робіт.

Б) наукова організація праці розвивається не за одним напрямком а за їх сукупністю,стосується не одного працівника а усього колективу.

 

В) Забезпечення творчого підходу при проектуванні і впровадженні передових прийомів праці і максимального використання творчого потенціалу працівників.

Г) встановлення і дотримання певних правил, положень, інструкцій, нормативів.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)