АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Теплотехнічний розрахунок і підбір огороджувальних конструкцій будинку

Читайте также:
 1. V. Розрахунок немеханічного обладнання.
 2. VII. Розрахунок площі цеху
 3. Вибір теми, підбір та вивчення літератури
 4. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ,
 5. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ, СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 6. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ, СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 7. Матеріальний розрахунок виробництва
 8. Матеріальний розрахунок виробництва
 9. Межі вогнестійкості конструкцій та поширення вогню по них залежно від ступеня вогнестійкості будівель
 10. Підбір і розрахунок технологічного обладнання
 11. Підбір літератури та інших матеріалів до питань курсового проекту
 12. ПІДВИЩЕННЯ ВОГНЕСТІЙКОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Тепловий режим житлового будинку.

Вологісний режим приміщень в холодний період року в залежності від відносної вологості та температупи внутрішнього повітря встановлюємо за даними [1,2,5]. При 12<tвн<24С і відносній вологості φ=55% приймаємо нормальний режим експлуатації приміщень. Нормальному режиму експлуатації приміщень будинку відповідають умови експлуатації огороджувальних конструкцій – Б.

Підбір зовнішніх огороджувальних конструкцій опалюваного будинку і внутрішніх міжквартирних конструкцій, що розділяють приміщення, температури повітря в яких відрізняються на 3 0С та більше, в цій роботі проводиться при умовах експлуатації Б тільки за обов'язкового виконання головної умови для забезпечення теплової надійності оболонки будинку:

Rо ≥ Rq min, (1.1)

 

де Rо – опір теплопередачі для термічно однорідних огороджувальних конструкцій, м2 ·К/Вт;

Rqmin – мінімально допустиме значення опору теплопередачі непрозорої чи світлопрозорої огороджувальної конструкції, м2 ·К/Вт.

Мінімально допустиме значення, Rqmin, опору теплопередачі зовнішніх огороджувальних конструкцій приймається за рекомендаціями [2], а внутрішніх міжквартирних конструкцій, що розмежовують приміщення з розрахунковими температурами повітря, які відрізняються більше ніж на 3 0С (внутрішні стіни), визначають за формулою:

 

(1.2)

де tв1, tв2 – розрахункові температури внутрішнього повітря в суміжних приміщеннях, 0С;

Δt – допустима за санітарно-гігієнічними вимогами різниця між температурою внутрішнього повітря і приведеною температурою внутрішньої поверхні огороджувальної конструкції, для стін житлових будинків приймається Δt = 4,0 0С[2].

αв1 – коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні конструкцій, приймається αв1 = 8,7 Вт/(м2·К) [2].

Опір теплопередачі для термічно однорідних огороджувальних конструкцій RΣ, м2 ·К/Вт, приймається за довідковими даними [2].

Коефіцієнт теплопередачі огороджувальних конструкцій k, Вт/(мС), розраховується за формулою:

k = 1/ Rо . (1.3)

 

 

Нижче наведено порядок підбору огороджувальних конструкцій:
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)