АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

VІ. Закріплення знань, умінь та навичок

Читайте также:
 1. II. Закріплення вивченого матеріалу
 2. IV. Формування навчальних умінь та навичок
 3. V. Закріплення вивченого матеріалу
 4. V. Формування навчальних умінь та навичок.
 5. VІ. Закріплення вивченого матеріалу
 6. Взаємодія навичок та виникнення умінь.
 7. Вимоги до знань умінь та навичок
 8. ЗАГАЛЬНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК СТУДЕНТА ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВІДПОВІДІ
 9. Закріплення вагонів
 10. Конституційне закріплення основ громадянського суспільства в Україні
 11. НОРМИ ТА ОСНОВНІ ПРАВИЛА ЗАКРІПЛЕННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ

1. Читання вірша «Чесна бідність» мовою оригіналу

2. Порівняння звучання вірша мовою оригіналу та в перекладах (українською, російською мовами).

3. «Шифровка».

Розшифруйте вислів з вірша Р. Бернса «Чесна бідність»:

«Л д н — с к р б, ц н н ш й д с ь г».

(Пропущені голосні: «Людина — скарб, цінніший од усього».)

 

VIІ. Домашнє завдання.

Знати основні відомості про життя Р. Бернса, навчитися виразно читати вірш, відповідати на питання підручника (с. 199).

 

VIII. Підсумок уроку. Виставлення оцінок.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Інститут філології та суспільствознавства

Факультет іноземної філології

 

Секція зарубіжної літератури та російської мови

 

 

План-конспект уроку №4

проведеного у 5-А класі школи №3

студентом 43 групи

Савчуком Юрієм

Методист

з зарубіжної літератури:

Черевченко О.М.

 

Вчитель

з зарубіжної літератури:

Рой А.Ф

 

 

Умань 2013

Тема. Віра у світове братерство – основна ідея твору.

Мета: узагальнити знання учнів про життя і творчість Р. Бернса; формувати вміння цілісного аналізу тексту; розвивати вміння з'ясовувати роль художньо - виражальних засобів у тексті; навчати учнів розкривати головну ідею твору; розвивати навички виразного читання, вміння володіти голосом, усного та писемного зв'язного мовлення; виховувати високі морально - етичні якості школярів.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Методи й прийоми: розповідь, евристична бесіда.

Міжпредметні зв’язки: історія, географія, інформатика.

Обладнання: портрет письменника, підручник.

Звання - лиш карб,

Людина - скарб,

Цінніший до усього.

Р. Бернс

Зміст уроку

 

Хід уроку

I. Організаційний момент.

— Доброго дня всім. Сідайте, будь ласка.

 

ІI. Мотивація навчальної діяльності школярів.

Український кобзар Тарас Шевченко назвав Роберта Бернса «поетом народним і великим». А заслужив він таку високу похвалу тому, що писав про найважливіше для кожного народу - про свободу, любов до Батьківщини, людську гідність, що не залежить ні від матеріального стану, ні від походження. 

III. Презентація теми та мети уроку.

— Сьогодні ми з вами продовжимо говорити про шотландського поета Роберта Бернса, його світогляд та саму поезіє Роберта Бернса.

IV. Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу.

Робота з портретом.

- Про що свідчить вираз обличчя людини на портреті?

- Що ви можете сказати про очі поета?

- Чи можна сказати якою людиною був Роберт Берне?

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)