АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Вимоги до знань умінь та навичок

Читайте также:
 1. II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчальної діяльності
 2. IV. Формування навчальних умінь та навичок
 3. V. Актуалізація опорних знань учнів.
 4. V. Критерії підсумкового оцінювання ЗНАНЬ
 5. V. Формування навчальних умінь та навичок.
 6. VІ. Закріплення знань, умінь та навичок.
 7. Білет № 16. Обгрунтуйте розповідь учителя, як метод формування природничих знань
 8. Бланк документа, вимоги, що пред’являються до нього.
 9. Взаємодія навичок та виникнення умінь.
 10. Види службових листів. Ділове листування. Вимоги до офіційного листування. Етикет ділового листування.
 11. Вимоги безпеки під час виконання роботи.
 12. Вимоги для системи контролю доступу

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

 

Кафедра УКРАЇНОЗНАВСТВА

 

 

 

Н.В. МАРХАЙЧУК

 

 

Методичні вказівки до вивчення курсу

Історія української культури

 

 

Для студентів 3 курсу

Заочної форми навчання

 

Галузь знань: 0202: «Мистецтво»

Освітньо – кваліфікаційний рівень «бакалавр»

 

 

Харків, 2012

Методичні вказівки до вивчення курсу Історія української культури для студентів ІІІ курсу заочної форми навчання (освітньо – кваліфікаційний рівень «бакалавр») / Укл. Н.В. Мархайчук. – Х.: ХДАДМ, 2012.

 

 

Рекомендовано до розгляду

кафедрою Українознавства ХДАДМ

Протокол № 6 від “29грудня2011 р.

Рекомендовано до друку

ухвалою Методичної ради ХДАДМ

Протокол № від “___” __________2012 р.

 

 

Рецензенти:

 

 

Савицька Л.Л., доктор мистецтвознавства, професор кафедри культурології Харківського Національного університету ім. В. Каразіна, професор

Тарасов В.В., кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та теорії мистецтва Харківської державної академії дизайну і мистецтв, доцент

 

 

© Мархайчук Н.В., 2012

Мета, завдання дисципліни.

Вимоги до знань умінь та навичок

 

Курс «Історія української культури» є обов’язковим предметом циклу професійно-орієнтованих дисциплін. Дисципліна спрямована на збагачення і розширення гуманітарної підготовки студентів, формування творчої активності майбутніх фахівців. Вона дає уявлення про етапи розвитку української культури, забезпечує розуміння системного зв’язку всіх складових культури – мистецтва, етнографії, матеріальної культури, наукового знання, усіх форм духовних цінностей. Разом з іншими гуманітарними дисциплінами він сприятиме формуванню наукового світогляду студентів, виробленню у них активної життєвої позиції, утвердженню високих моральних принципів та ідеалів.

Мета курсу:вивчення основних етапів, процесів, і подій історії української культури з найдавніших часів до сьогодення у контексті основних світових тенденцій. Предмет навчальної дисципліни – закономірності виникнення та розвиток української культури на різних етапах вітчизняної історії.Завдання та між предметні зв’язки. Засвоєння отриманих студентами знань має забезпечити необхідний рівень загальнокультурного та професійного розвитку, необхідного в подальшій творчій діяльності. Відтак, викладання теоретичної частини спиратиметься на знання, отримані студентами при вивченні дисциплінциклу гуманітарної підготовки та професійно-орієнтованих дисциплін, а саме «Історія мистецтва», «Історія України», «Філософія», «Естетика», «Релігієзнавство» та ін.

Відповідно до навчальних планів «Історія української культури» викладається на третьому курсі впродовж шостого семестру загальним обсягом 72 години, з яких 34 аудиторних (лекції – 18 год., семінарські – 16 год.), 38 – години самостійної роботи студентів.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

– загальну періодизацію української культури;

– основні етапи формування художніх стилів в українській культурі

– цивілізаційні витоки і детермінанти української культури;

– світоглядні особливості української культури та їхній зв’язок із національним характером;

– внесок відомих діячів української культури;

– питання спадкоємності української культури.

Вміти:

використовувати необхідну термінологію при розкритті поставлених питань;

виявляти основні етапи розвитку української культури;

аналізувати різноманітні явища (феномени) української культури;

оцінювати значення культурних досягнень українського народу та внесок у них видатних діячів культури України;

знати місце української культурної спадщини в світовій культурі та внесок найвідоміших діячів художньої культури України в світову;

робити стислі анотації до прочитаних текстів,

складати реферати та писати контрольні роботи на запропоновану тему, показуючи при цьому достатній рівень аргументації власної позиції з питання, що розглядається;

Успішне опанування курсу має сприяти формуванню навичок:

володіння понятійно – термінологічним апаратом;

визначення як іншокультурних впливів на розвиток вітчизняної культури, так і безпосередніх впливів української культури на розвиток культури інших країн;

підтримувати бесіду (діалог, диспут) за запропонованою темою, передбаченою даною робочою програмою.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН дисципліни


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)