АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

V. Актуалізація опорних знань учнів

Читайте также:
 1. II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчальної діяльності
 2. V. Критерії підсумкового оцінювання ЗНАНЬ
 3. VІ. Закріплення знань, умінь та навичок.
 4. Білет № 16. Обгрунтуйте розповідь учителя, як метод формування природничих знань
 5. ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ
 6. Вимоги до знань умінь та навичок
 7. ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ТА КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ
 8. Для того, щоб бути хорошим викладачем-педагогом необхідні лише дві умови – досконально знати і любити свій предмет, поважати і любити своїх учнів.
 9. Завдання 1. Охарактеризувати терміни з погляду запозичення, приналежності до певної галузі знань права, утворення.
 10. Загальне підсумкове оцінювання рівня знань студентів
 11. ЗАГАЛЬНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК СТУДЕНТА ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВІДПОВІДІ

У вісімнадцятому столітті в Шотландії у родині селянина - бідняка народився і виріс юнак, який згодом став великим народним поетом. Ім'я його - Роберт Бернс.

1. Повторення відомостей про життя і творчість поета.

(Учні свої відповіді починають словами: «Я знаю, що...». Говорять 2-3 речення).

2. Виразне читання вірша «Моє серце в верховині...» Аналіз.

- Де знаходиться серце поета?

- Чому саме в верховині? Де ж вона є?

- Чи можна стверджувати, що поет понад усе любить свою Батьківщину?

- А що ми знаємо про неї?

3. Повідомлення про Шотландію.

Шотландія

Шотландія – це країна на півночі Великобританії. Це частина Об'єднаного Королівства. Шотландія поділена на три частини: Південні Височини, Центральні Низини та Високогір'я, а також острови. Велика кількість місць в Шотландії являють собою справжній рай, недоторканий людиною.

Столиця Шотландії – Едінбург, відомий своїми замками. Глазго -промислова столиця Шотландії. Це третє за величиною місто Великобританії. Типова продукція, що виробляється в Шотландії - лісоматеріали, віскі, лосось. Гольф - шотландська національна гра, яка була винайдена у цій країні.

Шотландія також країна міфів та загадок; у кожному замку є свій привид. Кажуть, що в замку Глеміс їх дев'ять. Та, зрозуміло, усі знають про Лох-Несське Чудовисько. Кажуть, Нессі має довжину приблизно шість метрів й довгу тонку шию. Перші відомості про чудовисько датуються 565-м роком. З 1934 року тисячі людей почали стверджувати, що вони бачили чудовисько. Вчені обстежували озеро та робили фотографії, але наукового пояснення цієї загадки не знайдено.

4. Виразне читання та аналіз поезії Роберта Бернса «Чесна бідність».

- Які думки та почуття викликає у вас вірш?

- Які рядки вам сподобались найбільше? Чому?

- Яка основна думка поезії?

- Подумайте, матеріальні чи моральні цінності є важливими для поета?

- Як розумна людина ставиться до багатства?

- Які засоби художньої виразності використовує поет?

- Як автор ставиться до багатих людей?

- Які сподівання автора виражені в останньому куплеті?

- Яка, на вашу думку, головна ідея вірша?

5. Творче завдання.

Користуючись текстом, учні мають скласти «Кодекс честі» автора, відобразивши в ньому ті ідеали, які проголошував поет.6. Проблемне запитання.

Чи є актуальними проблеми, що їх піднімає Роберт Берне у своїй поезії сьогодні?

Незважаючи на те, що більш як 200 років відділяють нас від створення вірша «Чесна бідність», проблеми, порушені в ньому залишаються такими ж важливими. Духовність, шляхетність, честь, гідність, розум, благородство душі - це риси справжньої людини, до яких слід прагнути кожному. Тільки такі люди зможуть побудувати здорове суспільство, що буде піклуватися про кожну особистість.

7. Узагальнююче слово вчителя.

Не всі народи так уміють шанувати своїх поетів, як шотландці. С. Маршак згадував: «Коли мені довелося об'їжджати міста, містечка і селища, пов'язані з біографією поета, мене наввипередки пригощали читанням його віршів і цілих поем люди, різні за віком, званням, соціальним станом - похилий шахтар і старий рибалка, агент компанії швейних машин і молода дівчина».

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)