АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Виконання практичної роботи

Читайте также:
 1. B Хід роботи.
 2. L Перевірка виконання домашньої задачі.
 3. VІІ. Оформлення роботи
 4. Алгоритм виконання роботи
 5. АЛГОРИТМ РОБОТИ НАД ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИМИ ЗАВДАННЯМИ З КУРСУ «ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ»
 6. Безпека праці, як галузь практичної діяльності
 7. Безспірне списання коштів державного бюджету за бюджетною програмою для забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів
 8. В чому ви вбачаєте зміст поняття “соціальні ілюзії”?(Підготовка зазначеної доповіді є формою індивідуальної роботи; обов’язкова до виконання;форма виконання - письмова).
 9. В чому ви вбачаєте зміст поняття “соціальні ілюзії”?(Підготовка зазначеної доповіді є формою індивідуальної роботи; обов’язкова до виконання;форма виконання - письмова).
 10. Варіанти виконання завдань
 11. Варіанти контрольної роботи №1.
 12. Вивчення конструкції та ПРИНЦИПУ роботи автоматичної маски зварювальника типу «ХАМЕЛЕОН».

Клас ділиться на чотири групи. У кожного учня є «Лист самооцінки рівня фізичного здоров'я». До нього він вписує результати контрольних вправ. Закінчивши виконання вправ на станції, за сигналом вчителя фізкультури, учні переходять до наступної станції.
1 станція.
Визначення рівня гнучкості: нахил ноги нарізно, сидячи на підлозі, ноги прямі, п'яти на контрольної лінії-оцінюється відстань виносу рук за контрольну лінію при нахилі вперед.
2станція.
Визначення рівня спритності: човниковий біг (4х9м.) - оцінюється час проходження дистанції (сек.)
3станція.
Визначення рівня швидкісно-силових якостей: стрибок у довжину з місця-оцінюється результат .
4станція.
Визначення рівня м'язової сили підтягування у висі (хл.); з опорою ніг (дів.)- оцінюється кількість (разів)
(До оцінювання контрольних вправ на станціях залучаються учні ,які тимчасово не можуть відвідувати уроки фізкультури за станом здоров'я, а також віднесені до підготовчої або спеціальної медичної групи.)
Після виконання контрольних вправ заміряємо ЧСС і заносимо результат до «Листа самооцінки рівня фізичного здоров'я».

Визначення стану організму за допомогою суб'єктивних показ­ників.

Заповніть таблицю, позначивши в ній суб'єктивні показники вашого здоров'я.

Показники стану Оцінка
добре («4») задовільно («3») погано («2»)
Самопочуття Гарне Млявість, знесилля Слабкість, дратівливість, запаморочення
Сон Спокійний, міц­ний, освіжаючий Переривчастий, засипання через силу Безсоння або під­вищена сонливість
Апетит Нормальний або трохи підвищений Знижений Відсутній
Настрій Життєрадісний, бадьорий, позитивний Сумний, кволий, негативний Занепадницький
Бажання навчатися Велике Помірне Відсутнє
Працездатність Висока, гарна Погіршена Різко знижена
Біль у м'язах Відсутній Є, але швидко минає після душу, масажу Тривалий

Підрахуйте загальну суму балів, отриману в результаті відповідей. Якщо сума балів становить:

■ від 26 і вище — стан вашого організму дуже гарний;■ від 22 до 25 балів — гарний;

■ від 18 до 21 — задовільний;

від 14 до 17 — поганий

Всі фізіологічні системи вашого організму працювали з максимальним навантаженням, що сприяло їх подальшому розвитку. Подивіться свої результати тестування. Якому рівню розвитку відповідає ваше фізичне здоров'я? Чи справдилися ваші очікування? Як ви оцінюєте свої результати? У чому причини недостатньо високого рівня стану фізичного здоров'я? Кожен з вас сам повинен відповісти собі на ці питання і завжди пам'ятати, що фізичне здоров'я грунтується на особистій гігієні, раціональному харчуванні, здоровому відпочинку і рухової активності.
IV. Узагальнення та систематизація знань

1. Чому потрібно постійно стежити за рівнем свого здоров’я, проводити його моніторинг?

2. Чи може низький рівень здоров’я вплинути на самооцінку підлітка?

3. Чи може вплинути на поліпшення здоров’я оволодіння навичками моніторингу?

V. Домашнє завдання

1)У підручнику прочитати § 4, відповісти на запитання після параграфа.

VI.Література:

Підручник «Основи здоров’я» Т.Є. Бойченко, І.П. Василашко, Н.С. Коваль, -К, «Генеза», 2009.


1 | 2 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)