АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Концентрація, спеціалізація, кооперування та комбінування в будівництві. Види підприємств у будівництві. Акціонерні форми господарювання в будівництві

Читайте также:
 1. A) способом формирования банковских ресурсов из недепозитных источников
 2. A) это основные или ведущие начала процесса формирования развития и функционирования права
 3. A. формируется фотохимический туман
 4. Cущность, виды, источники формирования доходов. Дифференциация доходов населения.
 5. E) формирование правительства из членов партии, располагающих большинством мест в Парламенте
 6. IІІ. Проведення перевірок суб’єктів господарювання та органів влади та інших підконтрольних об’єктів органами Держтехногенбезпеки України
 7. Актуальность и методология обеспечения безопасности жизнедеятельности. Характерные особенности современного производства, зоны формирования опасных и вредных факторов.
 8. Акціонерний капітал та акціонерні підприємства
 9. Алгоритм автоматического формирования парных симметричных ключей шифрования-дешифрования открытых сообщений на рабочих станциях абонентов корпоративной системы.
 10. Анализ формирования и выполнения производственной программы
 11. Аналіз геоморфологічних умов господарювання
 12. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства за даними фінансової звітності.

Особливості будівельної галузі зумовлюють поширене використання ознак концентрації, спеціалізації, кооперування та комбінування в будівництві.

Концентрація в будівництві– це планомірний процес зосередження виробничих потужностей, трудових і матеріальних ресурсів у великих будівельних організаціях або підприємствах будівельної індустрії

Спеціалізація в будівництві – це зосередження діяльності будівельних організацій на виконанні однорідних робіт або зведенні об'єктів однакового призначення.

Розрізняють два види спеціалізації в будівництві:

галузева спеціалізація - полягає в зосередженні діяльності будівельної і монтажної організації на зведенні об'єктів певної галузі або виду будівництва, наприклад, електростанцій, металургійних заводів, житлових будинків тощо;

технологічна спеціалізація (по видах робіт) - полягає у виробництві окремих видів будівельних і монтажних робіт, необхідних при зведенні певної частини будівель і споруд, наприклад, земляних робіт, улаштуванні фундаментів, монтажу залізобетонних конструкцій, обробних робіт тощо (рівень технологічної спеціалізації характеризується питомою вагою об'єму робіт будівельної і монтажної організації відповідно до технологічного профілю в загальному об'ємі виконаних робіт).

Кооперація в будівництві базується на кооперації праці - формі організації праці, що забезпечує узгодженість сумісних дій працівників в однакових або в різних, але пов’язаних між собою трудових процесах:

- проста кооперація праці - всі учасники трудового процесу виконують однорідну роботу;

- складна кооперація праці - припускає об'єднання різнорідної праці.

Широка диференціація процесів праці в будівництві припускає широкомасштабну кооперацію праці, яка покликана забезпечити:

- безперервність будівельного процесу;

- скорочення часу виробничого циклу завдяки одночасному веденню робіт;

- ефективне використання трудового потенціалу внаслідок найбільшої узгодженості між діями окремих працівників або груп працівників, що виконують різноманітні трудові функції.

В залежності від рівня управління трудовою діяльністю виділяють наступні форми кооперації в будівництві:

- об'єктна форма - передбачає визначення необхідної кількості бригад для виконання всіх робіт на об'єкті у визначений термін і встановлення порядку їх взаємодії в процесі виконання завдання;- бригадна форма - полягає у створенні різної кваліфікації для виконання комплексів БМР, розподілу всього об'єму робіт між окремими ланками і організації їх взаємозв’язку.

З метою найраціональнішого використання матеріальних і трудових ресурсів та підвищення ефективності суспільного виробництва в будівництві застосовується комбінування - форма організації суспільного виробництва, заснована на технологічному і організаційному з'єднанні в рамках одного підприємства різних виробництв. Комбінування є найважливішою умовою науково-технічного просування і раціональної організації суспільної праці. Комбінування в кожній галузі має свої передумови і галузеві риси, обумовлені характером виробничих процесів, сировинними ресурсами, умовами розвитку галузі і ін. У будівництві комбінування розвивається в поєднанні з іншими формами організації суспільного виробництва - концентрацією, спеціалізацією, кооперацією — і має різні організаційні форми.

Комбінування в будівництві - форма здійснення будівельного виробництва, що характеризується адміністративним об'єднанням будівництва і монтажу, організацій різної спеціалізації або будівельних і монтажних організацій з промисловими підприємствами по виготовленню конструкцій і деталей (комбінування знайшло вираз в створенні домобудівних (ДСК), заводобудівних (ЗБК) і інших комбінатів).

Економічна ефективність комбінування досягається за рахунок зниження поточних витрат на виробництво і транспортно-побутових витрат. Джерелами економії є вдосконалення технології, усунення окремих проміжних операцій і скорочення виробничого циклу об'єднуваних спеціалізованих виробництв. Визначення ефективності комбінування здійснюється шляхом зіставлення економічних показників діяльності на споріднені види продукції, вироблювані на комбінованих і некомбінованих підприємствах [12].


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)