АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Українська English

Читайте также:
 1. Archaic diction of legal English
 2. Articulatory and physiological classification of English consonants according to the following pronounles:
 3. ARTICULATORY CLASSIFICATION OF ENGLISH CONSONANTS
 4. At the UN French Slips and English Stands Tall
 5. B) Translate into English using the above dialogue.
 6. Basic Changes in the Development of the English Verb System
 7. Basic types of prosodic contours in English
 8. Blending, back-formation, reduplication in English and ukrainian.
 9. C) Find English equivalents for the following phrases.
 10. Chronological divisions of the history of English
 11. Classification of English consonants.
 12. English
  висотна схема high-altitude scheme [haI-׳xltItjHd ׳skJm]
  відстань distance, space, spacing, interval [׳dIstəns, speIs, ´speIsIN, ´Intəvel]
  водовідведення sewerage, waste water disposal [׳sjuqrIdZ, ׳weIst ׳wLtq dIs׳pouz(ə)l]
  водовідвідн/ий колектор sewage collector [׳sjHIdZ kq׳lektq]
  ~ і очисні споруди ~ treatment works [~׳trJtmqnt wWks]
  водозабір water intake(abstraction) [׳wLtq ׳InteIk (xb׳strxkS(q)n)]
  водокористування water management(usage) [׳wLtq ׳mxnIdZmqnt (׳jHzIdZ)]
  водоочисна станція водопостачання, гаряче ~, зворотне ~, комунальне ~, питне ~, промислове ~, технічне ~, сільськогосподарське ~ treatment plant [~׳trJtmqnt plRnt] hot water supply [´hOt ´wLtq sq´plaI] circulating ~ ~ [‚sWkjH'leitiN ~ ~] public ~ ~ ['pAblIk ~ ~] drinking ~ ~ [drInkIN ~ ~] industrial ~ ~ [In'dAstrIql ~ ~]   process ~ ~ ['prouses ~ ~] agricultural ~ ~ ["xgrI'kAltqr(q)l~ ~]
  водоприймач (водойма) water body, recipient [׳wLtq ׳bOdI, rI'sIpIqnt]
  водопровідна мережа ~ line network [~ laIn ׳netwWk]
  водоспоживання ~ consumption (requirement) [~ kqn׳sAmpS(q)n (rI'kwaIqmqnt)]
  водоспоживач ~ consumer, ~abstractor [~ kqn׳sjHmq, ~xb׳strxktq]
  головн/а водовідвідна помпова станція principal sewage pumping station [׳prInsqp(q)l ׳sjHIdZ pAmpIN ׳steIS(q)n]
  ~ий колектор main collector [meIn kq׳lektq]
  здати домашнє завдання take a task, (успішно) pass a task [teIk q ׳tRsk, pRs q ׳tRsk]
  креслення drawing [׳drLIN]
  магістральний водогін water main [׳wLtq meIn]
  масштаб scale [skeIl]
  моя спеціальність my speciality [maI ,speSI׳xlItI]
  напірний водовідвідний трубопровід sewage pressure piping [׳sjHIdZ ׳preSq ׳pQIpIN]
      next, following structure (building construction) [nekst, ׳fOlouIN ׳strAktSq, 'bIldIN, kqn'strAkSn]
наступна споруда
об’єкт object [׳ObGIkt]
~, природний natural ~[׳nxCr(q)l~]
~, штучний обробка artificial ~[,RtI׳fIS(q)l~] processing [prou'sesIN]
основні показники (об`єкти, елементи) basic(primary, principal) indicators, indices (objects, elements)[׳beIsIk(praImqrI, ׳prInsqp(q)l) ׳IndIkeItqs, ׳IndisJz(ObZIkts, ׳elImqnts)]
особливість feature, distinction, characteristic property [׳fJCq, dis׳tINkSqn, ,kxrIktq׳rIstIk ׳prOpqtI]
оцінка, оцінювання очистка estimation, evaluation [,estI׳meIS(q)n, ,vxlju׳eIS(q)n] treatment, purification, cleaning ['trJtmqnt, "pjuqrIfI'keISn,'klJnIN]
підбір діаметра diameter selection(set) [daI׳xmItq sIlekSn(set)]
~ розмірів proportioning [prq׳pLSnIN]
подача води water supply [׳wLtq sq׳plaI]
помпова(насосна) станція ІІ підйому second(high-) lift (stage, step) pumping station [׳sekqnd(haI-) lIft (׳steIdZ, step) pAmpIN ׳steIS(q)n]
~ (~) ~ І ~ first(low) ~( ~,~) ~ ~ [׳fWst(lou) ~(~,~) ~ ~]
продуктивність, потужність capacity, power [kq׳pxsItI, ׳pauq]
кожний (будь - який) проект є every(any) design(plan, project, scheme) [׳qvrI (׳enI) dI׳zain (plxn, ׳prOGekt, skJm) ]
проста елементарна, технологічна (гідравлічна) схема simple, elementary, technological (hydraulic) scheme [׳sImpl, elI׳ment(q)rI, ,teknq׳lOGIkl (haI׳dro(u)lIk) skJm]
проект design, plan, project, scheme [dI׳zain, plxn, ׳prOGekt, skJm]
розрахункова схема design(calculated) diagram (scheme) [dI׳zain(׳kxlkjuleItId) ׳daIgrqm' (skJm)]
~ формула ~(~) formula [~(~)׳ fLmjulq]
рух motion, movement, flow [׳mouS(q)n, ׳mHvmqnt, flou]
Будівельні норми і правила Code of recommended practice [koud qv ,rekq׳mendId ׳prxktIs]
Водопостачання. “Зовнішні мережи і споруди” Water supply. “External network and structures” [׳wLtq sq׳plaI “eks׳tWnl ׳netwWk xnd ׳strAktSqz”]
Водовідведення. “Зовнішні мережи і споруди” Sewerage (Canalization). “External network and structures” ['sjuqrIG (,kxnqlaI׳zeISn). “eks׳tWnl ׳netwWk xnd ׳strAktSqz”]
Внутрішній водопровід і водовідведення будівель Internal water supply and canalization[IntWnl ׳wLtq sq׳plaI xnd ,kxnqlaI׳zeISn]
Алгоритм- розробка проекту Algorithm-project development (working out) ['xlgxrIDm ׳prOGekt dI׳velOpmqnt(׳wLkIN ׳aut)]
а) необхідність necessity [nI׳sesItI]
b) екологічна безпека c) узгодження ecological security [I׳kqlqGIk(q)l sI׳kjuqrItI] Consultation(s), concordance(s), agreement(s) ["kOnsql'teIS(q)n(z), kqn'kLd(q)nsu(z), q'grJmqnt(s)]
d) стандартна принципова схема (план і профіль) standard scheme (chart) of principle (plan and profil) [׳stxndqd skJm (CRt) qv ׳prInsqpl (plxn xnd proufJl)]
e) вихідні дані для проектування design data [dI׳zaIn ׳deItq]
витрат/а(~и) Q, м3 discharge(s), (flow(s), cubic meter per second [dIsCRG, (flou), ׳kjHbIk ׳mJtq pW׳ sekqnd]
напір, відмітка Н, м head; elevation, level, mark, meter [hed; ,elI׳veIS(q)n, ׳levl mRk, ׳mJtq]
відстань L, м distance, meter [׳dIstqns, ׳mJtq]
якість води, с water quality [׳wLtq ׳kwOlItI]
час, t time [׳taIm]
f) технологічна (гідравлічна) розрахункова схема з Q, H, L, c, t (мусить бути бездоганною) technological (hydraulic) calculated scheme with Q, H, L, c, t (must be perfect) [teknq׳lOGIkl (haIdro(u)lIk) ׳kxlkjuleItId skJm wiD kjH, eIC, el, sJ, tJ (mAst bJ ׳pWfIkt)]
g) технологічний (гідравлічний) розрахунок technological(hydraulic) calculation [,teknq׳lOGIkl (haI׳dro(u)lIk) ,kxlkju׳leISn]
h) поперечний переріз cross section [krOs ׳sekS(q)n]
дорівнює is equal [Is ׳Jkw(q)l]
коефіцієнт coefficient [,kouI׳fISqnt]
помножити на розрахункову витрату multiply by calculated (design, estimated) discharge [׳mAltIplaI baI ׳kxlkjuleItId (dI׳zaIn, ,estI׳meItId) dIs׳CRG]
і поділити на нормативну швидкість and divide by normative velocity [xnd dI׳vaId baI ׳nLmqtIv vI׳lOsIty]
діаметр дорівнює diameter is equal one thirteen square root from cross section [daI׳xmItq Is ׳Jkw(q)l wAn ׳TW׳tIn skwFq ׳rHt frOm krOs ׳sekS(q)n]
втрата напору дорівнює head loss is equal coefficient multiply by thousand grade l [hed lOs Is ׳Jkw(q)l, ,kouI׳fISqnt ׳mAltIplaI]
i) конструкція construction, structure [kqn׳strAkSn, ׳strAktSq]
з епюрами Q, H, с with epures Q, H, c [wiD epjHrz kjH, eIC, sJ]
День води 22 березня water day-March 22 [׳wLtq deI-mRC 22]
розглянути питання to consieder question [tq ken׳sIdq ׳kwestS(q)n]

II

‡агрузка...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.011 сек.)