АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Технологія будівельного виробництва

Читайте также:
 1. Автоматизація виробництва
 2. Аналіз витрат на обслуговування виробництва
 3. Аналіз обсягів і динаміки виробництва продукції
 4. Аналіз обсягів і динаміки виробництва продукції
 5. Аналіз технічного рівня розвитку виробництва
 6. Аналіз технологічної схеми виробництва плавлених сирів
 7. Взаємозв’язок потреб, виробництва і попиту
 8. Вибір обсягів виробництва у короткотерміновому періоді
 9. Види (типи) виробництва і характеристика їх технологічних процесів. Організаційні форми роботи.
 10. Визначення категорії «технологія навчання». Технологія та методи навчання
 11. Визначення обсягу виробництва і ціни монополістом при максимізації прибутку
 12. Визначення ціни та обсягів виробництва монополістом.

Building technology[׳bIldIN tek׳nOlqGI]

 

безтраншейна санація трубопроводів trenchless rehabilitation of pipelines [trentSlIs'rJq"bIlI'teIS(q)n qv paIp 'laInz]
будівельна площадка construction site, lot US [kqn׳strAkSn ׳saIt, lOt]
вібратор vibrator [vaI׳breIte]
відмова (палі) refusal, pile-driving resistance [rI׳fjHzl, ׳paIl-,draIvIN rI׳zIstq׳ns]
водовідлив water removal [׳wLtq rI׳mHv(q)l]
водопониження dewatering operation, ground water recession [dJ׳wLterIN ,Opq׳reIS(q)n, graund ׳wLtq rI׳seS(q)n]
горизонталь horizontal contour (line) [,hOrI׳zOntl, ׳kOntuq (laIn)]
демонтаж dismantling, dismounting [dIs׳mxntlIN, dIs׳mauntIN]
замовник client owner ['klaIqnt 'ounq]
заморожування грунтів soil freezing [sOIl 'frJzIN]
зварювання welding [׳weldIN]
кесон caisson [kq׳sHn]
кладка masonary, setting [׳meIsnrI, ׳setIN]
конвейер conveyer [kqn׳veiq]
контракт, договір contract [׳kOntrxkt]
копати dig, excavate [dIg, ׳ekskqveIt]
котлован trench, pit, ditch [׳trenC, pIt, dIC]
монтаж assembling, assemblage, assembly, erection [q׳semblIN, q׳semblIG, q׳semblI, I׳rekSn]
напіввиїмка side-hill-fill [׳saIdhIl ׳fIl]
напівнасип half-embankment [׳hRf-Im׳bxNkmqnt]
ніж knife, blade [naIf, bleId]
розбивка demarcation, marking, boundary marking [,dJmR׳keIS(q)n, ׳mRkIN, ׳baund(q)rI ׳mRkIN]
розчин (будівельний) mortar [׳mLtq]
траншея ditch, opening, trench [dItS, ׳oupniN, trentS]
узгодження consultation(s), concordance(s), agreement(s) ["kOnsql'teIS(q)n(z), kqn'kLd(q)ns(Iz), q'grJmqnt(s)]
укочення rolling [׳roulIN]
яма pit, cellar,hole [pIt, ׳selq, houl]

XXV

Автоматизація

Automation, Automatization

[,Ltq׳meIS(q)n, L׳tOmqtaIzeIS(q)n] 

виконавчий механізм actuating mechanism, actuator [׳xkCq,eItIN ׳mekqnIzm, ׳xkCq,eItq]
датчик transducer, pick-off, pick up, sensor, detector [trxns׳djHsq, ׳pIkLf, ׳pIkAp, ׳sensq, dI׳tektq]
контактор contactor[׳kOntxktq]
електромагнітний пускач electromagnetic starter [I׳lektro(u)mxg׳nxtIk ׳stRtq]
ланцюг(цеп) (electric) circuit [(I׳lektrIk) ׳sWkIt]
перетворювач transformer, converter, regenerator [,trxns׳fLmq, kqn׳vWtq, rI׳GenqreItq]
підсилювач amplifier [׳xmplIfaIq]
регулювання regulation, control [,regju׳leISn, kqn׳troul]
реле relay [׳rJleI]
~ напруги voltage (tension) ~ [׳voultIG (׳tenSn) ~]
~ рівня level ~ [׳levl ~]
~, струминне stream (jet, flow) ~ [strJm (Get, flou) ~]
~ тиску pressure ~ [׳preSq ~]
~ часу time ~, timer [taIm ~, ׳taImq]
вакуум-~ vacuum ~ [׳vxkjuqm ~]
~, еклектромагнітне electromagnetic ~ [I׳lektro(u)mxg׳nxtIk ~]
~, термічне thermic(termal) ~ [׳TWmIk (TWmql) ~]
управління control, operating [kqn׳troul, ׳OpqreItIN]

 

XXVI

Експлуатація і техніко – економічні показники


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)