АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Загальні відомості. Під час збирання врожаю картоплі послідовно виконують наступні технологічні операції:

Читайте также:
 1. I. Загальні положення
 2. I. Загальні положення
 3. I. Загальні положення
 4. I. Загальні положення
 5. I. Загальні положення
 6. I. Загальні положення
 7. I. Загальні положення
 8. I. Загальні положення
 9. I.ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
 10. Арбітражному керуючому забороняється розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв’язку з його діяльністю, і використовувати їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.
 11. Базові відомості
 12. Будинки і споруди. Громадські будинки. Загальні вимоги

Під час збирання врожаю картоплі послідовно виконують наступні технологічні операції:

- збирання (знищення) бадилля (за 7 – 10 робочих днів до викопування картоплі);

- передзбиральне розпушування міжрядь;

- підкопування кущів картоплі і одночасне їх підніманням з шаром грунту;

- відокремлення (сепарація) від бульб грунту, бадилля, бур’янів, рослинних решток, каміння та інших домішок;

- збирання бульб у тару або транспортні засоби;

- перевезення бульб до місця сортування;

- очищення і сортування картоплі за розмірами та закладання бульб на зберігання.

Існують наступні способи збирання картоплі:

- потоково-комбайновий, під час якого картоплезбиральний комбайн, за один прохід викопує картоплю, очищує її від домішок і грунту й навантажує на транспортний засіб;

- роздільний, що полягає у послідовному підкопуванні і укладанні у один валок шести рядків картоплі картоплекопачем-валкоукла­дачем з наступним підбиранням бульб картоплезбиральним комбайном;

- комбінований, за якого картоплекопач-валкоукладач послідовно викопує картоплю з чотирьох рядків і укладає її у міжряддя двох середніх рядів, які викопує картоплезбиральний комбайн з одночасним підбиранням вже вибраних картоплекопачем-валкоукладачем бульб;

- частково-механізований з використанням картоплекопачів, які підкопують один або два рядки і укладають виділені бульби на поверхню поля з наступним їх підбиранням вручну.

У картоплезбиральних машинах і комбайнах можна виділити дві групи робочих органів – підкопувальні і сепарувальні.

Підкопувальніробочі органи підкопують разом з грунтом один, два або більше рядків картоплі, частково або повністю їх розкришують і передають до наступних робочих органів. Підкопувальні робочі органи поділяються на:

- лемішні (бувають активні, пасивні і комбіновані);

- дискові;

- комбіновані (пасивний леміш з обертовим диском);

- роторні (пасивний леміш з ротором).

Сепарувальні робочі органи призначені для руйнування підкопаного пласта, відділення бульб від грунту, каміння, бадилля, рослинних решток. До них відносяться:

- пруткові елеватори;

- грохоти;

- бадилевідокремлювальні пристрої;

- камене-, грудковідокремлювальні пристрої;

-перебиральні столи.Для доочищення й сортування картоплі застосовують роликові та сітчасті сортувалки, які входять в обладнання до пересувних і стаціонарних сортувальних пунктів. В окремих випадках некондиційні бульби й домішки відокремлюють вручну.

Під час механізованого збирання врожаю цукрових буряків використовують окремі машини (комбайни), які послідовно виконують наступні операції:

- суцільне збирання гички з навантаженням її у транспортні засоби;

- вивезення гички за межі поля для згодовування тваринам або силосування;

- доочищення обрізаних головок коренеплодів;

- викопування коренеплодів;

- очищення коренеплодів від землі та завантаження у транспортні засоби;

- транспортування коренеплодів на переробне підприємство.

Існують наступні способи збирання цукрових буряків:

- потоковий (комбайновий), який полягає у викопуванні коренеплодів з ґрунту, очищенні їх від землі та навантаженні у транспортні засоби, що відвозять буряки на переробне підприємство;

- перевалочний, за якого викопані коренеплоди від коренезбиральної машини транспортуються на край поля (перевалочний майданчик), укладаються у бурти (кагати), а потім доочищаються, завантажуються у транспортні засоби і відвозяться на переробку;

- потоково-перевалочний (комбінований), що передбачає транспортування частини викопаних коренеплодів безпосередньо на завод, а решту на перевалочний майданчик.

Гичкозбиральні машини призначені для зрізування гички цукрових і кормових буряків й подачі її в транспортні засоби. Основними складальними одиницями гичкозбиральних машин є автомат водіння, шість (чотири) гичкозрізувальних апаратів дискового або ротаційного типу, два приймальних (поздовжніх) і один поперечний транспортери, очисник головок коренеплодів.

Коренезбиральні машини призначені для викопування коренеплодів цукрових буряків, посіяних з міжряддям 45 або 60 см (для зони зрошуваного землеробства), очищення їх від ґрунту і рослинних решток та завантаження у транспортні засоби. Складовими елементами коренезбиральних машин є автомат водіння, копачі (дискові, роторні, вильчасті, лемішні), очисники (вальцеві, роторні, шнекові тощо), поздовжні, поперечні і вивантажувальні транспортери (елеватори), бункери.

Буряконавантажувачі-очисникипризначені для підбирання коренеплодів із валків, кагатів, доочищення їх від землі й рослинних решток з одночасним навантаженням у транспортні засоби. Навантажувачі складаються з енергетичної (трактор МТЗ-80) та навантажувально-очисної (підгрібальні щитки, кулачковий очисник, приймальний, поздовжній і вивантажувальний транспортери, поперечно-шнековий очисний пристрій) частин.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)