АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Опис установки і методики експерименту. Вивчення конструкцій машин для заготівлі кормів та збирання кукурудзи на зерно проводиться на їх натурних зразках безпосередньо на робочому місці

Читайте также:
 1. II. Описание экспериментальной установки
 2. Анализ взаимосвязи коэффициентов на основе методики факторного анализа прибыли Дюпон и прогноз роста с помощью соотношений
 3. Бланк ответов методики «Саморегуляция» СР – 1
 4. Бланкові, опитувальні, рисункові і проективні психодіагностичні методики. Сутність і частота народження. Поняття про об'єктивно-маніпуляційних методиках
 5. В зависимости от целевой установки организма его функции могут быть основными и вспомогательными.
 6. Вентиляційні установки
 7. Взаимосвязанное изучение хозяйственных процессов как элемент методики анализа
 8. Визначення робочої точки насосної установки
 9. Вкажіть цільове призначення методики “Прогресивні матриці Равена”. Проаналізуйте структуру та змістовні компоненти методики, складіть програму діагностики інтелекту.
 10. Внутренние голоса и психометодики по раскрытию «внутреннего Я»; визуализация
 11. Выносливость и основы методики
 12. ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА ЭЛЕКТРОПОЕЗДАХ.

Вивчення конструкцій машин для заготівлі кормів та збирання кукурудзи на зерно проводиться на їх натурних зразках безпосередньо на робочому місці. Призначення та будову робочих органів косарок, граблів вивчають біля стенду з робочими органами.

Ознайомлення з конструкцією кормозбирального комбайна розпочинають з вивчення жатки для низькостебельних культур. Звернути особливу увагу на привод різального апарату, роботу мотовила, регулювання висоти зрізу рослин. Під час вивчення конструкції жатки для високостебельних культур звертають увагу на різальний апарат, розміщення планок мотовила, особливість навішування жатки на енергетичний засіб. У самохідному подрібнювачі вивчають живильний і подрібнювальний апарати, гідропривод ходової частини й робочих вузлів.

Послідовність виконання роботи

7.1. Вивчити будову та роботу косарки КРН-2,1;

7.2. Ознайомитись з робочими органами граблів ГВК-6;

7.3. Ознайомитись з роботою та використанням косарки КІР-1,5; прес-підбирача ПРП-1,6; підбирачів-копнувачів; стогокладів;

7.4. Вивчити будову, роботу та особливості використання кормозбирального комбайна КСК-100А.

7.5. Ознайомитись з технологічним процесом роботи приставки ППК-4 та комбайна КОП-1,4.

7.6. Скласти звіт.

Питання для звіту

8.1. Нарисувати технологічну схему різального апарата нормального різання.

8.2. Нарисувати технологічні схеми встановлення грабель ГВК-6,0 для ворушіння та згрібання сіна.

8.3. Нарисувати технологічну схему кормозбирального комбайна

КСК-100А.

8.4. Описати призначення основних вузлів кукурудзозбирального комбайна КСКУ-6.

Питання самоконтролю

9.1. Характеристика видів кормів із трав.

9.2. Технологія та комплекс машин для заготівлі рулонного (пресованого) сіна.

9.3. Технологія та комплекс машин для заготівлі розсипного сіна.

9.4. Технологія та комплекс машин для заготівлі трав’яного борошна, силосу, сінажу.

9.5. Призначення робочих органів косарок. Класифікація косарок.

9.6. Технологічний процес роботи косарки.

9.7. Технологічний процес роботи кормозбирального комбайна.

9.8. Способи збирання кукурудзи на зерно та машини для їх реалізації.

9.9. Технологічний процес роботи приставки до зернозбирального комбайна для збирання кукурудзи на зерно.9.10. Призначення та принцип роботи робочих органів кукурудзозбирального комбайна.

9.11. Назвіть оптимальні строки збирання злакових (бобових) трав на сіно.

9.12. Яку будову має різальний апарат косарки?

9.13. Чому дорівнює хід ножа в апаратах нормального різання?

9.14. Як встановити різальний апарат косарки КС-2,1 на необхідну висоту зрізу рослин?

9.15. З якою метою здійснюється плющення трав?

9.16. Які операції можна виконувати граблями ГВК-6,0?

9.17. Як підготувати граблі ГВК-6,0 для ворушіння (згрібання) трав?

9.18. Як працює прес-підбирач ПРП-1,6?

9.19. Чим змінюється щільність тюка сіна? Чи можна пресувати сіно, вологість якого складає 30%?


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)