АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Нематеріальні активи. 4.1. Нематеріальні активи —активи, що не мають фізичної та/або матеріальної форми незалежно від вартості і використовуються установою в процесі виконання

Читайте также:
 1. Активизация процессов мышления в учебной деятельности
 2. Активизирующие профориентационные методики
 3. Активити списка маршрутов
 4. Б) оборотні активи (запаси, поточна дебіторська заборгованість, поточні фінансові інвестиції тощо).
 5. Бывший главный ’гаишник’ Черниговщины стал заместителем начальника Департамента ГАИ. Активисты дорожного контроля - против
 6. Вклади у статутний фонд акціонерного товариства в натуральній та нематеріальній формах підлягають оцінці в гривнях (отже, і в акціях).
 7. Нематеріальні активи
 8. Нематеріальні активи і методи їх оцінювання
 9. Нематеріальні ресурси та їх види.
 10. Необходимость активизации функции организации и нормирования в системе менеджмента
 11. Предложения и рекомендаций по обучению активистов проекта, направленного на укрепление внутреннего актива МК «Жас Отан»

4.1. Нематеріальні активи —активи, що не мають фізичної та/або матеріальної форми незалежно від вартості і використовуються установою в процесі виконання основних функцій більше одного року.

4.2. У Плані рахунків на рахунку 12“Нематеріальні активи” обліковуються з розподілом на субрахунки:

121 “Авторські та суміжні з ними права";

122 “Інші нематеріальні активи”.

4.3. Нематеріальні активи для взяття на облік повинні бути закінченими та засвідченими відповідними документами (патентом, сертифікатом, ліцензією тощо) у порядку,встановленому чинним законодавством України.

4.4. На облік у складі нематеріальних активів беруться придбані права на володіння, користування та розпорядження об’єктом нематеріальних активів після відчуження їх (прав) від колишніх власників та визначення його вартості.

4.5. Придбаний об’єкт авторського права на умовах користування ним, без передання прав на володіння або розпорядження, не обліковується у складі нематеріальних активів.Витрати, пов’язані з придбанням (створенням) таких об’єктів,визнаються витратами того звітного періоду, протягом якого вони були здійснені без визнання таких витрат у майбутньому нематеріальним активом.

4.6. Нематеріальні активи відображаються в бухгалтерському обліку та звітності за первісною вартістю (за фактичними витратами на їх придбання та виготовлення), а об’єкти,які переоцінювались, — відновлювальною вартістю.

4.7. Зміна первісної вартості нематеріальних активів допускається лише у випадках переоцінки та модернізації відповідних об’єктів.

4.8. Для організації обліку та забезпечення контролю за зберіганням нематеріальних активів кожному об’єкту незалежно від того, чи перебуває він в експлуатації або на складі,присвоюється інвентарний номер.

4.9. Не визнаються нематеріальним активом, а підлягають відображенню у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені витрати на:

дослідження;

підготовку і перепідготовку кадрів.

ОБЛІК БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ РОСЛИННИЦТВА

ОБЛІК ПОТОЧНИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ РОСЛИННИЦТВА

КРАВЧУК Т.І.

Виробництво продукції рослинництва в Україні посідає одне з основних місць у розвитку сільського господарства як галузі, якій належить пріоритетне значення в забезпеченні продовольчої безпеки країни, служить сировиною для виготовлення ряду промислових товарів, належить до важливих джерел створення кормових ресурсів для розвитку тваринництва, має визначальну роль у формуванні експортних поставок продовольчих товарів держави.Проблемам та механізму обліку продукції рослинництва присвячують свої праці ряд науковців, зокрема В.М. Жук, О.А. Кисла, М.Ф.Огійчук, Л.К.Сук та багато інших вчених, які вносять свої пропозиції для того, щоб спростити роботу облікового персоналу підприємств і разом з тим, щоб облікова інформація була достовірною, правдивою, неупередженою.

Бухгалтерський облік в сучасних умовах глобалізації і поглиблення інтеграційних процесів набуває ознак стандартизації шляхом розробки міжнародних стандартів і запровадження їх принципів у національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку. Але на практиці виникає велика кількість проблем пов'язаних з виконанням вимог нових нормативних документів.

З 1 січня 2003 року набрав чинності міжнародний стандарт бухгалтерського обліку "Сільське господарство". В Україні аналогічне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку (далі П(С)БО) 30 "Біологічні активи" набирає чинності з 1 січня 2007 року. Запропоновано новий порядок обліку в сільському господарстві, який не має широкого застосування в світовій практиці, а в Україні це робиться вперше.

Перш за все, слід зазначити, що П(С)БО) 30 "Біологічні активи вносяться зміни в організацію обліку на сільськогосподарських підприємствах, щодо: об'єктів обліку; плану рахунків; оцінки активів; нарахування зносу (амортизації); визначення фінансового результату від сільськогосподарської діяльності; фінансової та статистичної звітності. Тому метою нашого дослідження є опрацювання методологічних засад системи внутрішньогосподарського обліку фінансових результатів від первісного визнання біологічних активів.

При первісному визнанні сільськогосподарської продукції та біологічних активів їх оцінюють за справедливою вартістю і на суму оцінки роблять запис Дт 21 "Поточні біологічні активи", 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва" Кт 23. Отже, в такому випадку по кредиту рахунку 23 враховується не планова собівартість, а справедлива вартість активів, тобто вартість, за якою вони оприбутковуються на баланс. На момент первісного визнання сільськогосподарської продукції чи біологічних активів на рахунку 23 виникне різниця між дебетом і кредитом. Можливі дві ситуації: 1) Кт 23 > Дт 23. В такому випадку на суму різниці визнається дохід від первісного визнання і робиться бухгалтерський запис Дт 23 "Виробництво" Кт 7101,"Дохід від первісного визнання активів, які обліковуються за справедливою вартістю"; 2) Кт 23 < Дт 23 (вартість, по якій актив оцінюється менше від витрат, пов'язаних з його створенням на дату оцінки). В цьому випадку виникають витрати від первісного визнання, які відносяться до складу інших витрат операційної діяльності. Робиться запис Дт 9401 "Витрати від первісного визнання активів, які обліковуються за справедливою вартістю" Кт 23 "Виробництво".

Дохід від первісного визнання списується на фінансові результати Дт 7101 Кт 791, витрати від первісного визнання списують на фінансові результати - Д-т 791 К-т 9401.

На момент первісного визнання біологічного активу чи сільськогосподарської продукції підприємство ще не відобразило всіх витрат, пов'язаних з біологічною трансформацією даних активів чи продукції. Це стосується, насамперед, загальновиробничих витрат та витрат допоміжних виробництв, які розподіляють і відносять на об'єкти обліку в кінці періоду. Тому фактичний розмір доходу (витрат) від первісного визнання достовірно визначити можливо лише в кінці року. Таким чином, розмір доходу (витрат) від первісного визнання, визначений в кінці року, не співпадатиме із визначеним доходом (витратами) на протязі року). Тому останній необхідно відкоригувати.

Після первісного визнання сільськогосподарська продукція, згідно вимог П(С)БО 30 "Біологічні активи", обліковується як запаси.

За П(С)БО 30 "Біологічні активи" визначити фінансовий результат від сільськогосподарської діяльності буде набагато складніше, але такий порядок обліку забезпечить більш реальне відображення фінансового стану наших сільськогосподарських підприємств цим самим сприятиме інтеграції економіки України до світового економічного простору.

Реферат на тему:

 

Облік виробництва біологічних активів та продукції рослинництва за

новими стандартами

 


Починаючи з 2005 року, коли було прийняте положення (стандарт)

бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи", вітчизняний облік суттєво

змінився. Очевидним став факт орієнтації обліку аграрного виробництва на

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, що підтверджує наявність

відповідного М(С)БО 41 "Сільське господарство", зміст якого відповідає

національному стандарту 30 "Біологічні активи".

 

Прийняття стандарту викликало ряд неоднозначних думок серед науковців з

приводу доцільності його впровадження у практику сільськогосподарських

підприємств. Проте, факт наявності П(С)БО 30 вимагає узгодження

існуючого обліку виробництва з вимогами даного документу.

 

Об'єктами обліку виробництва у галузі рослинництва є окремі біологічні

активи (їх групи) та види робіт.

 

Згідно П(С)БО 30 "Біологічні активи", під біологічним активом слід

розуміти у рослинництві рослину, яка в процесі біологічних перетворень

здатна давати сільськогосподарську продукцію або додаткові біологічні

активи, а також приносити в інший спосіб економічні вигоди [1].

 

Біологічні перетворення - це процес якісних і кількісних змін

біологічних активів, тобто вони є власне процесом виробництва

сільськогосподарської продукції.

 

У рослинництві виділяють дві групи біологічних активів - поточні

біологічні активи та довгострокові біологічні активи, а також похідні

від них додаткові біологічні активи. В результаті біологічних

перетворень від біологічних активів отримують сільськогосподарську

продукцію.

 

Крім наявності біологічних активів (рослинних організмів), що є

характерною особливістю галузі рослинництва, важливе значення має явно

виражена сезонність виробництва. Ця специфічна особливість є

визначальною для ведення бухгалтерського обліку в рослинництві, оскільки

процес виробництва залежить від ряду чинників, чільне місце серед яких

посідають природні умови виробництва. Через такий великий вплив

природно-кліматичних умов на вирощування біологічних активів,

технологічні процеси виробництва практично не можуть бути прискорені за

рахунок інтенсифікації.

 

Вище наведені особливості галузі повинні враховуватись при організації

обліку виробництва продукції рослинництва.

 

Таким чином, бухгалтерський облік в рослинництві має забезпечувати:

 

- правильний та економічно обгрунтований розподіл витрат по

сьльськогосподарських культурах (групах культур) та періодах виробництва

(роках);

 

- достовірний облік виходу продукції по її видах з урахуванням якості;

 

- одержання необхідної інформації про роботу структурних підрозділів

підприємства для контролю за їх діяльністю та прийняття обгрунтованих

управлінських рішень.

 

Перше завдання обліку виробництва передбачає ведення облікових процедур

в розрізі аналітичних статей витрат. У рослинництві виділяють наступні

статті витрат [4, c.138]:

 

- витрати на оплату праці;

 

- відрахування на соціальні заходи;

 

- насіння та посадковий матеріал;

 

- паливо та мастильні матеріали;

атеріали;

 

- добрива (органічні та мінеральні);

 

- засоби захисту рослин;

 

- роботи та послуги;

 

- витрати на утримання та поточний ремонт основних засобів та інших

необоротних активів;

 

- інші витрати;

 

- загальновиробничі витрати.

 

Перелік статей витрат підприємством встановлюється самостійно в

залежності від особливостей господарської діяльності. Проте, існує

загальноприйнята номенклатура статей витрат, передбачена Методичними

рекомендаціями з бухгалтерського обліку біологічних активів [2], основні

положення якої мають дотримуватися аграрними підприємствами, тобто,

існуюча на підприємствах номенклатура витрат не може істотно

відрізнятися або суперечити загальноприйнятій. Дозволяється деталізація

окремих статей витрат для виробничих потреб певних господарств.

 

Вище наведені статті витрат називаються виробничими витратами, що

формують виробничу собівартість продукції рослинництва.

 

Записи про понесені витрати на виробництво продукції рослинництва

здійснюються на підставі первинних бухгалтерських документів, які можна

орієнтовно поділити на такі групи: 1) документи з обліку витрат праці;

2) документи з обліку витрат матеріальних цінностей; 3) документи з

обліку засобів праці (амортизація); 4) документи з обліку вартості робіт

і послуг, наданих сторонніми організаціями; 5) документи з обліку виходу

рослинницької продукції.

 

ш

 

??%?Кожна група документів має своє призначення в залежності від

об'єктів здійснюваних витрат (праця, матеріальні цінності, основні

засоби). На основі первинних документів проводиться узагальнення

облікових даних по господарських операціях у Виробничих звітах,

Відомостях та Журналах-ордерах аналітичного і синтетичного обліку.

 

Облік виробничих витрат рослинництва ведеться за дебетом синтетичного

рахунка 23 "Виробництво", субрахунка 231 "Рослинництво". За кредитом

рахунка 23 відображається вихід сільськогосподарської продукції,

поточних біологічних активів та додаткових біологічних активів,

вироблених на підприємстві.

 

Оприбуткування поточних біологічних активів ( сільськогосподарських

 

культур) відбувається по дебету рахунка 21 "Поточні біологічні активи",

субрахунка 211 "Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за

справедливою вартістю" [5, c. 38].

 

На відміну від поточних біологічних активів, довгострокові біологічні

активи (багаторічні насадження) не здатні давати сільськогосподарську

продукцію у перший рік росту. Тому витрати на формування таких активів

відображаються в обліку як капітальні інвестиції за дебетом субрахунка

155 "Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів".

 

Оприбуткування довгострокових біологічних активів здійснюється за

дебетом рахунка 16 "Довгострокові біологічні активи", субрахунків 161

"Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за

справедливою вартістю" або 162 "Довгострокові біологічні активи

рослинництва, які оцінені за первісною вартістю" в залежності від

методів оцінки таких активів (справедливої чи первісної вартості) [6, с.

45].

 

У процесі біологічних перетворень від біологічних активів


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.018 сек.)