АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ОБЛІК БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ ТВАРИННИЦТВА

Читайте также:
 1. d. абсолютне вивільнення оборотних активів;
 2. V. Бухгалтерський облік зобов’язань
 3. Аналіз динаміки і структури активів і пасивів АКІБ «УкрСиббанк»
 4. Аналіз ліквідності активів підприємства
 5. Аналіз обліку готової продукції та її реалізації
 6. Аналіз структури активів
 7. Аналітичний облік.
 8. Бухгалтерський облік за кредитними операціями
 9. ВЕДЕННЯ ТАБЕЛЯ ОБЛІКУ РОБОЧОГО ЧАСУ
 10. Взяття на облік СГД в держ.органах.
 11. Види бухгалтерського обліку та способи їх розвитку.
 12. Види і облік утримань із заробітної плати

Виробництво продукції тваринництва є одним із основних видів господарської діяльності значної частини аграрних підприємств країни. Біологічними активами тваринництва можуть бути різні види тварин (велика рогата худоба, свині, вівці, птиця, хутрові звірі, сім'ї бджіл тощо) або однорідні групи біологічних активів, які складаються з певних статево-вікових груп (корови і бики-плідники основного стада, свині та кнури-плідники основного стада, тварини на вирощуванні і відгодівлі тощо).

Поточні біологічні активи тваринництва складають особливу групу оборотних активів. За своїм економічним змістом тварини на вирощуванні та відгодівлі,як складова поточних біологічних активів, є незавершеним виробництвом галузі тваринництва,тому що вони в результаті біологічних перетворень постійно змінюють свою масу і оцінку. Ці зміни пов’язані з витратами на утримання тварин та їх годівлю до моменту реалізації,забою, переведення до основного стада, реалізації.Тобто поточні біологічні активи з цих міркувань можна віднести до запасів, визнання яких регламентується П(С)БО 9 «Запаси»,а саме:

Утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності;

Перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;

Утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством.

Основними завданнями обліку поточних біологічних активів тваринництва у сільськогосподарських підприємствах є:

Постійне забезпечення керівників і спеціалістів оперативною інформацією про наявність поголів’я тварин за їх видами і статевовіковими групами для прийняття управлінських рішень;

Своєчасне та правильне оформлення документами операцій та забезпечення достовірних даних про всі зміни;

Контроль за збереженням тварин у місцях їх утримання і на всіх етапах їх руху;

Забезпечення щоденної реєстрації даних про рух поголів’я з метою визначення потреб виробничих підрозділів у кормах на кожен день:

Забезпечення щомісячного зважування тварин, щоб мати точні дані про приріст живої маси;

Правильне обчислення первісної вартості тварин при їх надходженні та вибутті.

Необхідними передумовами здійснення контролю за збереженням молодняку тварин, птиці і тварин на відгодівлі є:Перевірка чисельності тварин та їх обов’язкове зважування при визначенні приросту, прийманні та відпуску;

Проведення контролю за своєчасним і правильним веденням обліку поголів’я на фермах;

Систематичне проведення інвентаризації з метою недопущення втрат поголів’я та маси;

Встановлення переліку осіб і укладання з ними договорів про повну матеріальну відповідальність, якщо вони відповідають за приймання і відпуск тварин, їх зважування, правильне та своєчасне оформлення цих операцій, а також збереження закріплених за ними тварин;

Звільнення і переміщення матеріально відповідальних осіб за згодою головного бухгалтера;

Затвердження переліку посадових осіб, яким надано право підписувати документи на переміщення тварин у господарстві, а також видавати дозвіл (підписувати перепустку на їх вивезення за межі підприємства). Списки цих осіб, а також зразки їх підписів повинні бути передані в структурні підрозділи (на ферму, бригаду, цехи).

 

2.Поточні біологічні активи

 

До складу поточних біологічних активів (ПБА)в тваринництві відноситься молодняк тварин і тварини на відгодівлі,які систематично дають сільськогосподарську продукцію у вигляді приросту живої маси,гною у період,що не перевищує12 місяців. Це телята, лошата,поросята, ягнята,звірі, кролі,птиця, тварини на вирощуванні та відгодівлі.

У галузі риборозведення до поточних біологічних активів слід відносити рибу,яку розводять у внутрішніх водоймах (озерах,ставках тощо).Сільськогосподарською продукцією є товарна риба,а біологічними активами —матеріал для розведення риби.

У птахівництві поточним біологічним активом є доросла птиця від якої отримують сільськогосподарську продукцію яйця та пташиний послід.

У бджільництві поточним біологічним активом є сім`ї бджіл, сільськогосподарською продукцією— мед, віск, прополіс тощо, додатковими біологічними активами є нові рої.

Поточні біологічні активи обліковуються в складі оборотних активів.

Як будь-які активи, ПБА визнаються при дотриманні наступних умов:

підприємству перейшли ризики та вигоди, пов'язані з правом власності на них;

підприємство здійснює управління ПБА та контроль за його використанням;

є впевненість, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з його використанням в сільськогосподарській діяльності;

вартість ПБА можна достовірно визначити.

Економічні вигоди від використання біологічного активу визначаються виходячи із стану його фізичних властивостей.

Оцінка ПБА при надходженні регулюється П(С)БО ЗО «Біологічні активи» та Методичними рекомендаціями№ 1315. Зокрема, ними встановлено,що в залежності від джерел надходження ПБА оцінюються наступним чином. Придбані за плату ПБА оприбутковуються за первісною вартістю, яка складається з фактично понесених підприємством витрат для їх одержання.Перелік таких витрат визначено П(С)БО 9 «Запаси».Безоплатно одержані ПБА оцінюються за їх справедливою вартістю з урахуванням витрат, безпосередньо пов'язаних з доведенням їх до стану, у якому вони придатні для використання у запланованих цілях. Одержані як внесок до статутного капіталу ПБА оцінюються за погодженою із засновниками підприємства справедливою вартістю з урахуванням витрат, безпосередньо пов'язаних з доведенням до стану придатного для використання у запланованих цілях. Первісною вартістю ПБА,отриманого в обмін на подібний є справедлива вартість переданого біологічного активу. Первісною вартістю ПБА,отриманого в обмін (або частковий обмін) на неподібний біологічний актив, а справедлива вартість переданого біологічного активу, збільшена(зменшена) на суму грошових коштів чи їх еквівалентів,що належить до сплати за обмінною операцією.На дату річного і проміжного балансу ПБА оцінюють за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу.Якщо ж на дату балансу визначити справедливу вартість неможливо,то такі ПБА оцінюються за первісною вартістю відповідно до П(С)БО 9 «Запаси».Найбільш вагомим джерелом одержання ПБА є приплід тварин, або, як зазначено в П(С)БО ЗО «Біологічні активи», додаткові біологічні активи.

Приплід сільськогосподарських тварин з моменту народження визнається поточними біологічними активами та оприбутковується за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу.Первісне визнання додаткових біологічних активів відображається в тому звітному періоді, у якому вони відокремлені від біологічного активу. Оприбуткування поточних біологічних активів відбувається по дебету рахунка21 "Поточні біологічні активи".

Відповідно до П(С)БО ЗО«Біологічні активи», джерелами визначення справедливої вартості ПБА є ціни активного ринку на такі активи. Для визначення справедливої вартості ПБА підприємство може створити спеціально призначену для цього комісію,до складу якої повинні бути включені відповідні фахівці. Комісія своїми рішеннями визначає справедливу вартість ПБА або неможливість такої оцінки і такі рішення є підставою працівникам бухгалт3. Довгострокові біологічні активи

 

Біологічні перетворення— процес якісних і кількісних змін біологічних активів Довгострокові біологічні активи (ДБА) —усі біологічні активи, які здатні давати сільськогосподарську продукцію та/ або додаткові біологічні активи чи приносити в інший спосіб економічні вигоди протягом періоду, що перевищує 12місяців, крім тварин на вирощуванні та відгодівлі.

Біологічний актив визнається основним засобом,якщо він використовується в іншій діяльності ніж сільськогосподарська та очікуваний строк його використання більше одного року (або операційного циклу якщо він довший за рік).

У випадках,коли існує ймовірність того, що біологічний актив не принесе у майбутньому економічні вигоди, то у звітному періоді вартість такого активу відноситься до інших операційних витрат (наприклад,падіж тварин).До довгострокових біологічних активів відносять продуктивних та робочих тварин (корови,бики, свині,вівці та інші дорослі тварини),багаторічні насадження.Об'єктом бухгалтерського обліку довгострокових біологічних активів є окремий вид біологічних активів або їх група: види тварин, або технологічні групи тварин(наприклад,корови та бики-плідники основного стада, свині і хряки-плідники основного стада), види багаторічних насаджень. В аналітичному обліку біологічні активи відображаються в кількісному та вартісному вимірнику.Одиницею обліку є: для тварин— голови, маса;для рослин:площа яку вони займають.

ерії оцінювати ПБА в обліку та звітності.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)