АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Бухгалтерський облік за кредитними операціями

Читайте также:
 1. V. Бухгалтерський облік зобов’язань
 2. Аналіз обліку готової продукції та її реалізації
 3. Аналітичний облік.
 4. ВЕДЕННЯ ТАБЕЛЯ ОБЛІКУ РОБОЧОГО ЧАСУ
 5. Взяття на облік СГД в держ.органах.
 6. Види бухгалтерського обліку та способи їх розвитку.
 7. Види і облік утримань із заробітної плати
 8. Вимірники, що застосовуються в обліку, та їх характеристика.
 9. Вимоги до інформації, що надає бухгалтерський облік.
 10. Виписування, зберігання та облік ліків
 11. Вплив господарських операцій на бухгалтерський Баланс.

Жашківське відділення ЧГРУ КБ "ПриватБанк" здійснює операції з кредитування фізичних та юридичних осіб. Дохід банку складають комісійні платежі та відсотки за кредитними операціями, які є найвагомішою статтею доходу банку. Для обліку кредитних операцій використовують рахунки аналітичного бухгалтерського обліку.

10.1 . Надання, погашення та несвоєчасне погашення кредиту :

Кредиторська заборгованість виникає під-час виконання операцій з банками, клієнтами, внутрішньобанківські операції.

На рахунках 1 класу( група 191) обліковуються операції з банками, а саме заборгованість пов’язана з виконанням операцій при безпосередній кореспонденції з рахунками каси, за операціями з підкріпленням банків готівкою та інша заборгованість за операціями та міжнародними фінансовими установами.

На рахунках 2 класу ( група 290) обліковуються операції з клієнтами, а саме заборгованість пов’язана з купівлею\продажем іноземної валюти для клієнтів , за розрахунками за ЦП для клієнтів , за прийнятими платежами, операції за недіючими рахунками та інша кредиторська заборгованість за клієнтами.

На рахунках 3 класу :

- Група рахунків 361 – за операціями по господарській діяльності банку, а саме – придбання активів, за фінансовим лізингом та орендою, за послуги.

- Група рахунків 362 – розрахунки за податками та обов’язковими платежами.

- Група рахунків 363 – розрахунки з акціонерами

- Група рахунків 364 – розрахунки за фінансовими інструментами зокрема придбання та продаж іноземної валюти, банківських металів, за розрахунками з ЦП та за фінансові послуги.

- Група рахунків 365 – облік розрахунків з працівниками банку, а саме по заборгованості на відрядження, на господарські потреби , за нарахуванням відпустки до оплати , утримання з працівників банку на користь третіх осіб та інша кредиторська заборгованість.

- Група рахунків 372 – Кредитові суми до з’ясування.

Підставою для списання коштів по обліку кредиторської заборгованості є :

- рахунок фактура;

- накладні

- акти виконаних робіт чи наданих послуг

- авансові звіти

- виконавчі листи або заяви працівників банку на проведення утримань із ЗП на користь третіх осіб

При здійсненні операцій з кредитними зобов’язаннями використовують :- Заяву на внесення готівки

- Прибутковий та видатковий касовий ордери

- Платіжне доручення

- Меморіальний ордер.

Контроль за залишками рахунків з КЗ . Суми які зараховані на рахунки КЗ мають бути врегульовані:

- По рахунку 2902 – не пізніше наступного дня , якщо інше не передбачено договором.

- По рахунку 2909 – якщо рахунок виконує функції транзитного рахунка не пізніше наступного дня , якщо інше не передбачено договором.

- По рахунку 2909 – якщо рахунок призначено для обліку КЗ виходячи з економічної суті операції у випадку , якщо банк не здійснює виплату фізичній особі готівки у наслідок його неявки протягом 30-ти робочих днів з дня надходження цих коштів до банку , то банк отримувача зобов’язаний протягом 3-ох днів повернути їх платнику ( ініціатору) . Банк, що обслуговує платника, протягом 5-ти робочих днів після зарахування їх на корахунок зобов’язаний повідомити платника про їх повернення.

- Суми коштів на 3720 повинні бути врегульовані в строк до 4-ох робочих днів.

- На суму кредитної заборгованості , яка виникла на підставі договірних відносин з банком і залишалось нестягнута після закінчення строку позивної давності банк набуває власності та відносить їх до складу інших не операційних доходів через 5 років.

 

Типові операції та їх відображення в бухгалтерському обліку наведено в табл.4 :

Операція Д К
Видача кредиту на поточні потреби
Нарахування відсотків
Сплата тіла кредиту
Сплачені відсотки за користування кредитом
Не сплачене тіло та відсотки по кредиту
Перенесення строкової на прострочену заборгованість
Облік простроченої заборгованості
Сплата прострочених відсотків і тіла
Формування резерву по тілу кредиту
Формування резерву під прострочені відсотки
Списання безнадійних боргів за допомогою резерву
Облік на позабалансі списаних за рахунок спеціальних резервів заборгованостей за нарахованими доходами
Облік на поза балансі списаних резервів тіла кредиту
Повернення раніше списаних безнадійних боргів
Повернення доходів ( відсотків)
Закриття позабалансових боргів ,доходів

 

10.2 операції з надання банківської гарантії

 

Порядок ведення бухгалтерського обліку операцій з надання банківських гарантій визначено в „Бухгалтерській моделі обліку кредитів, наданих суб’єктам господарювання”.Відображення гарантії в бухгалтерському обліку після первісного визнання, як зобов'язання за справедливою вартістю, яка дорівнює сумі отриманих банком-гарантом комісій (винагород).

Відображення здійснюється за двома напрямами:

а) як сума коштів, необхідних для погашення зобов’язань на звітну дату балансу, - на позабалансовому рахунку;
б) як сума отриманої банком-гарантом комісії – на балансовому рахунку обліку кредиторської заборгованості з наступною амортизацією прямолінійним методом.

В бухгалтерському обліку операція з обліку суми зобов’язання за гарантією відображається наступним чином:

Дт рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів, рахунки клієнтів (1001, 1002, 2600 тощо )
Кт рахунку 3648 «Кредиторська заборгованість за фінансові послуги, що отримані банком»

Одночасно сума наданої гарантії повинна обліковуватися за позабалансовими рахунками груп 900 "Гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти, що надані банкам" або 902 "Гарантії, що надані клієнтам" залежно від контрагентів та виду гарантії до дати її виконання або закінчення строку дії. При цьому контрагентом уважається той, за кого надана гарантія. Гарантії, які надані іншим банкам як забезпечення сум, отриманих клієнтами – позичальниками кредитів, обліковуються як гарантії, що надані клієнтам.

В бухгалтерському обліку облік гарантій відображається наступним чином:

Дт Рахунки для обліку наданих гарантій; Кт Контррахунок.

Облік отриманих гарантій, пов’язаних з гарантіями наданими іншому контрагенту, відображається за рахунками 9015 "Контргарантії, що отримані від банків", 9036 "Контргарантії, що отримані від клієнтів". У цьому разі за позабалансовими рахунками здійснюється така бухгалтерська проводка:
Дт Контррахунок; Кт Рахунки для обліку отриманих контргарантій.

Необхідно забезпечити взаємозв’язок наданої гарантії та контрагрантії.

Відображення гарантії в бухгалтерському обліку після первісного визнання здійснюється за двома напрямками:

а) як сума коштів, необхідних для погашення зобов'язання на звітну дату балансу - на позабалансовому рахунку ;

б) як сума отриманої банком-гарантом комісії – на балансовому рахунку з обліку кредиторської заборгованості з подальшою амортизацією за прямолінійним методом. Якщо за наданою гарантією у банка виникає вірогідність оплати за гарантією ( погіршується фінансове становище клієнта, погіршується його платоспроможність по іншим контрактам) вартість гарантії з метою обережності збільшується. При цьому в бухгалтерському обліку виконуються наступні проводки:

Дт рахунку 7706 «Вiдрахування в банкiвськi резерви на покриття ризикiв і втрат»
Кт рахунку 3690 «Резерви за виданими зобов’язаннями»

Оплата банком гарантії при настанні гарантійного випадку:

Дт рахунку 3648 « Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами»
Кт рахунку 3739 «Транзитний рахунок за іншими розрахунками»

Дт рахунку 3690«Резерви за виданими зобов’язаннями»
Кт рахунку 3739«Транзитний рахунок за іншими розрахунками»

Дт рахунку 3739 Кредит рахунку утримувача

Одночасно зобов’язання списується з позабалансового рахунку

Дт рахунку 9900 «Контррахунок»
Кт рахунку 9020 « Гарантії, що надані клієнтам»

Якщо в подальшому здійснюється відшкодування сплаченої банком суми за гарантією. В бухгалтерському обліку виконуються наступні проводки:

Дт рахунку 3548 « Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами»
Кт рахунку 7706 «Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат»

та одночасно:

при відшкодуванні за рахунок депозиту –

Дт рахунків 2610,2615, 2651, 2652,2602
Кт рахунку 3548 « Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами»

при відшкодуванні за рахунок продажу заставного майна –

Дт рахунків 2909, 2600
Кт рахунку 3548 « Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами»

при відшкодуванні за рахунок кредиту –

Дт рахунків 2062, 2063
Кт рахунку 3548 « Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами»

Первісно визнане зобов'язання ( комісія) за наданою гарантією філія банку відображає в бухгалтерському обліку наступною проводкою:

Дт рахунки для обліку грошових коштів, рахунки клієнтів
Кт рахунку 3648 «Кредиторська заборгованість за фінансові послуги, що отримані банком»
Одночасно
Дт 9020 « Гарантії, що надані клієнтам»
Кт контррахунок

В подальшому здійснюється амортизація первісно визнаного зобов’язання прямолінійним методом і в бухгалтерському обліку відображається наступною проводкою:

Дт рахунку 3648 «Кредиторська заборгованість за фінансові послуги, що отримані банком»
Кт рахунків 6108 « Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками», 6118 «Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами».

При достроковому розірванні або закінчення строку дії гарантії вся сума комісії відображається такою бухгалтерською проводкою:

Дт рахунку 3648 «Кредиторська заборгованість за фінансові послуги, що отримані банком»
Кт рахунків 6108, 6118
Одночасно за позабалансовими рахунками здійснюється така проводка:
Дт Контррахунок;
Кт Рахунки для обліку наданих гарантій.

10.3 облік забезпечення та оригіналів кредитної документації

 

Облік забезпечення та кредитної документації здійснюється на таких позабалансових рахунках.

Забезпечення: № 9031, 9036, 9500,9503,9520,9521,9523;

Кредитної документації: № 9819

Отримана банком застава:

Дт - № 9500 «Отримана застава», № 9503 «Застава за складськими свідоцтвами», № 9520 «Земельні ділянки», № 9521 «Нерухоме майно житлового призначення», №9523 «інші об’єкти нерухомого майна ».

Кт - № 9905 Контррахунок для рахунків розділу 95 на суму застави.

Відповідна проводка здійснюється при коригуванні суми застави (на суму збільшення вартості застави).

Застава первинно оприбутковується за сумою, визначеною в договорі застави, надалі – коригується за результатами проведеної Банком перевірки її наявності, стану та вартості.

При повному погашенні заборгованості за кредитом та виконанні інших забов’язань, передбачених умовами договору, забезпечення списується:

Дт- № 9905 Контррахунок для рахунків розділу 95.

Кт - № 9500,9503,9520,9521,9523 на суму застави.

Відповідна проводка здійснюється при коригуванні суми застави (на суму зменшення вартості застави).

Облік оригіналів кредитних договорів, договорів про надання гарантії, договорів забезпечення (в т.ч. договорів страхування ризику неповернення кредиту Банку), договорів про внесення змін до них:

Дт- № 9819 «Інші цінності і документи», № 9898 «Інші цінності та документи в підзвіті».

Кт – Контррахунок для рахунків розділу 98 в умовній сумі 1 гривня за кожен документ.

Облік Банком інших видів забезпечення (гарантія, порука):

Дт- № 9900 Контррахунок для рахунків розділу 90.

Кт – № 9010 «Прості гарантії, що отримані від банків», №9015 «Контргарантії ,що отримані від банків», № 9036 «Контргарантії ,що отримані від клієнтів».

Дт- № 9900 Контррахунок для рахунків розділу 90.

Кт - № 9031 «Прості гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України» на суму кредиту, наданої поруки

Банк може отримувати кошти за реалізацію заставленого майна на рахунок № 2909:

Дт– Поточні рахунки.

Кт - № 2909 «Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку» на суму коштів від реалізації забезпечення.

Якщо Банком не проведене звернення стягнення на заставлене майно, кошти від його реалізації зараховуються на рахунок 2600 заставодавця.

Якщо ціна продажу дорівнює сумі боргу за кредитом виконуючи проводки:

Дт- № 2909 «Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку».

Кт – Рахунки для обліку наданих кредитів на суму заборгованості за кредитом.

Кт – Рахунки нарахованих, прострочених нарахованих доходів на суму заборгованості за нарахованими доходами (процентних, комісійних).

Якщо ціна продажу менша ніж сума боргу за кредитом та процентами і комісійними, виконуються проводки:

Дт- № 2909 «Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку».

Кт – Рахунки нарахованих, прострочених нарахованих доходів на суму доходів (процентних, комісійних).

Кт – Рахунки для обліку наданих кредитів (часткове погашення заборгованості за кредитом в межах загальної суми отриманих коштів).

Якщо ціна продажу перевищує суму заборгованості за кредитом (включаючи несплачені нараховані доходи):

Дт– № 2909 «Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку».

Кт – Рахунки для обліку наданих кредитів на суму заборгованості за кредитом.

10.4 облік доходів за кредитними операціями ( нарахування, сплата та несвоєчасна сплата);

Процентні доходи.

Проценти та прирівняні до них комісії, в тому числі амортизація дисконту, в фінансовому обліку повинні нараховуватися та обліковуватися регулярно не рідше одного разу на місяць в останній робочий день звітного місяця з урахуванням всіх календарних днів звітного місяця. При чому, амортизація дисконту або премії здійснюється одночасно з нарахуванням процентів. Проценти визнаються у тому звітному періоді, до якого вони належать, та розраховуються, виходячи з бази їх нарахування та строку користування відповідними активами.

Порядок нарахування процентів визначається в договорах між банком та клієнтом. Ставку процентів, як правило, встановлюють на річній основі.

Для розрахунку процентів по кредиту до уваги приймаються три змінні величини: 1) сума заборгованості за кредитом; 2) процентна ставка, визначена в кредитній угоді; 3) час користування кредитом.

Формула розрахунку суми процентів має такий вигляд:

K x Pst x D

Sp= --------------- де : Sp – сума процентів, К – сума заборгованості за кредитом,

R x 100 Pst- ставка, визначена в кредитній угоді, D – кількість днів користування кредитом, R – кількість днів у році

Комісійні доходи.

Порядок нарахування та сплати клієнтами сум за розрахунково-касове обслуговування. Нарахування доходів за розрахунково-касове обслуговування клієнтів здійснюється на підставі договорів банківського рахунку, укладених між установою банку та клієнтом. Плата за надані клієнтам послуги, здійснюється на підставі платіжних доручень клієнтів, а у разі договірного списання - на підставі меморіальних ордерів, які підписуються відповідальним виконавцем, який оформив меморіальний ордер, та працівником, на якого покладено функції контролера. Порядок стягнення плати обумовлюється в договорі банківського рахунку.

Облік комісійних доходів за операціями з векселями.

До комісійних операцій з цінними паперами відносяться:

- операцій із зберігання цінних паперів клієнтів

- операцій з купівлі/продажу цінних паперів за дорученням клієнта

- операції з інкасування векселів

- операції з доміциляції векселів

- операції з андеррайтингу

Бухгалтерський облік доходів від комісійних та довірчих операцій здійснюється за касовим методом, як комісії за одноразові послуги.

Відображення в бухгалтерському обліку комісійних витрат, пов'язаних із виконанням договорів доручення або договорів комісій, які надалі відшкодовуються клієнтами, здійснюється за рахунком 2801 Плану рахунків.

Авалювання векселів.

Комісійні доходи від операцій з авалюванням векселів обліковуються за рахунками 6108, 6118 за касовим методом.

Процентні доходи від операцій з авалюванням векселів (наприклад, за надання авального кредиту) обліковуються за рахунком 6099 і нараховуються аналогічно доходам від кредитування.

Нараховані доходи відображаються:

- при кредитуванні в національній валюті

Дт - Рахунки нарахованих доходів.

Кт - Рахунки 6 класу з ознакою "нараховані доходи" на суму нарахованих доходів.

- при кредитуванні в іноземній валюті

Дт - Рахунки нарахованих доходів.

Кт - № 3800 "Позиція банку щодо Іноземної валюти та металів".

Дт -№ 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів".

Кт - Рахунки 6 класу з ознакою "нараховані доходи" на суму нарахованих доходів.

При сплаті доходів:

Дт - Поточний рахунок клієнта (гаранта, поручителя), коррахунок, (для фізичної особи також № 1001 "Банкноти та монети в касі банку").

Кт - Рахунки нарахованих доходів, прострочених нарахованих доходів, сумнівної заборгованості за нарахованими доходами та одночасно

Дт - Рахунки 6 класу з ознакою "нараховані доходи"

Кт - Рахунки 6 класу з ознакою "фактично отримані доходи"

на суму сплачених доходів.

В разі несвоєчасної сплати доходів за наданими кредитами нараховані доходи наступного робочого дня після дати сплати, визначеної кредитною угодою, мають бути перенесені на рахунки прострочених нарахованих доходів:

Дт - Рахунки прострочених нарахованих доходів.

Кт - Рахунки нарахованих доходів на суму нарахованих доходів, сплата яких не здійснена вчасно.

У разі визнання доходів сумнівними:

Дт - Рахунки сумнівної заборгованості за нарахованими доходами (2480, 3589)

Кт - Рахунки прострочених нарахованих доходів.

Кт - Рахунки нарахованих доходів (у разі визнання доходів сумнівними без відображення на рахунках "прострочених нарахованих доходів") на суму доходів, визнаних сумнівними.

Подальше нарахування доходів, які визнані сумнівними щодо отримання, здійснюється на позабалансових рахунках та відображається проводкою:

Дт - № 9603 "Нараховані та не отримані доходи за операціями з клієнтами".

Кт - 991 "Контррахунки для рахунків розділів 96-98".

Відображення операцій щодо подальшого нарахування доходів в іноземній валюті, які визнані сумнівними щодо отримання, здійснюється із застосуванням правил бухгалтерського обліку обмінних операцій в іноземній валюті, затверджених рішенням Правління Банку від 27.12.01 № 913.

Облік процентних доходів:

При нарахуванні доходів:

Дт 8500/23

Кт 8600/23

При фактичному отриманні доходів за дорученням клієнта:

Дт 8600/23

Кт 8600/13

одночасно

Дт 8500/13

Кт 8500/23

При сплаті нарахованих доходів:

Дт Поточний рахунок клієнта, № 1001, коррахунок.

Кт Рахунок нарахованих доходів, прострочених нарахованих доходів, сумнівної заборгованості за нарахованими доходами.

одночасно:

Дт Рахунки доходів 6-го класу („нараховані”).

Кт Рахунки доходів 6-го класу („фактичні”).

При отриманні коштів в іноземній валюті, їх відображення в обліку здійснюється з використанням технічних рахунків валютної позиції.

В разі сплаті доходів за кредитами достроково (авансом) або в сумі більшій, ніж на дату їх фактичної сплати було визнано на рахунках нарахованих доходів:

Дт Поточний рахунок клієнта

Кт № 3600 „Доходи майбутніх періодів”.

При нарахуванні доходів :

Дт Рахунки нарахованих доходів майбутніх періодів

Кт Рахунки доходів 6-го класу.

одночасно:

Дт Рахунки для обліку неамортизованого дисконту.

Кт Рахунки доходів 6-го класу.

або

Дт Рахунки доходів 6-го класу.

Кт Рахунки для обліку неамортизованого дисконту.

У разі неотримання доходів протягом 7 днів зі встановленого угодою строку погашення, згідно розпорядження кредитного відділу:

Дт 2480, 1780

Кт рахунку для обліку нарахованих доходів 1, 2, 3 клас.

Через 30 днів після несплати прострочені доходи визнаються сумнівними та формуємо 100 % резерв під сумнівну заборгованість за нарахованими доходами:

Дт 7720

Кт 1790, 2490.

10.5 сутність методу ефективної ставки відсотка

Ефективна ставка відсотка – ставка, яка точно дисконтує очікуваний потік майбутніх грошових платежів або надходжень упродовж очікуваного терміну дії фінансового інструменту до чистої балансової вартості (амортизованої собівартості) цього інструменту.

Метод ефективної ставки відсотка – метод обчислення амортизованої собівартості фінансового активу або фінансового зобов’язання та розподілу доходів у вигляді процентів чи витрат на виплату процентів протягом відповідного періоду часу.

Метод ефективної ставки застосовується до всіх фінансових інструментів, незалежно від строку їх надання та розміру відхилення ефективної ставки від номінальної.

Ефективна ставка відсотка не застосовується для нарахування процентів, а також :

- за короткостроковими фінансовими інструментами, крім випадків, коли протягом дії договору відбувалися суттєві зміни умов договору (валюти, строків, процентної ставки). За короткостроковими фінансовими інструментами доходи відображаються на рахунках з обліку дисконту та відображаються на рахунках з обліку процентних доходів рівномірно протягом строку дії кредитного договору;

- за такими фінансовими інструментами, як кредити «овернайт», «овердрафт», вклади (депозити) на вимогу.

Для розрахунку ефективної ставки відсотка необхідно визначити такі початкові дані:

- амортизовану собівартість (амортизована собівартість при первісному визнанні дорівнює справедливій вартості та витрат на операцію). Сума дисконту(премії) амортизується (розподіляється) протягом строку дії фінансового інструменту. Дисконт зменшує суму фінансового активу. Премія навпаки збільшує суму фінансового активу. Сума дисконту (премії) має бути повністю замортизована на дату погашення (повернення) фінансового інструменту;

- очікувані майбутні грошові потоки, які розраховуються виходячи з суми фінансового активу, процентних, комісійних доходів та витрат на операцію;

- періоду часу до виникнення i-го грошового потоку.

Балансова вартість – враховує основну непогашену суму фінансового інструмента, нараховані не отримані доходи, неамортизовану премію, дисконт зменшений на суму корисної вартості в сумі резерву за фінансовим інструментами;

Переведення річної ефективної ставки відсотка в щоденну і навпаки відбувається за принципом ступеневої функції.

Ефективна ставка відсотка буде відрізнятися від номінальної ставки в наступних випадках

Отримання комісій, пов’язаних з видачею фінансового інструмента;

Сплата комісій та інших платежів, пов’язаних з фінансовим інструментом (реєстраційні збори, нотаріальні послуги тощо;

Ставка за фінансовим інструментами відрізняється від ринкової ставки.

Банк оцінює фінансовий актив (зобов’язання) під час первісного визнання за справедливою вартістю, включаючи витрати на операцію.

В разі наявності одночасно за фінансовим інструментом і доходів і витрат, що включаються до суми дисконту та премії, то визнання їх в обліку здійснюється за різницею цих сум – на рахунках обліку дисконту або премії. Одночасно за одним фінансовим інструментом не може відображатися і дисконт і премія.

Визнання доходів за фінансовими інструментами здійснюється за методом ефективної ставки відсотка навіть при відсутності доходів/витрат, що є невід’ємною частиною фінансового інструменту, тобто при відсутності комісій (технологічний дисконт). При цьому дисконт/премія виникає внаслідок лише побудови графіку грошових потоків.

Амортизація дисконту/премії здійснюється банком не рідше одного разу на місяць.

Інші комісії, сума яких не є суттєвою та які отримуються банком протягом терміну дії фінансового інструменту відносяться на рахунки комісійної винагороди та на підрахунок ефективної ставки відсотка не впливають.

Для забезпечення відображення в обліку операцій із застосуванням методу ефективної ставки відсотка необхідно здійснити відповідні дії.

Побудова ряду грошових потоків, розрахунок ефективної ставки, розрахунок балансової вартості та доходів (амортизації) здійснюється з використанням відповідного програмного забезпечення відповідними структурними підрозділами по роботі з відповідними фінансовими інструментами: з кредитами, з депозитами, з цінними паперами.

Зокрема, підрозділом кредитної адміністрації на підставі визначених договором умов кредитування (строків кредитування, графіку погашення заборгованості, методу нарахування відсотків, термінів нарахування і сплати процентних доходів, наявності комісій чи витрат, які пов’язані з наданням кредиту) формується графік грошових потоків на весь період дії фінансового інструмента, на основі якого здійснюється розрахунок балансової вартості (амортизованої собівартості) та доходів. Вказаний графік передається працівникам операційного підрозділу, що виконують операції з обліку з застосуванням ефективної ставки відсотка ( шляхом амортизації дисконту/премії, коригування балансової вартості та розрахунку технологічного дисконту).

Графік потоків будується на підставі попередньо оцінених надходжень грошових коштів протягом очікуваного терміну дії фінансового інструмента (кредиту) та якщо доцільно протягом коротшого періоду. Коли неможливо достовірно оцінити грошові потоки або очікуваний термін дії фінансового інструменту використовуються контрактні грошові потоки (передбачені договором або на підставі інформації, щодо видачі та погашення кредиту, що надається підрозділом по роботі з корпоративними клієнтами ) за весь строк дії фінансового інструменту (кредиту).

Для розрахунку ефективної ставки відсотка використовується такі ж бази визнання доходів, що і при нарахуванні процентів: факт/факт, в іноземній валюті – відповідно до бази нарахування, прийнятої по договору, згідно існуючої міжнародної практики.

На підставі проведеного розрахунку формується графік грошових потоків, розрахунок балансової вартості та доходів (амортизації). Зазначений документ підписуються електронними підписами працівників кредитної адміністрації та виконавця та зберігається в електронному вигляді.

Роблячи висновки щодо призначення застосування ефективної ставки відсотка, я зрозумів, що вона необхідна для визначення суми доходу, яку отримає банк від надання кредиту клієнту при сплаті відсотків за користування ним, чи витрат, які банк понесе при залученні коштів (депозитів).

Однією з умов правильного обчислення ефективної ставки відсотка є перевірка показників балансової вартості, останніми значеннями яких має бути «нуль».

10.6 особливості фінансового та податкового обліку доходів

 

З 01 квітня 2011 року вступив в дію Розділ III Податкового Кодексу «Податок на прибуток підприємств».

Правилами Податкового Кодексу(далі ПК) кардинально змінюються підходи до ведення податкового обліку. Відслідковується суттєве зближення податкового і бухгалтерського обліків. В основу податкового обліку покладено бухгалтерський облік з визначенням податкового результату через облік постійних та тимчасових податкових різниць. Методика обліку податкових різниць застосовується з 1 січня 2012 року.Відмінені поняття «валовий дохід», та «валові витрати» і застосовуються поняття «дохід» і «витрати».

Об`єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду (ст.134).

Головною відмінною особливістю ПК є відмова від правила першої події (сплата/надходження коштів, або відвантаження товарів чи виконання робіт / послуг) та перехід до методу нарахувань, як це передбачають правила стандартів бухгалтерського обліку.

Практично не змінним залишився перелік платників податків. Із числа резидентів платниками податку є юридичні особи, а також відокремлені структурні підрозділи платників. Незмінною залишилась можливість вибору консолідованого порядку сплати податку на прибуток. Сума податку на прибуток за місцем знаходження відокремлених структурних підрозділів платника податку визначається шляхом розподілу суми консолідованого податку пропорційно сумі витрат структурного підрозділу у загальній сумі витрат консолідованого платника (ст..152 Податкового кодеку). Визнані установами банку доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку із застосуванням принципу нарахування та відповідності. В податковому обліку доходи відображаються за першою з подій, крім розрахунків з організаціями за рахунок бюджетних коштів - за датою надходження коштів на банківський рахунок або отримання відповідної компенсації у будь-якому вигляді, включаючи зменшення заборгованості платника податку перед бюджетом.

Фінансовий облік нарахованих доходів і витрат здійснюється не рідше одного разу на місяць за кожною операцією (договором) окремо.

В податковому обліку порядок нарахування процентів визначається в договорах між банком та клієнтом.

Амортизація дисконту (премії) здійснюється в фінансовому обліку не рідше одного разу на місяць з відображенням за відповідними рахунками процентних доходів (витрат).

Датою отримання доходів від кредитно-депозитних операцій є дата визнання процентів (комісійних та інших платежів, пов`язаних із створенням або придбанням кредитів, вкладів (депозитів), визначена згідно з правилами бухгалтерського обліку.

Згідно із новими змінами до Податкового кодексу на сьогоднішній день оподаткуванню підлягає відсоток отриманий від депозитних вкладів.

 

Висновок

Жашківське відділення ЧГРУ ПриватБанк працює згідно вимог і нормативів Національного банку України. Внаслідок того, що банк виконує широкий спектр послуг, він має велику кількість клієнтів. Банк надає велику кількість кредитів як фізичним, так і юридичним особам.

Дуже розвинута кредитна справа . Протягом всього часу своєї діяльності Жашківське відділення ЧГРУ ПриватБанк постійно розширює спектр своїх послуг для клієнтів. Особливої популярності серед місцевого населення набули кредитні карти «Універсальна» та авто кредитування .

Протягом проходження практики в Жашківському відділенні ЧГРУ ПриватБанк я освоїла процес оформлення, видачі та погашення кредитів. Допомагаючи клієнтам в зоні самообслуговування виконувала роль клієнт-менеджера відділення. Отримала досвід спілкування з клієнтами та вирішення нестандартних та конфліктних ситуацій.

Робота в відділенні мені дуже сподобалась і принесла велику кількість практичних знань які в майбутньому знадобляться .

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (1.783 сек.)