АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

V. Бухгалтерський облік зобов’язань

Читайте также:
 1. Аналіз обліку готової продукції та її реалізації
 2. Аналітичний облік.
 3. Бухгалтерський облік за кредитними операціями
 4. ВЕДЕННЯ ТАБЕЛЯ ОБЛІКУ РОБОЧОГО ЧАСУ
 5. Взяття на облік СГД в держ.органах.
 6. Види бухгалтерського обліку та способи їх розвитку.
 7. Види господарських зобов’язань
 8. Види забезпечення зобов’язань
 9. Види і облік утримань із заробітної плати
 10. Виконання господарських зобов’язань
 11. Виконання господарських зобов’язань

5.1. Зобов’язання поділяються на довгострокові (довгострокові позики та довгострокові векселі видані й інші довгострокові фінансові зобов’язання) та поточні (короткострокові позики, поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями, короткострокові векселі видані, розрахунки за виконані роботи, розрахунки з податків і зборів, розрахунки зі страхування, розрахунки з оплати праці, розрахунки за іншими операціями із кредиторами, внутрішні розрахунки).

5.2. Зобов’язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигід у майбутньому внаслідок його погашення.

Зобов’язання установи, погашення яких очікується протягом дванадцяти місяців з дати балансу, визнаються поточними.

Зобов’язання установи, погашення яких очікується у період, що перевищує дванадцять місяців, визнаються довгостроковими.

5.3. Зобов’язання за договорами, укладеними установою з юридичними та фізичними особами, відображаються у відповідних регістрах бухгалтерського обліку.

5.4. Кредиторська заборгованість, строк позовної давності якої минув, за загальним та спеціальним фондами відповідного бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ) списується установами щокварталу.

Комісія, призначена розпорядчим документом керівника установи, проводить інвентаризацію розрахунків з метою визначення кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув.

Склад комісії визначається відповідно до законодавства.

Інвентаризацію розрахунків з метою визначення кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув, може проводити як окремо створена комісія, так і інвентаризаційна комісія при проведенні інвентаризації відповідно до законодавства.

5.5. Складений інвентаризаційною комісією акт інвентаризації кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув і яка планується до списання, затверджується керівником установи.

Головні розпорядники коштів, центральні органи виконавчої влади відображають у бухгалтерському обліку списання кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув, на підставі розпорядчого документа керівника установи.

Розпорядники коштів нижчого рівня передають за відомчою підпорядкованістю затверджений акт установі вищого рівня для прийняття рішення щодо доцільності списання.

Для установ, що мають подвійну підпорядкованість, таке рішення приймається установою вищого рівня, яка затверджує кошторис.

5.6. Установа вищого рівня розглядає подані акти і в разі прийняття відповідного рішення видає розпорядчий документ про списання з обліку підвідомчої установи кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув, за загальним та спеціальним фондами відповідного бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ).

5.7. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня відображають у бухгалтерському обліку списання кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув, на підставі розпорядчого документа керівника установи вищого рівня.

5.8. Установи здійснюють списання кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув, за власними надходженнями бюджетних установ щокварталу в порядку, передбаченому цим розділом, але рішення про списання приймається керівником такої установи самостійно. Списання проводиться на підставі розпорядчого документа керівника установи.

Інформація про списання з обліку кредиторської заборгованості за власними надходженнями бюджетних установ, строк позовної давності якої минув, доводиться до відома установи вищого рівня.

5.9. Суми кредиторської заборгованості за депонованою заробітною платою, стипендіями, пенсіями, допомогою та іншими виплатами населенню, які не одержані в установлений строк та строк позовної давності яких минув, підлягають списанню з бухгалтерського обліку у загальному порядку.

У разі списання з бухгалтерського обліку кредиторської заборгованості за депонованою заробітною платою, стипендіями, пенсіями, допомогою та іншими виплатами населенню, строк позовної давності якої минув, кошти, що обліковуються на депозитному рахунку в органах Казначейства, перераховуються установою до відповідного бюджету згідно із законодавством.

5.10. Розрахунки за виконані роботи, розрахунки з податків і зборів, розрахунки зі страхування, розрахунки з оплати праці, розрахунки за іншими операціями із кредиторами та внутрішні розрахунки відображаються розгорнуто: кредитове сальдо - у складі зобов’язань, а дебетове - у складі оборотних активів.

Директор Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку М.О. Чмерук  Додаток до Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ (пункт 4.7)

ДОВІДКА
про операції в іноземній валюті

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 02.04.2014 № 372
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2014 р. за № 426/25203

ЗМІНИ
до додатка 2 до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ

1. Рядок 1.16 розділу 1 викласти в такій редакції:

"

1.16 Придбання довгострокових фінансових інвестицій шляхом внесення до статутного капіталу підприємств:
а) грошових коштів 151, 152 321, 326
Водночас відображається фонд у фінансових інвестиціях 801, 813 421, 422
б) необоротних активів за балансовою (залишковою) вартістю 151, 152 10-12, 14
списується сума нарахованого зносу 131-133 10-12
Водночас відображається фонд у фінансових інвестиціях 401, 402 421, 422

".

2. У розділі 3:

1) рядок 3.34 викласти в такій редакції:

"

3.34 Нарахована курсова різниця на кошти на валютному рахунку (щомісяця при зміні курсу):    
при збільшенні курсу
Водночас проводиться другий запис 701, 702, 711 - 713
при зменшенні курсу
Водночас проводиться другий запис 701, 702, 711 - 713

";

2) доповнити розділ новими рядками 3.35, 3.36 такого змісту:

"

3.35 Переоцінка зобов'язань, узятих в іноземній валюті:
при збільшенні курсу 801, 802, 811 - 813
Водночас проводиться другий запис
при зменшенні курсу 801, 802, 811 - 813
Водночас проводиться другий запис
3.36 Перерахування у валюту звітності попередньої оплати, сплаченої іншим особам в іноземній валюті:
при збільшенні курсу
У момент отримання товару (робіт, послуг) 801, 802, 811 - 813
при зменшенні курсу
У момент отримання товару (робіт, послуг) 801, 802, 811 - 813

".

У зв’язку з цим рядки 3.35-3.43 вважати відповідно рядками 3.37-3.45.

3. Рядок 4.12 розділу 4 виключити.

У зв’язку з цим рядки 4.13-4.15 вважати відповідно рядками 4.12-4.14.

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)