АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Стаття 25. Засідання Рахункової палати

Читайте также:
 1. Акти Рахункової палати.
 2. Вопрос Поняття строку вирішення спору та порядок ведення засідання.
 3. Господарський кодекс: Стаття 381.
 4. Коротко охарактеризуйте правовий статус Аудиторської палати України
 5. Правовий статус Рахункової палати України як постійно діючого органу фінансового контролю
 6. Стаття 1. Визначення термінів
 7. Стаття 1. Визначення термінів
 8. Стаття 1. Визначення термінів
 9. Стаття 1. Законодавство України про охорону здоров'я
 10. Стаття 1. Предмет регулювання
 11. Стаття 1. Предмет регулювання
 12. Стаття 1.Визначення основних термінів

1. Основною організаційною формою діяльності Рахункової палати є засідання Рахункової палати, що проводяться у формі відкритих слухань, на яких мають право бути присутніми народні депутати України, представники державних органів, громадськості. Якщо оприлюднення інформації, що розглядатиметься на засіданні, може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину, з дотриманням вимог, передбачених частиною другою статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації", можуть проводитися закриті засідання Рахункової палати.

2. Рахункова палата на своїх засіданнях розглядає та вирішує питання:

1) загальної концепції роботи та розвитку Рахункової палати;

2) затвердження структури апарату Рахункової палати;

3) затвердження штатного розпису апарату Рахункової палати;

4) затвердження кошторису Рахункової палати;

5) затвердження методик та методологій здійснення державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) Рахунковою палатою;

6) затвердження Регламенту Рахункової палати;

7) визначення напрямів діяльності Рахункової палати, закріплення цих напрямів за членами Рахункової палати;

8) затвердження планів роботи Рахункової палати;

9) затвердження звітів, прийняття рішень за результатами здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту);

10) затвердження щорічного звіту Рахункової палати;

11) організації зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації;

12) розвитку міжнародних відносин у межах компетенції Рахункової палати;

13) внесення на розгляд Верховної Ради України подання про дострокове припинення повноважень Голови, іншого члена Рахункової плати;

14) інші питання, пов'язані з виконанням повноважень Рахункової палати.

3. Засідання Рахункової палати проводяться згідно із затвердженим планом, але не рідше ніж один раз на місяць.

Засідання Рахункової палати скликаються та їх порядок денний формується Головою Рахункової палати, а в разі його відсутності - заступником Голови Рахункової палати. У разі відсутності Голови Рахункової палати та його заступника члени Рахункової палати для ведення засідання обирають головуючого з числа присутніх на засіданні членів Рахункової палати.Засідання Рахункової палати з пропозиціями щодо його порядку денного може бути скликане не менш як однією третиною складу Рахункової палати, визначеного частиною першою статті 17 цього Закону, з обов'язковим повідомленням усіх членів Рахункової палати про таке засідання.

4. Засідання Рахункової палати є правомочним у разі присутності на ньому не менш як двох третин її складу, визначеного частиною першою статті 17 цього Закону.

5. На засіданнях Рахункової палати ведеться протокол, який підписується головуючим на засіданні та Секретарем Рахункової палати. Протокол доводиться до відома всіх членів Рахункової палати.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)