АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

НЕ 1.2 Об’єкти та суб’єкти бюджетного менеджменту

Читайте также:
 1. Бюджет и бюджетный дефицит. Финансирование бюджетного дефицита и меры по снижению
 2. Бюджетный дефицит и государственный долг. Финансирование бюджетного дефицита. Управление государственным долгом.
 3. Бюджетный дефицит и государственный долг. Финансирование бюджетного дефицита. Управление государственным долгом.
 4. Види підприємств. Суб’єкти малого та середнього підприємництва.
 5. Виды бюджетного дефицита. Финансирование бюджетного дефицита.
 6. Визначення основних функцій менеджменту та їх взаємозв’язку в межах циклу менеджменту.
 7. Відносна оцінка та способи фінансування бюджетного дефіциту
 8. Вопрос Об’єкти приватизації
 9. Вопрос Основы бюджетного устройства и принципы построения бюджетной системы РФ
 10. Вопрос Поняття, види та суб’єкти аудиторської діяльності.
 11. Г) спрямованість операційного менеджменту.
 12. Гісторыя развіцця і законы бібліятэчнага менеджменту.

 

Кожна система управління, в тому числі й бюджетна, складається із двох взаємопов'язаних частин - об'єкта і суб'єкта управління. Об'єктом (керована система) виступає бюджет, суб'єктом (керуючою системою) - органи управління бюджетом. На якості управління однаково відображається знання як об'єкта, або як ще він визначається, керованої системи, так і суб'єкта, або керуючої системи, що схематично можна представити таким чином (рис. 1.1). Але певна підпорядкованість між ними існує. Визначальним є знання об'єкта управління, бо без цього процес управління просто неможливий.

 

 

Рис. 1.1. Загальна схема бюджетного менеджменту

 

Предметом бюджетного менеджменту як навчальної дисципліни є бюджетний процес і управління ним.

Систему управління бюджетом можна вважати комбінацією двох елементів: органів управління та етапів і методів управлінської діяльності в бюджетному процесі.

Виділяють три групи органів управління бюджетом.

До першої групи належать органи законодавчої та виконавчої влади:

1. Верховна Рада України (ВРУ) - провідний орган управління бюджетом, оскільки Державний бюджет як основний фінансовий план держави затверджується у вигляді Закону.

2. Місцеві ради - провідні органи управління місцевими бюджетами. Численні місцеві бюджети затверджуються на відповідних рівнях місцевими законодавчими органами - радами.

3. Органи виконавчої влади (Кабінет Міністрів, державні адміністрації, виконавчі комітети) забезпечують підготовку проекту відповідного бюджету і його виконання.

Другу групу становлять органи оперативного управління бюджетом. До неї належать:

1. Органи системи Міністерства фінансів України (……..

2. місцеві фінансові органи

3. Орган фінансового контролю (КРУ)

4. Державна казначейська служба

5. Міністерство доходів і зборів

6. Рахункова палата України.

Третю групу утворюють органи нефінансового профілю. Виконуючи покладені на них функції, вони також пов'язані з бюджетом:

1 підгрупа пов’язана із формуванням доходів:

1. Державна митна служба та її підрозділи

2. Органи Міністерства внутрішніх справ

3. Органи юстиції та нотаріальні контори

4. Природоохоронні органи та інспекції

5. Органи державної інспекції з контролю за цінами тощо.

Ці органи пов'язані з бюджетом через формування доходів, оскільки їм надано право нараховувати і стягувати певні платежі (мито, державне мито) і штрафні санкції (штрафи за порушення митних правил, за порушення екологічного законодавства, правил полювання та риболовства, користування водними, лісовими та іншими природними ресурсами, законодавства в сфері ціноутворення).

2 підгрупа - органи пов'язані з бюджетом у частині фінансування видатків.

До другої підгрупи органів третьої групи управління бюджетним процесом відносять різні управлінські структури:

1. галузеві міністерства та відомства

2. підприємства, організації, установи, керівники яких наділені функціями розпорядників коштів, тобто отримують грошові кошти із бюджету і здійснюють фінансування підвідомчих підприємств, організацій, установ та інших структур (несуть відповідальність за їх цільове використання).

Структура бюджетного процесу включає дві складові: бюджетне планування (складання, розгляд, затвердження) та виконання бюджету. [Бюджетний менеджмент - Панкевич Л.В.]

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)