АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ІV. Бухгалтерський облік операцій в іноземній валюті

Читайте также:
 1. V. Бухгалтерський облік зобов’язань
 2. VI.Напрями, операційні цілі та заходи з їх реалізації
 3. Аналіз обліку готової продукції та її реалізації
 4. Аналіз структури операцій з цінними паперами
 5. Аналітичний облік.
 6. Бухгалтерський облік за кредитними операціями
 7. ВЕДЕННЯ ТАБЕЛЯ ОБЛІКУ РОБОЧОГО ЧАСУ
 8. Взяття на облік СГД в держ.органах.
 9. Види бухгалтерського обліку та способи їх розвитку.
 10. Види валютних операцій, їх характеристика.
 11. Види і облік утримань із заробітної плати
 12. Види та особливості контрактно-коопераційних форм міжнародних угод (франчайзинг, інжиніринг, ліцензійні угоди, будівництво «під ключ», інші).

4.1. Операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на початок дня дати здійснення операції (дати визнання активу, зобов'язання, власного капіталу, доходів і витрат).

Операції з безготівкових розрахунків в іноземній валюті можуть відображатися установою у валюті звітності у сумі, визначеній у документах банку, з урахуванням особливостей застосування банком валютного курсу на дату здійснення операції, у разі якщо це не суперечить вимогам податкового і митного законодавства в частині застосування валютного курсу.

{Пункт 4.1 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 754 від 14.07.2014}

{Пункт 4.1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 754 від 14.07.2014}

4.2. Сума попередньої оплати (авансу) в іноземній валюті, надана іншим особам за розрахунками з придбання немонетарних активів (необоротних активів, запасів тощо), отримання робіт і послуг, при включенні до вартості цих активів (робіт, послуг) перераховується у валюту звітності із застосуванням валютного курсу на початок дня дати її сплати.

{Абзац перший пункту 4.2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 754 від 14.07.2014}

Сума попередньої оплати (авансу) в іноземній валюті, одержана від інших осіб за розрахунками з надання послуг (виконаних робіт), постачання немонетарних активів, при включенні до складу доходу звітного періоду перераховується у валюту звітності із застосуванням валютного курсу на початок дня дати одержання попередньої оплати (авансу) та на кінець дня звітної дати.

{Абзац другий пункту 4.2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 754 від 14.07.2014}

Фактичні витрати відрядженого працівника в іноземній валюті, які визначаються згідно із затвердженим звітом про використання коштів, але не більше суми авансу, перераховуються у валюту звітності за валютним курсом на початок дня дати отримання авансу.

{Абзац третій пункту 4.2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 754 від 14.07.2014}

У разі якщо фактичні витрати працівника в іноземній валюті у затвердженому звіті про використання коштів більші за отриманий аванс, таке перевищення підлягає перерахунку у валюту звітності за валютним курсом на початок дня дати затвердження звіту про використання коштів.{Абзац четвертий пункту 4.2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 754 від 14.07.2014}

4.3. Купівля іноземної валюти установами здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

Придбана іноземна валюта зараховується на поточний валютний рахунок, відкритий в установі уповноваженого банку на ім'я установи.

У разі зміни валютного курсу на залишок коштів на валютному рахунку нараховується курсова різниця.

Курсова різниця за монетарними статтями в іноземній валюті визначається на дату здійснення операції та на звітну дату.

При визначенні курсових різниць на дату здійснення господарської операції перераховуються всі відповідні монетарні статті із застосуванням валютного курсу на кінець дня цієї дати.

{Пункт 4.3 розділу IV доповнено новим абзацом п'ятим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 754 від 14.07.2014}

Для визначення курсових різниць на звітну дату застосовується валютний курс на кінець дня звітної дати.

{Пункт 4.3 розділу IV доповнено новим абзацом шостим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 754 від 14.07.2014}

Відображення проведених операцій оформлюється відповідними документами, форми яких затверджені в установленому законодавством порядку.

4.4. У фінансовій звітності, яка складається у валюті звітності:

монетарні статті в іноземній валюті відображаються з використанням валютного курсу на кінець дня звітної дати;

немонетарні статті, що пов'язані з операціями в іноземній валюті і які відображаються за первісною вартістю, у валюту звітності перераховуються за валютним курсом на початок дня дати здійснення операції;

немонетарні статті, що пов'язані з операціями в іноземній валюті і які відображаються за справедливою вартістю (одержані безоплатно), у валюту звітності перераховуються за валютним курсом на початок дня дати визначення цієї справедливої вартості.

{Пункт 4.4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 754 від 14.07.2014}

4.5. Установи, які мають підвідомчі установи, розташовані за межами України, складають фінансову звітність з урахуванням таких вимог до перерахунку статей фінансової звітності з іноземної валюти у валюту звітності:

усі статті звітності (крім статей доходів та витрат) установи, розташованої за межами України, перераховуються у валюту звітності за валютним курсом на кінець дня звітної дати;

статті доходів та витрат установи, розташованої за межами України, перераховуються у валюту звітності за середньозваженим валютним курсом.

{Пункт 4.5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 754 від 14.07.2014}

4.6. Операції в іноземній валюті відображаються в регістрах бухгалтерського обліку у валюті звітності шляхом перерахунку суми іноземної валюти за валютним курсом з одночасним відображенням операцій в іноземній валюті.

4.7. При проведенні операцій в іноземній валюті установами складається довідка про операції в іноземній валюті за формою, наведеною в додатку до цього Порядку, яка подається в паперовому вигляді та електронному вигляді до органу Казначейства протягом трьох робочих днів місяця, що настає за звітним, за кожним видом (кодом) іноземної валюти окремо.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)