АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Звітність органів Державного казначейства

Читайте также:
 1. Авдання та методи контролю органів державної фінансової інспекції України?
 2. Акти органів прокуратури
 3. АФО органів сечової системи
 4. Б) Принципи радянської державної служби базуються на розроблених В. І. Леніним основних принципах державного апарату.
 5. Велика Британія: політика державного регулювання
 6. Взаємодія органів фінансового контролю та її форми
 7. Відповідальність у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування
 8. Включає такі заходи як: скорочення соціальних програм, ліквідація державного дефіциту бюджету, проведення обмежуючої кредитно-грошової політики
 9. Вопрос 12. Види органів управління –суб’єктів господарювання.
 10. Вплив помилок в оцінці ТМЗ на фінансову звітність
 11. Глава 1.1. Структура органів студентського самоврядування.
 12. Делеговані повноваження виконавчих органів сільських, селищних міських рад

Органи Державного казначейства України, в свою чергу, складають і подають періодичну та річну звітність щодо виконання державного бюджету України до відповідних органів вищого рівня.

Місячний звіт органів Державного казначейства України щодо виконання державного бюджету складаються з двох частин: по доходах і видатках державного бюджету.

Звіт по доходах державного бюджету України складається у розрізі таких груп:

податкові надходження;

неподаткові надходження;

доходи від операцій з капіталом;

офіційні трансферти;

державні цільові фонди.

Звіт складається відповідно до кодів бюджетної класифікації на підставі аналітичного обліку доходів, використовуючи форму ф № 5-ф.

Звіт по видатках державного бюджету органи Державного казначейства складають на підставі аналітичного обліку фінансування головного розпорядника коштів, який ведеться в книзі ф № 3-ф, звітів головного розпорядника коштів та даних установ банку про залишки коштів державного бюджету на рахунках розпорядників коштів та органів Державного казначейства.

У формі звіту вказуються:

коди бюджетної класифікації;

найменування видатків;

залишки бюджетних коштів на початок року;

сума коштів, що надійшла за звітний період;

касові видатки;

залишки бюджетних коштів на кінець звітного періоду.

Зведені місячні звіти про виконання державного бюджету управління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі подають центральному апарату Державного казначейства за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку до 12 числа наступного за звітним місяця. У межах визначеного терміну територіальні управління казначейства самостійно встановлюють строки подання місячної звітності відділенням Державного казначейства таким чином, щоб забезпечити своєчасне їх подання до центрального апарату Державного казначейства України. Звіти складаються у тисячах гривень за наростаючим підсумком з початку року.

Місячні звіти підписуються керівником і головним бухгалтером відповідного органу Державного казначейства.

До документів квартальної звітності органів Державного казначейства про виконання державного бюджету належать:

ф № 1 “Баланс виконання Державного бюджету”;ф № 2 “Звіт про виконання Державного бюджету”;

ф № 4 “Звіт про депозитні суми”;

ф № 7 “Звіт про заборгованість бюджетних установ”.

У формах квартальної звітності органів Державного казначейства відображається все те, що й у формах місячної звітності органів Державного казначейства, тільки звітним терміном виступає не місяць, а квартал.

Квартальні звіти про виконання державного бюджету управління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі подають центральному апарату Державного казначейства до 30 числа наступного за звітним кварталом місяця. У межах визначеного терміну територіальні управління казначейства самостійно встановлюють строки подання квартальної звітності відділенням Державного казначейства таким чином, щоб забезпечити своєчасне їх подання до центрального апарату Державного казначейства України.

Квартальні звіти підписуються керівником і головним бухгалтером відповідного органу Державного казначейства.

До форм річної звітності органів Державного казначейства про виконання державного бюджету належать:

ф № 1 “Баланс виконання Державного бюджету”;

ф № 2 “Звіт про виконання Державного бюджету”;

ф № 3 “Звіт про рух грошових коштів”;

ф № 7 “Звіт про заборгованість бюджетних установ”.

У формах річної звітності органів Державного казначейства відображається все те, що й у формах місячної та квартальної звітності органів Державного казначейства, тільки звітним терміном виступає не місяць чи квартал, а рік. Особливістю є те, що дані про залишки коштів на початок і на кінець року, відображені у формах річної звітності, повинні відповідати аналітичним даним форми № 1.

Річні звіти про виконання державного бюджету управління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі подають центральному апарату Державного казначейства до 1 березня наступного за звітним року. У межах визначеного терміну територіальні управління казначейства самостійно встановлюють строки подання річної звітності відділенням Державного казначейства таким чином, щоб забезпечити своєчасне їх подання до центрального апарату Державного казначейства України.

Річні звіти підписуються керівником і головним бухгалтером відповідного органу Державного казначейства.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)