АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

НЕ 5.2 Порядок виконання бюджетів за доходами

Читайте также:
 1. I. Порядок наследования восходящих
 2. I. Призвание к наследованию (основания и порядок)
 3. II. Порядок наследования нисходящих, в частности
 4. II. Порядок подачи и рассмотрения заявлений на оказание материальной помощи
 5. II. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ
 6. II. Порядок проведения конкурса
 7. III. Виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення
 8. III. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ .
 9. III. Наследование казны. Особый порядок наследования
 10. III. Порядок наследования в боковых линиях в частности
 11. III. Порядок формирования информационной базы «Золотой фонд студентов».
 12. IV Розділ. Тести на Нью-Йоркську Конвенцію про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень

 

Доходи державного бюджету - це фінансові ресурси держави, що використовуються для виконання функцій, закріплених законами за державою. Доходи державного бюджету утворюються за рахунок надходжень на безповоротній основі, справляння яких передбачене законодавством України

Стаття 45. Виконання Державного бюджету України за доходами

1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, здійснює прогнозування та аналіз доходів бюджету.

2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, веде бухгалтерський облік усіх надходжень Державного бюджету України та за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, здійснює повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету.

3. Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження до державного бюджету податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів відповідно до законодавства. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та виконавчі органи міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад координують діяльність відповідних органів стягнення щодо виконання визначених для територій показників доходів бюджету.

4. Податки і збори (обов'язкові платежі) та інші доходи державного бюджету зараховуються безпосередньо на єдиний казначейський рахунок і не можуть акумулюватися на рахунках органів, що контролюють справляння надходжень бюджету (за винятком установ України, які функціонують за кордоном).

Порядок зарахування до державного бюджету коштів, що отримуються установами України, які функціонують за кордоном, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

5. Податки і збори (обов'язкові платежі) та інші доходи державного бюджету визнаються зарахованими до державного бюджету з дня зарахування на єдиний казначейський рахунок.

6. Забороняється проведення розрахунків з бюджетом у негрошовій формі, у тому числі шляхом взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових установах, за винятком операцій, пов'язаних з державним боргом, та випадків, передбачених законом про Державний бюджет України.

7. Перелік податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів бюджету згідно з бюджетною класифікацією в розрізі органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, а також загальні вимоги щодо обліку доходів бюджету визначаються Кабінетом Міністрів України.

8. У разі зміни місцезнаходження суб'єктів господарювання - платників податків сплата визначених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів) після реєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду.

 

 

У процесі казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету органи Казначейства:

відкривають бюджетні рахунки для зарахування надходжень у національній валюті в головних управліннях Казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - Головні управління Казначейства) та Державній казначейській службі України (далі - Казначейство України) для зарахування до державного бюджету доходів та інших надходжень (далі - платежі);

здійснюють розподіл платежів між загальним та спеціальним фондами державного бюджету, між державним і місцевими бюджетами відповідно до нормативів відрахувань, визначених бюджетним законодавством, та перераховують розподілені кошти за належністю;

формують розрахункові документи і здійснюють повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету, за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету;

формують розрахункові документи і проводять бюджетне відшкодування податку на додану вартість на підставі висновків органів державної податкової служби;

здійснюють безспірне списання коштів державного бюджету на підставі виконавчого документа у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

здійснюють перерахування дотації вирівнювання відповідним місцевим бюджетам;

ведуть бухгалтерський облік усіх надходжень державного бюджету відповідно до законодавства;

здійснюють у межах повноважень контроль за бюджетними повноваженнями при зарахуванні надходжень бюджету;

надають інформацію про виконання доходів та інших надходжень державного бюджету органам, що контролюють справляння надходжень бюджету.

2.3. Бюджетні рахунки для зарахування надходжень до державного бюджету (далі - рахунки за надходженнями) відкриваються на балансі Казначейства України та Головних управлінь Казначейства відповідно до законодавства.

2.4. Платники перераховують платежі до державного бюджету у готівковій або безготівковій формі на відповідні рахунки за надходженнями, відкриті в органах Казначейства, за місцезнаходженням (місцем проживання) платника, якщо інше не встановлено законодавством.

Розрахункові документи про сплату платежів до державного бюджету мають бути оформлені платниками згідно з вимогами нормативно-правових актів.

2.5. Перерахування грошових коштів, сплачених платниками до державного бюджету, здійснюється через Систему електронних платежів Національного банку України (далі - СЕП НБУ) на рахунки, відкриті в органах Казначейства відповідно до законодавства.

2.6. Регламент обробки платежів, терміни перерахування платежів з обласного рівня на центральний, формування та відправки форм звітності визначаються Казначейством України.

2.7. Після отримання від Міністерства фінансів України розпису доходів державного бюджету, розпису повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету, затвердженого Міністром фінансів України, планові показники за доходами державного бюджету та надходженнями від повернення кредитів до державного бюджету відображаються в Казначействі України на відповідних рахунках позабалансового обліку.

2.8. Порядок повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, та порядки взаємодії органів Казначейства з органами, що згідно із законодавством контролюють справляння надходжень бюджету, регламентуються окремими нормативно-правовими актами.

2.9. Порядок зарахування до державного бюджету коштів, що отримуються установами України, які функціонують за кордоном, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

2.10. Органи Казначейства при обслуговуванні доходів та інших надходжень державного бюджету здійснюють операції:

за платежами, які відповідно до Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України є доходами загального фонду державного бюджету;

за коштами від повернення до загального фонду державного бюджету бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитами, у тому числі залученими державою або під державні гарантії;

за платежами, які відповідно до Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України є доходами спеціального фонду державного бюджету;

за коштами від повернення до спеціального фонду державного бюджету бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитами, у тому числі залученими державою або під державні гарантії;

за платежами, які відповідно до Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України розподіляються між загальним та спеціаним фондами державного бюджету;

за платежами, які відповідно до Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України розподіляються між державним та місцевими бюджетами;

за іншими коштами, які тимчасово віднесені на доходи державного бюджету та підлягають розподілу відповідними уповноваженими органами згідно з вимогами нормативно-правових актів;

за платежами, які належать до власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету;

за платежами до загального та спеціального фондів державного бюджету в іноземній валюті.

ІІІ. Операції за надходженнями до загального фонду державного бюджету

3.1. Платежі, які відповідно до Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України є доходами загального фонду державного бюджету, зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в Казначействі України та Головних управліннях Казначейства на ім’я органу Казначейства, в розрізі територій та кодів бюджетної класифікації.

3.2. Для щоденного акумулювання надходжень загального фонду державного бюджету в Головних управліннях Казначейства відповідно до законодавства відкриваються два рахунки, а саме:

перший - для акумулювання доходів, за рахунок яких здійснюється перерахування дотації вирівнювання бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджетам міст Києва та Севастополя, районним бюджетам та бюджетам міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, іншим бюджетам місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти;

другий - для акумулювання доходів, за рахунок яких не здійснюється перерахування дотації вирівнювання бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджетам міст Києва та Севастополя, районним бюджетам та бюджетам міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, іншим бюджетам місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти, у тому числі коштів від повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії.

Для акумулювання коштів загального фонду державного бюджету в Казначействі України відкриваються відповідні рахунки, а саме:

рахунки в розрізі територій для зарахування коштів, що перераховуються з обласного рівня на центральний;

рахунки для подальшого акумулювання коштів загального фонду державного бюджету.

Кількість рахунків, які відкриваються в Казначействі України та Головних управліннях Казначейства для акумулювання коштів загального фонду державного бюджету, залежить від необхідності забезпечення виконання закону про Державний бюджет України.

IV. Операції за надходженнями до спеціального фонду державного бюджету

4.1. Платежі, які відповідно до Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України є джерелами формування спеціального фонду державного бюджету в частині надходжень, крім власних надходжень бюджетних установ, зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в Казначействі України та Головних управліннях Казначейства відповідно до законодавства на ім’я органу Казначейства в розрізі територій та кодів бюджетної класифікації.

4.2. Для щоденного акумулювання коштів спеціального фонду державного бюджету в Головних управліннях Казначейства відкриваються аналітичні рахунки окремо за кожним видом надходжень.

Для акумулювання коштів спеціального фонду державного бюджету в Казначействі України відкриваються відповідні рахунки, а саме:

рахунки в розрізі територій за кожним видом надходжень для зарахування коштів, що перераховуються з обласного рівня на центральний;

рахунки для акумулювання коштів спеціального фонду державного бюджету в розрізі видів надходжень.

V. Операції з коштами від повернення до загального/спеціального фонду державного бюджету бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитами, в тому числі залученими державою або під державні гарантії

5.1. Процедура повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої із загального/спеціального фонду державного бюджету на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії, та сплати відсотків за користування ними (у разі сплати таких відсотків) здійснюється відповідно до закону про Державний бюджет України, інших нормативно-правових актів.

5.2. Операції із зарахування коштів, що надходять як повернення кредитів та відсотків за користування ними (у разі сплати таких відсотків), і відображення їх на відповідних рахунках бухгалтерського обліку виконання державного бюджету здійснюються в установленому законодавством порядку.

VI. Операції за власними надходженнями бюджетних установ

6.1. Платежі, які належать до власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, та відповідно до законодавства є джерелом формування спеціального фонду державного бюджету, зараховуються на відповідні рахунки для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ, відкриті в Казначействі України та Головних управліннях Казначейства на ім'я бюджетних установ - розпорядників бюджетних коштів та їх відокремлених структурних підрозділів у розрізі кодів класифікації доходів бюджету відповідно до законодавства.

6.2. При перерахуванні до державного бюджету платежів, що належать до власних надходжень бюджетних установ, в полі розрахункового документа "Призначення платежу" вказується код класифікації доходів бюджету.

Власні надходження бюджетних установ з рахунків для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ перераховуються (списуються) на відповідні спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів та/або їх відокремлених структурних підрозділів.

6.3. Перерахування коштів вищим та підвідомчим установам бюджетних установ згідно з вимогами нормативно-правових актів здійснюється органами Казначейства з відповідних рахунків для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ, відкритих у Казначействі України та Головних управліннях Казначейства відповідно до законодавства, на рахунки, відкриті вищим та підвідомчим установам за тими самими кодами класифікації доходів бюджету, у порядку та терміни, визначені додатковим договором про розрахунково-касове обслуговування.

6.4. Органи Казначейства щодня засобами програмного забезпечення формують виписки з рахунків (додаток 1) для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ та надають відповідним бюджетним установам - розпорядникам бюджетних коштів та їх відокремленим структурним підрозділам.

VII. Операції із зарахування до державного бюджету платежів в іноземній валюті

7.1. Надходження платежів до загального та спеціального фондів державного бюджету в іноземній валюті зараховуються на валютні рахунки, відкриті на ім'я Казначейства України в уповноважених банках.

7.2. Щодня, на підставі виписок із валютних рахунків Казначейства України, отриманих від уповноважених банків, Казначейство України відображає в бухгалтерському обліку виконання державного бюджету гривневий еквівалент надходжень іноземної валюти за попередній операційний день на рахунках, відкритих відповідно до законодавства. Гривневий еквівалент надходжень в іноземній валюті розраховується за офіційним курсом гривні до іноземних валют на дату зарахування коштів на валютний рахунок Казначейства України

7.3. Кошти в іноземній валюті, належні до державного бюджету та зараховані на рахунки дипломатичних установ, які функціонують за кордоном, відображаються Казначейством України в бухгалтерському обліку виконання державного бюджету як надходження до загального та спеціального фондів за відповідним кодом класифікації доходів бюджету на підставі відповідних документів Міністерства фінансів України та Міністерства закордонних справ України.

VIII. Облік та складання звітності про надходження коштів до Державного бюджету України

8.1. Щодня у регламентований час за результатами обробки інформації органи Казначейства формують виписки з відповідних рахунків за надходженнями, відкритих у Головних управліннях Казначейства, у вигляді електронного реєстру розрахункових документів (додаток 1) та у разі потреби роздруковують їх.

За результатами розподілу платежів між державним та місцевими бюджетами органи Казначейства формують Відомість розподілу платежів до бюджетів (додаток 2).

Зазначені виписки та Відомість розподілу платежів до бюджетів в електронному вигляді надаються відповідно до затверджених порядків взаємодії Казначейства України з органами, що контролюють справляння надходжень бюджету. У разі відсутності зазначених порядків взаємодії іншим органам, що контролюють справляння надходжень бюджету, виписки надаються за їх зверненням.

8.2. Казначейство України та Головні управління Казначейства щодня у регламентований час формують Звіти про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями (додаток 3).

У перший робочий день місяця, що настає за звітним, Звіт про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями, складений у Казначействі України, та консолідований Звіт про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями коригуються на суму гривневого еквівалента надходжень в іноземній валюті, яка надійшла в останній робочий день місяця.

8.3. Органи Казначейства при веденні бухгалтерського обліку операцій з виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями забезпечують облік усіх операцій з виконання державного бюджету відповідно до Бюджетного кодексу України, закону про Державний бюджет України на поточний рік (доходи загального фонду, доходи спеціального фонду, доходи, які розподіляються між загальним та спеціальним фондами, доходи, що розподіляються між державним та місцевими бюджетами, надходження, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, надходження від повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів до загального та спеціального фондів державного бюджету) в розрізі кодів бюджетної класифікації.

8.4. Порядок ведення бухгалтерського обліку операцій з виконання державного бюджету для органів Казначейства та розпорядників бюджетних коштів встановлюється окремими нормативно-правовими актами.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.023 сек.)