АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

НЕ 3.1 Система державного управління бюджетом

Читайте также:
 1. I ступень – объектив- центрическая система из 4-10 линз для непосредственного рассмотрения объекта и формирования промежуточного изображения, расположенного перед окуляром.
 2. II. Світовий освітній простір і система освіти в Україні.
 3. V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
 4. VI. Система органов дыхания
 5. А) звукопровідна система
 6. Аварии на коммунально-энергетических системах.
 7. Августовская водная система соединяет бассейны рек
 8. Автоматизированная информационная поисковая система правовой информации
 9. Автоматизированная информационно-справочная система
 10. Автоматизированная система информационного обеспечения
 11. Автоматическая Система Обнаружения и Тушения Пожаров (АСОТП) «Игла-М.5К-Т»
 12. Автоматичні апарати. Будова, монтаж і обслуговування. Управління електроприводом з їх допомогою

Держава реалізує бюджетну політику за допомогою органів державного управління, що у залежності від ролі, функцій і обсягів діяльності підрозділяються на 2 групи:

1 - загальнодержавні органи управління;

2 - органи оперативного управління.

У залежності від історичних традицій, державного устрою і політичної системи до органів загальнодержавного управління в різних країнах відносяться:

- Парламент - у Великобританії;

- Національні збори - у Франції;

- Конгрес - у США;

- Бундестаг - у Німеччині;

- Федеральні збори - в Російській Федерації.

Загальнодержавні органи управління в Україні представлені:

- органами законодавчої влади: Верховна Рада України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування;

- органами виконавчої влади загальної компетенції: Кабінет Міністрів України - вищий орган у системі центральних органів виконавчої влади; Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міська, районні і районні в містах державні адміністрації.

Повноваження Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, органів місцевого самоврядування, що стосуються функціонування бюджетної системи врегульовані в Конституції України (прийнятої на 5 сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р.).

Рисунок 11 - Класифікація органів державного управління бюджетом

Оперативне управління бюджетом реалізується через спеціалізовані державні органи, насамперед, через фінансовий апарат.

У державах з розвинутою ринковою економікою оперативне управління бюджетом здійснюється, як правило, декількома державними органами.

Наприклад:

1. У США - Міністерством фінансів (Казначейством) і Адміністративно-бюджетним управлінням при Президентові, Митною службою. У деяких країнах, таких як США, Великобританія, міністерство фінансів має назву Казначейства.

2. У Великобританії - Казначейством, Митним й Акцизним управліннями.

3. У Німеччині - Міністерством фінансів і підлеглими йому Федеральним відомством з фінансів і Федеральним управлінням державним боргом.

4. У Франції - Міністерством економіки, фінансів та бюджету.

5. В Італії - Казначейством, Міністерством фінансів, Міністерством бюджету і планування, Міністерством внутрішніх справ та ін.В Україні оперативне управління бюджетом здійснюється через Міністерство фінансів України.

Крім того, для забезпечення виконання бюджету, існує низка органів, а саме:

- Рахункова палата України;

- Державна казначейська служба України;

- Державна фінансова інспекція;

- система органів Фіскальної служби;

- митні органи України.

У процесі оперативного управління виконуються наступні питання:

планування,

облік,

аналіз,

контроль,

бюджетне регулювання

виконання фінансового плану держави - бюджету.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)