АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Делеговані повноваження виконавчих органів сільських, селищних міських рад

Читайте также:
 1. Авдання та методи контролю органів державної фінансової інспекції України?
 2. Акти органів прокуратури
 3. АФО органів сечової системи
 4. Взаємодія органів фінансового контролю та її форми
 5. Виключні повноваження сільських, селищних, міських рад
 6. Відділи та управління виконавчих комітетів, порядок їх формування, пошуки оптимальної структури
 7. Вопрос 12. Види органів управління –суб’єктів господарювання.
 8. Глава 1.1. Структура органів студентського самоврядування.
 9. Депутатські групи: завдання та функції, порядок утворення та повноваження
 10. Державна реєстрація господарюючих органів
 11. Державні пенсії військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ

Голови та очолювані ними виконавчі комітети сільських, селищних, міських Рад мають такі повноваження державної виконавчої влади:

1) здійснення контролю за використанням і охороною землі, її надр, вод, атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу, інших природних ресурсів на відповідній території в межах і в порядку, встановлених законодавством;

2) реєстрація права власності на землю, права землекористування та договорів на оренду землі;

3) організація і проведення роботи щодо приватизації земель відповідно до законодавства;

4) здійснення контролю за додержанням землекористувачами законодавства з питань землекористування і охорони навколишнього природного середовища;

5) здійснення контролю за станом квартирного обліку та додержанням житлового законодавства на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності, розташованих на території відповідних населених пунктів;

 

6) видача ордерів на заселення житлової площі в будинках державних, кооперативних і громадських організацій, прийняття рішення про визнання статусу службових приміщень;

7) ведення обліку громадян, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території;

8) вчинення нотаріальних дій, реєстрація актів громадянського стану відповідно до законодавства;

9) проведення державної реєстрації місцевих благодійних фондів;

10) організація та контроль забезпечення об'єктів соціально-культурного призначення та населення паливом, електроенергією, газом та іншими енергоносіями;

11) забезпечення захисту прав споживачів;

12) реєстрація місцевих об'єднань громадян, органів територіальної самоорганізації громадян, які створюються і діють згідно з законодавством на території відповідних населених

пунктів;

13) забезпечення надання державної допомоги сім'ям з дітьми;

13-1) здійснення повідомної реєстрації колективних договорів.

Голови та очолювані ними виконавчі комітети міських (міст обласного підпорядкування) Рад, крім перелічених повноважень:

14) забезпечують здійснення контролю за додержанням підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності зобов'язань щодо платежів до державного бюджету;

15) розглядають плани розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств, установ і організацій всіх форм власності, вносять у разі потреби пропозиції з цих питань до місцевих органів державної виконавчої влади;16) погоджують кандидатури для призначення керівників підприємств, установ і організацій загальнодержавної власності, розташованих на території відповідних населених пунктів;

17) реєструють підприємства, установи і організації, інші суб'єкти підприємницької діяльності, видають дозвіл на зайняття індивідуальною трудовою діяльністю;

18) реєструють статути (положення) закладів освіти, охорони здоров'я, культури;

19) забезпечують складання необхідних для управління економічним і соціальним розвитком території балансів трудових ресурсів, місцевих будівельних матеріалів, палива, доходів і видатків населення;

20) ведуть державний земельний кадастр;

21) контролюють додержання законодавства та виконання заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, організовують у разі потреби проведення екологічної експертизи, зупиняють господарську діяльність підприємств, установ і організацій всіх форм власності, якщо вони порушили законодавство про охорону навколишнього природного середовища;

22) здійснюють контроль за додержанням проектів будівництва об'єктів житлово-комунального господарства, вулично-дорожньої мережі і виробничого призначення; надають дозволи на спорудження об'єктів, зупиняють будівництво, яке проводиться з порушенням планів забудови та затверджених проектів і може завдати шкоди навколишньому природному середовищу;

23) призначають державні приймальні комісії, затверджують акти про приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів житлово-комунального господарства і вулично-дорожньої мережі, а також беруть участь у прийманні в експлуатацію інших об'єктів, розташованих на відповідній території;

 

24) видають у встановленому порядку забудовникам архітектурно-планувальні завдання, технічні умови на будівництво, реконструкцію будинків і споруд, благоустрій територій, дозволи на

‡агрузка...

проведення цих робіт;

25) забезпечують проведення експертизи проектів конкретних об'єктів;

26) організовують охорону, реставрацію та використання пам'яток архітектури і містобудування, природних ландшафтів;

27) приймають рішення про організацію житлово-будівельних і гаражних кооперативів та стоянок автомобільного транспорту, що охороняються, здійснюють контроль за їх діяльністю;

28) здійснюють контроль за належною експлуатацією об'єктів комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, які є у власності підприємств, організацій, установ усіх форм власності та окремих громадян, зупиняють їх експлуатацію в разі порушення екологічних, санітарних правил, інших вимог законодавства, можуть скасовувати в таких випадках дані їм дозволи на створення та експлуатацію відповідних об'єктів;

29) організовують прикордонну (прибережну) торгівлю;

30) планують розвиток мережі загальноосвітніх навчально-виховних та дитячих дошкільних і позашкільних закладів, виходячи з нормативів забезпеченості у сфері народної освіти; організовують подання методичної допомоги загальноосвітнім навчально-виховним закладам;

31) координують діяльність закладів освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури та спорту, які не належать до комунальної власності відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

32) вирішують у встановленому законодавством порядку питання соціального захисту населення, опіки і піклування на території відповідних населених пунктів; призначають опікунів і піклувальників, здійснюють контроль за виконанням ними своїх обов'язків; вирішують питання усиновлення (удочеріння);

33) контролюють подання підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності даних про наявність вільних робочих місць (посад);

34) організовують інформування населення про потребу підприємств, установ і організацій всіх форм власності у працівниках;

35) розробляють та затверджують перспективні та поточні територіальні програми зайнятості та заходи щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття, організовують їх виконання;

36) організовують проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні;

37) сприяють органам внутрішніх справ у додержанні правил паспортної системи;

38) керують у межах своєї компетенції роботою органів запису актів громадського стану та державного архіву;

39) затверджують дільничних інспекторів міліції, контролюють у межах своєї компетенції їх роботу, роботу державної автомобільної інспекції, державної пожежної охорони; за погодженням з органами Міністерства внутрішніх справ України вирішують питання створення особовому складу належних умов для служби та відпочинку;

40) забезпечують у межах своєї компетенції виконання положень Конституції України та законодавства про загальний військовий обов'язок та цивільну оборону всіма посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності, сприяють призову громадян на строкову військову чи альтернативну (невійськову) службу, проведенню учбових зборів і початкової військової підготовки, військово-патріотичному вихованню населення; забезпечують виконання законодавства про пільги і переваги, встановлені для громадян у зв'язку з їх участю у військових діях, службою у Збройних Силах України, а також для членів їхніх сімей;

41) створюють на власній матеріально-технічній та фінансовій базі місцеві дружини охорони громадського порядку;

42) координують роботу з охорони громадського порядку і боротьби зі злочинністю.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.012 сек.)