АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Concluding remarks

Читайте также:
  1. Comment on some of Twain’s remarks when describing the quality of student papers. Explain why the commentary is so biting. Translate the sentences into Russian.
  2. Concluding a section and moving on

According to the considerations above, the Draft Agreement promotes freedom of religion or belief in a cooperative legal environment like the Slovakian one. It offers valid mechanisms to set up a regulatory system for religious conscientious objection. It doesn't create a blank-cheque for disobeying the law, but a very valuable hint for the State law to find out the religious scruples and conscientious needs of the citizenry. As far I know, it is a unique Agreement due to these as specific features.

 

Розглянемо, наприклад, відмову від військової служби або призову: «[W]ere an exemption cast in other religious terms, religious ties might still be used as evidence of sincerity and as a means of constructing the views of inarticulate claimants»[43].

З іншої точки зору, вчені відзначають, що "демонструвати свою щирість у відношенні до особистих моральних переконань важко. Проблема в тому, що у зв'язку з досить суб'єктивним характером совісті, ймовірно, доведеться продемонструвати щирість, зазнавши негативних наслідків дії, яку вчинив віруючий щоб уникнути порушення своїх моральних принципів. Таке випробування створює тавтологію, так як це руйнує ту саму свободу, яку особа прагне захистити, змушуючи іншу продемонструвати свою щирість"[44].

Можна задатися питанням, чи є ця функція "доказової щирості" певних релігій дискримінаційною по відношенню до тих релігій або переконань, які не приєдналися до Угоди. Це не обов'язково так. Оскільки право на відмову за велінням совісті засноване не в самому проекті Угоди, а в Конституції Словаччини 1992 [45], будь-який громадянин може посилатися на відмову з міркувань совісті, не лише щодо сфери військової служби (яка більше не є обов*язковою) [46], що регулюється у статті 25 Конституції Словаччини [47], а й в інших сферах, подібних тим, що регулюються в проекті Угоди.

Підсумкові зауваження

Виходячи з наведених вище міркувань, проект Угоди сприяє свободі релігії чи переконання в такому кооперативному правовому середовищі, як в Словакії. Вона пропонує реальні механізми з метою створення системи регулювання права відмови з релігійних міркувань. Вона створює не свободу дій для непокори закону, але дуже цінну рекомендацію для державного закону, щоб дізнатися про релігійні і моральні потреби громадян. Наскільки мені відомо, ця Угода є унікальною через ці специфічні особливості

Once enforced, if it happens, it will be a very interesting legal tool to protect freedom of conscience and to prevent conflicts. I am sure that legal scholars will follow the potential implementation with real interest.


 

Якщо вона отримає юридичну силу, то це буде дуже цікавий правовий інструмент для захисту свободи совісті та запобігання конфліктам. Я впевнений, що вчені-юристи будуть слідувати потенційній реалізації зі справжнім інтересом.


AGREEMENT


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.002 сек.)