АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

THE CONCEPT OF NATIONAL ACCOUNT SYSTEM

Читайте также:
 1. Anatomy and Physiology of the Nervous System
 2. Anatomy and Physiology of the Reproductive System
 3. Anatomy of Respiratory System
 4. Anchoring System and Procedures
 5. Ancient systems of Law
 6. AUTOMATIC FIRE DETECTION SYSTEMS
 7. Automatic Sprinkler Systems
 8. Beaded Jewellery in national consumption
 9. British political system
 10. Catenary Suspension Systems
 11. CHAPTER 1. THEORETICAL ASPECTS OF THE MONETARY POLICY OF THE NATIONAL BANK OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
 12. Concept of formation of uniform economic space

The analysis of economic facts and complex economic relationships requires a system of reliable, complementary indicators. From the degree of reliability and operational efficiency of information flows also depends the quality of governance.

At those days, when Ukraine was part of the USSR, balance of national economy (BNE) was calculated. It was based on the Karl Marx`s concept of labor theory of value and the sphere of material production, within limits of which the national income was produced. BNE ignored a significant portion of the service sector, foreign economic relations. Statistical summaries and reports used by business executives and scientists, directors and ministers, often painted inadequate, distorted picture. For example, amount of grain was calculated in bunker weight, which was almost 10% higher than the actual indicator, was inflated an output of produced shoes - compared to foreign statistics data – to about 20% (the overall indicator includes shoes of rubber and plastic materials, and this part of the product foreign statistics does not consider as a footwear); canning in the USSR was counted in number of tins, and not according to the common indicators - metric tons.

There exists a worldwide common system of national accounts (SNA). It is a system of interrelated indicators of economic development at the macro level. SNA allows to:

1) to measure the output at a particular point in time and uncover the factors that directly determine the functioning of the economy;

2) construct a curve that describes the functioning of the economy in recent years and in the long-term perspective, using macroeconomic indicators in graphical analysis method;


 

3) інформація, яку дає СНР є основою для формування і проведення у життя державної політики, направленої на покращення функціонування економіки. Наприклад, розробляються економічні моделі й прогнози в галузі оподаткування, кредитування, темпів економічного зростання, дефіциту держбюджету, регулювання інфляції і т.д. Без таких розрахунків економічна політика базувалась би на інтуіції.

СНР виходить з того, що валовий продукт країни виробляється як у сфері матеріального виробництва, так і в сфері послуг, тобто в сферу виробництва включається діяльність:

1) компаній і підприємств, які виробляють товари і послуги;

2) приватних некорпоративних підприємств;

3) підсобних господарств;

4) осіб вільних професій (адвокатів, артистів, журналістів тощо);

5) працівників сфери управління;

6) фінансово-комерційних організацій;

7) некомерційних організацій (клубів, товариств, асоціацій);

8) армії;

9) найманої прислуги;

10) володарів житла, яке здається в оренду.

Практично не враховуються лише нелегальні види діяльності (наркобізнес, проституція) і ведення особистого домашнього господарства. Але більш детально про це мова йде у наступному питанні.

Ще один важливий принцип, який лежить в основі системи національних рахунків, полягає у визнанні того, що у створенні вартості товарів і послуг беруть участь земля, праця, капітал і підприємницькі здібності, тобто всі фактори виробництва. Створюваний дохід розглядається як результат сукупного використання цих факторів.


 

3) information which gives us SNA is the basis for forming and carrying out the State policy aimed at improving of the functioning of the economy. For example, economic models and forecasts are developed in the field of taxation, credit, economic growth rate, budget deficit, inflation regulation, etc. Without such calculations economic policy would be based on intuition.

 

SNA relies on the fact that the country's GDP is produced both in the sphere of production and in the service sector, it means, that the sphere of production includes activities of:

1) companies and enterprises that produce goods and services;

2) private unincorporated enterprises;

3) farms;

4) members of the liberal professions (lawyers, artists, journalists, etc.);

5) management employees;

6) financial and commercial organizations;

7) non-profit organizations (clubs, societies and associations);

8) army;

9) hired servants;

10) lease holders.

 

Almost isn`t counted only illegal activities (drug trafficking, prostitution) and a household managing. But we`ll talk about it in detail in the next question.

Another important principle that underlies the system of national accounts, is to recognize that in making of the value of goods and services are involved land, labor, capital and entrepreneurial ability, that is, all factors of production. Created revenue is considered as a result of cumulative use of these factors.


 

Система національних рахунків постійно удосконалюється: у 1993 році ООН затвердила нову стандартну СНР, яка змінила попередню, введену у 1968 році. Нова СНР трохи видозмінює найменування секторів економіки, стандартних і основних макроекономічних показників.

Із метою приведення української статистичної звітності й методів економічного аналізу у відповідність із світовою практикою з 1988 року розпочато впровадження в українську практику СНР, що вимагало проведення великої роботи з перерахунку основних макроекономічних показників розвитку нашої країни і суттєво змінило картину структури національного господарства, динаміки і темпів його розвитку. У цій роботі Україна отримала значну методологічну підтримку з боку високорозвинутих країн Заходу. Сьогодні процес впровадження в українську практику СНР практично завершений.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)