АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Облік доходу від надзвичайних подій

Читайте также:
 1. V. Бухгалтерський облік зобов’язань
 2. Аналіз обліку готової продукції та її реалізації
 3. Аналітичний облік.
 4. Бухгалтерський облік за кредитними операціями
 5. ВЕДЕННЯ ТАБЕЛЯ ОБЛІКУ РОБОЧОГО ЧАСУ
 6. Взаємозв’язок доходу, споживання, заощадження у кейнсіанстві.
 7. Взяття на облік СГД в держ.органах.
 8. Види бухгалтерського обліку та способи їх розвитку.
 9. Види і облік утримань із заробітної плати
 10. Вимірники, що застосовуються в обліку, та їх характеристика.
 11. Вимоги до інформації, що надає бухгалтерський облік.
 12. Виписування, зберігання та облік ліків

Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку надзвичайних витрат

Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки
  Дебет Кредит
Визнані втрати від надзвичайних подій 10, 11, 20, 22, 26, 28
Відображення витрат, пов’язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних подій 37,63
Нарахування заробітної плати робітникам, зайнятим на відновлювальних роботах
Нарахування внесків до фондів соціального страхування
Списані надзвичайні витрати

З наведених у табл. 1 проведень бачимо, що не лише матеріальні втрати відносяться до надзвичайних витрат, але й заробітна плата працівників, що зайняті на відновлювальних роботах.

Щодо відображення надзвичайних доходів, то тут мають місце операції з відшкодування від страхових організацій, списання майна, знищеного внаслідок надзвичайних подій, а також відшкодування втрат активів і зобов’язань підприємства.

Кореспонденція рахунків з обліку надзвичайних доходів наведена у табл.2.

Таблиця 2

Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку надзвичайних доходів

Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки
  Дебет Кредит
Відображено суму відшкодування від страхових організацій
Відображено відходи від списання майна, знищеного внаслідок надзвичайних подій
Відшкодування втрат активів і зобов’язань підприємства 30, 31, 37, 50, 60
Списано надзвичайні доходи на фінансовий результат

Отже, для обліку надзвичайних доходів і витрат призначені відповідно рахунки 75 «Надзвичайні доходи» та 99 «Надзвичайні витрати», що мають декілька субрахунків. Відсутність єдиної точної класифікації доходів і витрат від надзвичайних подій ускладнює віднесення тої чи іншої операції до категорії надзвичайної, а тому і постає проблема правильного ведення їх обліку.

 

 

Облік доходу від надзвичайних подій

Для обліку операцій, які виникають внаслідок надзвичайних подій призначені рахунки:75 «Надзвичайні доходи»

99 «Надзвичайні витрати»,

які відображають відповідно доходи і витрати, що виникають внаслідок аварій, стихійного лиха та інших подій, які відрізняються від звичайної діяльності підприємства та не виникають часто або регулярно.

Порівняння залишків сум рахунків 75 і 99 здійснюється на субрахунку 794 «Результат надзвичайних подій», що дає змогу визначити фінансовий результат від надзвичайних подій.

Бухгалтерські записи щодо відображення в обліку надзвичайних подій мають вигляд:

1. Відображення в обліку списання майна в результаті стихійного лиха:

Д-т 99 «Надзвичайні витрати»

К-т 10 «Основні засоби», 20 «Основні засоби», 26 «Готова продукція», 30 «Каса».

2. Відшкодування вартості майна страховою організацією (якщо майно було застраховано):

Д-т 31 «Рахунки в банках», 65 «Розрахунки за страхуванням»

К-т 75 «Надзвичайні доходи».

3. Віднесено суму надзвичайних доходів на рахунок фінансових результатів:

Д-т 75 «Надзвичайні доходи»

К-т 794 «Результат надзвичайних подій».

4. Списано суму надзвичайних витрат для визначення фінансового результату від надзвичайних подій:

Д-т 794 «Результат надзвичайних подій»

К-т 99 «Надзвичайні витрати».

\

Не визнаються доходами такі надходження:

ü за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента, принципала, тощо;

ü сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг);

ü сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг);

ü сума завдатку: під заставу, якщо договором передбачена передача заставленого майна заставоодержувачу; одержана позикодавцем від постачальника в погашення позики;

ü надходження, що належать іншим особам.

Подібні надходження у бухгалтерському обліку відображаються як зобов’язання і на рахунках доходів ці суми не відображаються.

Рахунок 75 “Надзвичайні доходи” кореспондує

  за дебетом з кредитом рахунків:   за кредитом з дебетом рахунків:
“Фінансові результати” “Каса”
    “Рахунки в банках”
    “Розрахунки з іншими дебіторами”
    “Довгострокові позики”
    “Короткострокові позики”

 

 

Для відображення доходів, що виникли внаслідок надзвичайних подій,

застосовують рахунок 75 “Надзвичайні доходи”.

За кредитом рахунка відображають визнану суму відшкодування, зокрема

від страхових організацій, утрат від надзвичайних подій, за дебетом – списання

в порядку закриття на рахунок 79 “Фінансові результати”.

Типові операції за рахунком 75 “Надзвичайні доходи”

Документами по облікові надзвичайних доходів виступають:

"Прибутковий касовий ордер", виписка банку, а також договору, які укладені зі страховими організаціями

Щомісячне списання надзвичайних доходів на рахунок 794 "Результат надзвичайних подій" проводиться на підставі розрахунків (довідки), оформленого працівником бухгалтерії

Узагальнення даних по рахункові 75 "Надзвичайні доходи" проводиться при журнально-ордерній формі обліку в журналі-ордері № 6, а при спрощеній формі обліку - у розділі III Відомості 5-М .

 
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.019 сек.)