АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Процедура обрання Голови і членів Комісії ЄС

Читайте также:
 1. C. Забезпечення прохідності дихальних шляхів при підозрі на травну голови і хребта
 2. Адміністративна процедура при надання адміністративних послуг.
 3. Алгоритм проверки значимости регрессоров во множественной регрессионной модели: выдвигаемая статистическая гипотеза, процедура ее проверки, формулы для расчета статистики.
 4. Биржевые товары: отличительные черты, виды и требования к качеству. Процедура допуска биржевого товара к торгам.
 5. Вопрос Санація, мирова угода та ліквідаційна процедура при визнанні боржника банкрутом.
 6. Вычислительная процедура
 7. Глава 10: Процедура оценивания 349
 8. Голова циклової комісії _______________ ______________________
 9. Голова циклової комісії ________________ Атаманенко М.Л.
 10. Голова циклової комісії __________________О.К. Кіяшко
 11. Державне регулювання ринку цінних паперів. Правовий статус Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 12. Допомога пацієнту під час гігієнічного душу та миття голови.

Члени Комісії обираються на підставі їхньої загальної компетенції та відданості

європейській справі з-поміж осіб, чия незалежність є поза сумнівом.

Члени Комісії обираються з-поміж громадян держав-членів на основі системи суто

рівномірної ротації між державами-членами, що відображає демографічний та

географічний масштаб усіх держав-членів Європейського Союзу. Така система

встановлюється Європейською Радою одностайно відповідно до статті 244 Договору про

функціонування Європейського Союзу.

Порядок обрання членів Європейської Комісії визначається кожною країною самостійно.
Обраним членом Єврокомісії може бути тільки особа, яка є громадянином однієї з держав-учасниць ЄС. Крім того, на посаду членів Єврокомісії, як правило, обираються особи з числа політиків високого рангу, які мають значний досвід управлінської роботи та високий професійний рівень.
До складу Європейської Комісії включається не менше ніж один і не більше ніж два представники від кожної держави-учасниці ЄС. Такі країни-учасниці ЄС як Німеччина, Франція, Великобританія, Іспанія та Італія, що є одними з найбільших країн Європейського Союзу, мають по два члени в складі Європейської Комісії. Інші країни-учасниці мають лише по одному представнику.
Члени Європейської Комісії обираються терміном на п’ять років з правом повторного обрання на цю посаду.

Відповідно до ст. 214 Договору про заснування ЄС процедура формування нового складу Європейської Комісії починається з обрання Голови Європейської Комісії. Голова обирається зі складу членів Єврокомісії. Спочатку Голова Європейського Парламенту запрошує кандидата на посаду Голови Європейської Комісії виступити з доповіддю перед членами Єврокомісії. Після цього проводиться обговорення кандидатури на посаду Голови Європейської Комісії і більшістю голосів приймається відповідне рішення про затвердження або відхилення кандидатури на посаду Голови Єврокомісії. Результати голосування направляються Головою Європарламенту відповідним головам урядів держав-учасниць ЄС та Голові Ради ЄС.

Наступною стадією формування Єврокомісії є обрання національними урядами країн-учасниць кандидатів на посади членів Єврокомісії. Всі кандидатури на посади членів Єврокомісії попередньо узгоджуються з кандидатом на посаду Голови Єврокомісії.Після цього на засіданні Європарламенту кандидат на посаду Голови Єврокомісії представляє кожного кандидата в члени Єврокомісії та повідомляє про програму діяльності нового складу Єврокомісії.

Далі проводиться голосування по затвердженню остаточного складу Єврокомісії. Рішення Європарламенту про затвердження складу Єврокомісії приймається більшістю голосів.
Голова Європейської Комісії повідомляє країни-учасниці про затверджений склад Єврокомісії.

Проте, остаточною стадією формування колегіального складу Єврокомісії є призначення її членів відповідно до національних правил кожної країни-учасниці.


Підставою для розпуску Європейської Комісії може слугувати рішення Європейського парламенту про висловлення недовіри Єврокомісії. Рішення про висловлення недовіри Єврокомісії приймається не менше ніж 2/3 від загальної кількості депутатів, що взяли участь в голосуванні. Дане положення дає підстави говорити про наявність інституту політичної відповідальності Європейської Комісії.


1 | 2 | 3 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)