АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Яка з подій періоду сталінських репресій збіглася в часі з голодомором в Україні?

Читайте также:
 1. Г) з робочого періоду, упродовж якого продукт перебуває у процесі виготовлення, та часу перерв у цьому процесі.
 2. Економіка періоду імперії
 3. Економіка періоду республіки
 4. Економіка періоду світової кризи
 5. З книжки Анатолія Кузнєцова, очевидця описуваних подій
 6. ЗАГАЛЬНІ Особливості транспортної системи періоду інтенсивного розвитку (ХХ ст.)
 7. Історіографія повоєнного періоду української історії
 8. Конституції радянського періоду
 9. Культурний рух періоду Центральної Ради та Гетьманату
 10. Культурні процеси періоду НЕПу
 11. Література періоду розкладу родового ладу і становлення феодалізму
 12. Облік доходу від надзвичайних подій

А «Шахтинська справа»

Б Ліквідація Української автокефальної православної церкви

В Цькування М. Скрипника та боротьба з «націонал-ухильниками»

Г Судовий процес над «Спілкою визволення України»

 

Про який рік Другої світової війни йдеться в джерелі?

«До останнього дня наше радіо запевняло: «Київ був, є і буде радянським! Ворог не пройде!..» І раптом, наші війська відходять. Ми з мамою вийшли на Хрещатик. По ньому сунулася колона червоноармійців, які відступали. Вигляд вони мали просто жалюгідний. Брели запилені, хто — в обмотках, хто в черевиках. Чобіт ні в кого не було. Гімнастерки, пілотки — абсолютно білі від поту, від сонця, від виснажливих боїв. Люди дивилися на них і плакали: «Сини! На кого ви нас покидає те?» А солдати йшли опустивши голови. Жодного слова у відповідь».

А 1939 р.

Б 1941 р.

В 1942 р.

Г 1943 р.

 

У якому рядку вказано роки обрання Президентів України?

А 1990, 1994, 1999, 2005, 2011, 2013

Б 1991, 1994, 1999, 2004, 2010, 2014

В 1991, 1993, 1998, 2004, 2010, 2015

Г 1990, 1994, 1998, 2005, 2010, 2014

 

10. Позначте подію, яка співпадає з початком освоєння цілинних і перелогових земель.

А Входження Криму до складу УРСР

Б Запровадження раднаргоспів

В XX з’їзд КПРС

Г Початок семирічки

 

У завданнях 11, 12 до кожної інформації, позначеної буквами, підберіть один правильний варіант, позначений цифрами. Дані завдання оцінюються від 1 до 4.

 

Установіть відповідність між стислими характеристиками відомих діячів сучасної України та їхніми іменами.

1 Оперний співак. Протягом 1995–2003 брав участь у постановках «Метрополітен-опера» в Нью-Йорку. У репертуарі має понад 30 оперних партій, романси, українські, російські, італійські та іспанські пісні

2 Футболіст, володар «Золотого м’яча» 2004 – призу, яким вшановують найкращого футболіста Європи; один з найрезультативніших бомбардирів єврокубкових турнірів за всі сезони, найкращий бомбардир збірної України за всю її історію

3 Художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка (від 2001 р.). Зіграв понад 100 ролей у кіно та більш ніж 50 на сцені

4 Поет, прозаїк, перекладач, есеїст, творчість якого справляє істотний вплив на сучасний літературний процес в Україні та викликає жвавий інтерес у європейських читачів 

А Богдан Ступка

Б Володимир Гришко

В Олександр Пономарьов

Г Юрій Андрухович

Д Андрій Шевченко

 

Встановіть відповідність між міжнародно-правовими актами та назвами історико-географічних регіонів України, за якими вони ввійшли до складу різних держав.

1 Сен-Жерменський (1919 р.), Тріанонський (1920 р.) договори санкціонували включення до складу Чехо-Словаччини

2 Увійшла до складу Польщі згідно з умовами Ризького миру. Рада послів Антанти 14 березня 1923 р. визнала частиною Польщі

3 У 1920 р. в Парижі країни Антанти спеціальним протоколом за твердили фактичне загарбання Румунією

4 За умовами Сен-Жерменського, згодом Севрського мирного договору 1920 р. передано Румунії

 

А Східне Поділля

Б Бессарабія

В Закарпаття

Г Східна Галичина

Д Північна Буковина

Завдання 13, 14 мають по сім варіантів відповідей, серед яких лише три правильні. Завдання оцінюється від 1 до 3 балів.

 


1 | 2 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.012 сек.)