АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Чисельність промислово-виробничого персоналу

Читайте также:
 1. Загальні правила професійної поведінки готельного персоналу
 2. медичної сертифікації авіаційного персоналу авіації України.
 3. Методи професійного підбору персоналу та їх характеристика.
 4. Мотивація персоналу у міжнародних корпораціях
 5. Основні фонди, товарна продукція та середньоспискова чисельність підприємства
 6. Основні функціональні обов’язки молодшого медичного персоналу в поліклінічних та стаціонарних відділеннях педіатричного профілю
 7. Особенности управления персоналом в таможенных органах. Требования, предъявляемые к персоналу. Оценка персонала.
 8. ОЦІНКА ПЕРСОНАЛУ
 9. Персоналу бактеріологічної лабораторії в установах служби крові
 10. Персоналу следует помнить, что после исчезновения напряжения на электроустановке оно может быть подано вновь без предупреждения.
 11. Постійна чисельність робітників; використання субпідряду.
 12. Приміщення для адміністративного, інженерно-технічного та обслуговуючого персоналу

До промислово-виробничого персоналу підприємства належать основні виробничі робітники, підсобні робітники в основному виробництві, робітники,зайняті в допоміжному та обслуговуючому виробництві, робітники, зайняті у підсобному виробництві, управлінський та обслуговуючий персонал виробничих підрозділів, адміністративно-управлінський персонал.

При розрахунку чисельності робітників за основу враховують необхідну нормативну трудомісткість виробничої програми, дані про бюджет (баланс) робочого часу одного робітника та очікуваний середній процент виконання норм виробітку робітниками:

· чисельність основних виробничих робітників визначають за формулою 1.2 для кожного виду продукції зокрема і на підприємстві в цілому. Результат розрахунків можна подати у вигляді табл. 1.3

Чпр= Т/(tд*kвн) (1.2)

де Т – трудомісткість виконання робіт, люд-год., (табл. 4.2; табл.4.1);

tд – бюджет робочого часу одного робітника, год., (табл. 1.2);

kвн – коефіцієнт виконання норм виробітку.

· бюджет робочого часу визначається на основі даних про кількість робочих днів у розрахунковому році, очікуваний рівень невиходів на роботу та втрат робочого часу (табл. 1.2).

Таблиця 1.2

Річний бюджет (баланс) робочого часу одного робітника та його виконання

№ п/ч Показники Значення показників
план звіт
Кількість календарних днів
Вихідні і святкові дні
Номінальний фонд робочого часу, днів [1-2]
Невиходи на роботу, днів    
  з них:    
  відпустки
  лікарняні
  невиходи, що дозволяються законом
  невиходи з дозволу адміністрації
  цілодобові простої -
  страйки -
Явочний робочий час ,дні [3-4]

Продовження табл. 1.2

Середня тривалість робочої зміни, год.
Внутрішньозмінні втрати робочого часу та простої, год. 0,2 0,22
Ефективний фонд робочого часу на рік, год. [ 5 * (6 – 7)] 1630,2 1618,24

Розраховуємо трудомісткість:Т= Овн (1.3)

де Т – трудомісткість виконання робіт, люд-год.

Ов – річний обсяг виробництва, тис. шт.(табл. 4.2);

Тн – трудомісткість виготовлення одного виробу, люд-год. (табл. 4.2)

 

Тп1=50100*21,5=1077150 (люд-год)

Тз1=45800*21,5=984700 (люд-год)

Тп2=45800*18,2=833560 (люд-год)

Тз2=48950*18,2=890890 (люд-год)

Тп3=16880*49,8=840624 (люд-год )

Тз3=18310*49,8=911838 (люд-год)

Розраховуємо чисельність основних виробничих робітників:

Човр= Т/(tд*kвн) (1.4)

де Човр – чисельність основних виробничих робітників;

Т – трудомісткість виконання робіт, люд-год.

tд – бюджет робочого часу одного робітника, год., (табл. 1.2);

kвн – коефіцієнт виконання норм виробітку.

Човр1=1077150/(1,0715*1630,2)=617 (люд.)

Човр1=984700/(1,0715*1618,24)=568 (люд.)

Човр2=833560/(1,0715*1630,2)=486 (люд.)

Човр2=890890/(1,0715*1618,24)=514 (люд.)

Човр3=840624/(1,0715*1630,2)=482 (люд.)

Човр3=911838/(1,0715*1618,24)=526 (люд.)

Результати зведені у табл.1.3

Для розрахунку загальної чисельності працівників підприємства (Чз) в плановому і звітному періодах необхідно додатково врахувати чисельність підсобних робітників, які обслуговують основних робітників, допоміжного та обслуговуючого виробництва, управлінський та обслуговуючий персонал структурних одиниць та підрозділів підприємства (спеціалістів, службовців, керівників нижчої та середньої ланки), а також вищий керівний склад, спеціалістів та службовців адміністративно-управлінського персоналу підприємства. Дані про чисельність даних категорій працівників підприємства у відсотках до чисельності основних виробничих робітників (у курсовій роботі – робітників-відрядників) наведено утабл.4.3.

Чз т.овр*∑Р (1.5)

де Чз т – чисельність працівників підприємства;

Човр – чисельність основних виробничих робітників;

∑Р – сумарна чисельність промислово-виробничого персоналу підприємства (табл. 4.3);

Чз т.пл=1585*(1+0,1215+0,243+0,0386+0,0715+0,0886)=2478 (люд.)

‡агрузка...

Чз т.зв=1608*(1+0,1115+0,263+0,0486+0,0815+0,0886)=2562 (люд.)

Визначення фактичної чисельності основних виробничих робітників на початок кожного місяця у звітному періоді (Чор ф) здійснюється з врахуванням даних про прийом та звільнення працівників, наведених у табл.4.4.

Середньоспискова чисельність основних виробничих робітників (Чор с) за звітний період обчислюється як сума середньомісячних чисельностей, поділена на кількість місяців.

Чс = (Чс1с2с3+…+ Чс12)/12 (1.6)

де Чс1 та середня чисельність працівників за 1 місяць; Ч2, Ч3, …, Ч12 – середня чисельність працівників відповідно за 2, 3, …, 12 місяці поточного року.

Чс1=(1608+5-5+1608)/2=1608 (люд.)

Чс2=(1608+8-7+1608)/2=1609 (люд.)

Чс3=(1609+12-6+1609)/2=1612 (люд.)

Чс4=(1612+12-6+1612)/2=1618 (люд.)

Чс5=(1621+7-10+1621)/2=1620 (люд.)

Чс6=(1618+3-6+1618)/2=1617 (люд.)

Чс7=(1615+7-6+1615)/2=1616 (люд.)

Чс8=(1616+8-4+1616)/2=1618 (люд.)

Чс9=(1620+9-7+1620)/2=1621 (люд.)

Чс10=(1622+9-10+1622)/2=1622 (люд.)

Чс11=(1621+4-9+1621)/2=1619 (люд.) Чс12=(1615+7-4+1615)/2=1618 (люд.) Чс=19398/12=1617 (люд.)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)